Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.179.15

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lipca 2017 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2017/1253
z dnia 11 lipca 2017 r.
zmieniająca decyzję 2012/392/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Nigrze (EUCAP Sahel Niger)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28, art. 42 ust. 4 i art. 43 ust. 2, uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 16 lipca 2012 r. Rada przyjęła decyzję 2012/392/WPZiB 1  ustanawiającą misję Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Nigrze (EUCAP Sahel Niger), aby wspomóc budowanie zdolności nigerskich podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w zakresie zwalczania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej.

(2) W dniu 18 lipca 2016 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2016/1172 2  przedłużającą tę misję do dnia 15 lipca 2018 r. i przewidującą finansową kwotę odniesienia na okres do dnia 15 lipca 2017 r.

(3) Decyzję 2012/392/WPZiB należy zmienić, aby przyznać finansową kwotę odniesienia na okres od dnia 16 lipca 2017 r. do dnia 15 lipca 2018 r.

(4) EUCAP Sahel Niger będzie prowadzona w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i mogłaby utrudnić osiągnięcie celów działań zewnętrznych Unii określonych w art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W art. 13 ust. 1 decyzji 2012/392/WPZiB dodaje się akapit w brzmieniu:

"Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z EUCAP Sahel Niger przez okres od dnia 16 lipca 2017 r. do dnia 15 lipca 2018 r. wynosi 31 000 000 EUR".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 16 lipca 2017 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 lipca 2017 r.
W imieniu Rady
T. TÕNISTE
Przewodniczący
1 Decyzja Rady 2012/392/WPZiB z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Nigrze (EUCAP Sahel Niger) (Dz.U. L 187 z 17.7.2012, s. 48).
2 Decyzja Rady (WPZiB) 2016/1172 z dnia 18 lipca 2016 r. zmieniająca decyzję 2012/392/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Nigrze (EUCAP Sahel Niger) (Dz.U. L 193 z 19.7.2016, s. 106).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.