Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.89.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 marca 2020 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2020/434
z dnia 23 marca 2020 r.
zmieniająca decyzję 2013/34/WPZiB w sprawie misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 42 ust. 4 i art. 43 ust. 2,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 17 stycznia 2013 r. Rada przyjęła decyzję 2013/34/WPZiB 1  dotyczącą misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali).

(2) W dniu 14 maja 2018 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2018/716 2 , na mocy której dostosowano i rozszerzono mandat misji EUTM Mali oraz ustanowiono finansową kwotę odniesienia na okres od dnia 19 maja 2018 r, do dnia 18 maja 2020 r.

(3) W swoich rezolucjach 2391 (2017) i 2480 (2019) Rada Bezpieczeństwa ONZ potwierdziła swoje stanowcze zobowiązanie na rzecz suwerenności, niezależności, jedności i integralności terytorialnej państw Grupy Pięciu na rzecz Sahelu, tj. Burkiny Faso, Czadu, Mali, Mauretanii i Nigru, wyraziła uznanie dla wkładu partnerów dwu- i wielostronnych na rzecz umocnienia zdolności w zakresie bezpieczeństwa w regionie Sahelu, zwłaszcza dla roli odgrywanej przez misje Unii Europejskiej (EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali i EUCAP Sahel Niger) w zapewnianiu szkoleń i doradztwa strategicznego krajowym siłom bezpieczeństwa w regionie, z zadowoleniem przyjęła starania sił francuskich na rzecz wspierania działań połączonych sił Grupy Pięciu na rzecz Sahelu, oraz wezwała do dostatecznej koordynacji, wymiany informacji oraz, w stosownych przypadkach, wsparcia między MINUSMA, malijskimi siłami zbrojnymi, połączonymi siłami Grupy Pięciu na rzecz Sahelu, siłami francuskimi i misjami Unii Europejskiej w Mali.

(4) W następstwie przeglądu strategicznego tej misji Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa zalecił zmianę i przedłużenie mandatu EUTM Mali do dnia 18 maja 2024 r. oraz przeprowadzenie tymczasowego przeglądu strategicznego najpóźniej po dwóch latach.

(5) Należy ponadto ustalić finansową kwotę odniesienia na pokrycie wydatków związanych z EUTM Mali w okresie od dnia 19 maja 2020 r. do dnia 18 maja 2024 r.

(6) Należy w związku z tym zmienić decyzję 2013/34/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W decyzji 2013/34/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 1

Misja

1. Unia prowadzi wojskową misję szkoleniową w Mali (EUTM Mali), aby wspomagać malijskie siły zbrojne w przywracaniu ich zdolności wojskowych z myślą o umożliwieniu im przeprowadzania operacji wojskowych mających na celu przywrócenie integralności terytorialnej Mali oraz ograniczenie zagrożenia ze strony ugrupowań terrorystycznych, a także w celu zapewniania pomocy wojskowej połączonym siłom Grupy Pięciu na rzecz Sahelu a także krajowym siłom zbrojnym w państwach należących do tej grupy. EUTM Mali nie uczestniczy w operacjach bojowych.

2. Strategiczne cele misji EUTM Mali są następujące:

a) przyczynianie się do poprawy zdolności operacyjnych malijskich sił zbrojnych pod kontrolą prawowitych władz cywilnych Mali;

b) wspieranie Grupy Pięciu na rzecz Sahelu przez zapewnienie operacyjności działań połączonych sił Grupy Pięciu na rzecz Sahelu oraz krajowych sił zbrojnych w państwach tej grupy.

3. W ramach realizacji celu, o którym mowa w ust. 2 lit. a), EUTM Mali zapewnia malijskim siłom zbrojnym doradztwo wojskowe, szkolenie, w tym szkolenie przed rozmieszczeniem, kształcenie i mentorstwo, przez niemający charakteru wykonawczego udział do poziomu taktycznego, tak by EUTM Mali mogła śledzić działania malijskich sił zbrojnych i monitorować ich działalność i zachowania, także w zakresie poszanowania praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego.

4. W ramach realizacji celu, o którym mowa w ust. 2 lit. b), EUTM Mali zapewnia połączonym siłom Grupy Pięciu na rzecz Sahelu oraz krajowym siłom zbrojnym doradztwo wojskowe, szkolenie i mentorstwo poprzez niemający charakteru wykonawczego udział do poziomu taktycznego.

5. EUTM Mali stosuje stopniowe i modularne podejście do działań poza Mali służących wspieraniu Grupy Pięciu na rzecz Sahelu.

6. Działania EUTM Mali prowadzone są w ścisłej koordynacji i współpracy między państwami członkowskimi oraz instytucjami i organami Unii, zgodnie ze zintegrowanym podejściem EU, oraz z innymi podmiotami zaangażowanymi we wspieranie malijskich sił zbrojnych, w szczególności z Organizacją Narodów Zjednoczonych (ONZ), operacją Bark- hane i Wspólnotą Gospodarczą Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) celem wzmocnienia spójności działań, zapewnienia braku konfliktu oraz odpowiedniej optymalizacji zasobów, celem uzyskania najlepszych efektów, z należytym poszanowaniem unijnych ram instytucyjnych. Działania te wspiera regionalna komórka doradztwa i koordynacji w ramach EUCAP Sahel Mali.";

2) w art. 10 dodaje się ustęp w brzmieniu:

"3. Ustala się finansową kwotę odniesienia dla wspólnych kosztów EUTM Mali na okres od dnia 19 maja 2020 r. do dnia 18 maja 2024 r. w wysokości 133 711 059 EUR. Odsetek kwoty odniesienia, o którym mowa w art. 25 ust. 1 decyzji (WPZiB) 2015/528, wynosi 15 % w środkach na zobowiązania i 0 % w środkach na płatności.";

3) art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Mandat EUTM Mali wygasa w dniu 18 maja 2024 r.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2020 r.
W imieniu Rady
A. METELKO-ZGOMBIĆ
Przewodniczący
1 Decyzja Rady 2013/34/WPZiB z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali) (Dz.U. L 14 z 18.1.2013, s. 19).
2 Decyzja Rady (WPZiB) 2018/716 z dnia 14 maja 2018 r. zmieniająca i rozszerzająca decyzję 2013/34/WPZiB w sprawie misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali) (Dz.U. L 120 z 16.5.2018, s. 8).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.