Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.39.7

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 lutego 2019 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/239
z dnia 6 lutego 2019 r.
zmieniająca decyzję 2011/891/UE oraz decyzje wykonawcze (UE) 2017/1211, (UE) 2017/1212, (UE) 2017/2449 i (UE) 2017/2450 w odniesieniu do przedstawiciela lub posiadacza zezwolenia

(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 736)

(Jedynie teksty w języku angielskim i francuskim są autentyczne)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 11 lutego 2019 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy 1 , w szczególności jego art. 9 ust. 2 i art. 21 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dow AgroSciences Europe z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie jest przedstawicielem w Unii przedsiębiorstw Dow AgroSciences LLC, Mycogen Seeds i M.S. Technologies LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych na mocy decyzji Komisji 2011/891/UE 2  i decyzji wykonawczych Komisji (UE) 2017/1211 3 , (UE) 2017/2449 4  i (UE) 2017/2450 5  w odniesieniu do genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003.

(2) Dow AgroSciences Europe jest również posiadaczem zezwolenia na produkty zmodyfikowane genetycznie, dopuszczone do obrotu na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/1212 6 .

(3) W piśmie z dnia 13 września 2018 r. przedsiębiorstwo Dow AgroSciences Europe zwróciło się do Komisji z wnioskiem, aby w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej zezwolenia dotyczące genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, co do których przedsiębiorstwo jest przedstawicielem lub posiadaczem, zostały przeniesione na przedsiębiorstwo Dow AgroSciences Distribution S.A.S. z siedzibą we Francji. Przedsiębiorstwo Dow AgroSciences Distribution S.A.S potwierdziło swoją zgodę w sprawie przedmiotowego przeniesienia w piśmie z dnia 7 września 2018 r.

(4) W piśmie z dnia 10 października 2018 r. przedsiębiorstwo M.S. Technologies LLC potwierdziło swoją zgodę na przeniesienie zezwoleń przez obecnego przedstawiciela.

(5) W piśmie z dnia 12 października 2018 r. przedsiębiorstwo Dow AgroSciences LLC również potwierdziło swoją zgodę na zmianę przedstawiciela i wyjaśniło, że Mycogen Seeds jest spółką zależną przedsiębiorstwa Dow AgroSciences LLC.

(6) Proponowane zmiany dotyczące posiadaczy zezwoleń, a co za tym idzie adresatów decyzji o udzieleniu zezwolenia, mają charakter czysto administracyjny i w związku z tym nie wymagają przeprowadzenia ponownej oceny przedmiotowych produktów.

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2011/891/UE oraz decyzje wykonawcze (UE) 2017/1211, (UE) 2017/1212, (UE) 2017/2449 i (UE) 2017/2450.

(8) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Zmiany w decyzji 2011/891/UE

W decyzji 2011/891/UE wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 6 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 6

Posiadacz zezwolenia

Posiadaczem zezwolenia jest przedsiębiorstwo Dow AgroSciences Distribution S.A.S., Francja, występujące w imieniu Mycogen Seeds, Stany Zjednoczone.";

2) art. 8 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 8

Adresat

Niniejsza decyzja skierowana jest do przedsiębiorstwa Dow AgroSciences Distribution S.A.S., 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Francja.";

3) lit. a) załącznika otrzymuje brzmienie:

"a) Wnioskodawca i posiadacz zezwolenia

Nazwa: Dow AgroSciences Distribution S.A.S.

Adres: 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Francja.".

Artykuł  2

Zmiany w decyzji wykonawczej (UE) 2017/1211

W decyzji wykonawczej (UE) 2017/1211 wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 6 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 6

Posiadacz zezwolenia

Posiadaczem zezwolenia jest przedsiębiorstwo Dow AgroSciences Distribution S.A.S., Francja, występujące w imieniu Mycogen Seeds, Stany Zjednoczone.";

2) art. 8 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 8

Adresat

Niniejsza decyzja skierowana jest do przedsiębiorstwa Dow AgroSciences Distribution S.A.S., 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Francja.";

3) lit. a) załącznika otrzymuje brzmienie:

"a) Wnioskodawca i posiadacz zezwolenia

Nazwa: Dow AgroSciences Distribution S.A.S.

Adres: 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Francja.".

Artykuł  3

Zmiany w decyzji wykonawczej (UE) 2017/1212

W decyzji wykonawczej (UE) 2017/1212 wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 6 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 6

Posiadacz zezwolenia

Posiadaczem zezwolenia jest przedsiębiorstwo Dow AgroSciences Distribution S.A.S., Francja.";

2) art. 8 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 8

Adresat

Niniejsza decyzja skierowana jest do przedsiębiorstwa Dow AgroSciences Distribution S.A.S., 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Francja.";

3) lit. a) załącznika otrzymuje brzmienie:

"a) Posiadacz zezwolenia

Nazwa: Dow AgroSciences Distribution S.A.S.

Adres: 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Francja.".

Artykuł  4

Zmiany w decyzji wykonawczej (UE) 2017/2449

W decyzji wykonawczej (UE) 2017/2449 wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 7 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 7

Posiadacz zezwolenia

Posiadaczem zezwolenia jest przedsiębiorstwo Dow AgroSciences Distribution S.A.S., France, występujące w imieniu Dow AgroSciences LLC.";

2) art. 9 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 9

Adresat

Niniejsza decyzja skierowana jest do przedsiębiorstwa Dow AgroSciences Distribution S.A.S., 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Francja.";

3) w lit. a) załącznika nazwę "Dow AgroSciences Europe" zastępuje się nazwą "Dow AgroSciences Distribution S.A.S."; adres "European Development Centre, 3 Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Zjednoczone Królestwo" zastępuje się słowami "6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Francja".
Artykuł  5

Zmiany w decyzji wykonawczej (UE) 2017/2450

W decyzji wykonawczej (UE) 2017/2450 wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 7 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 7

Posiadacz zezwolenia

Posiadaczem zezwolenia jest przedsiębiorstwo Dow AgroSciences Distribution S.A.S., Francja, reprezentujące Dow AgroSciences LLC, Stany Zjednoczone, oraz M.S. Technologies LLC, Stany Zjednoczone.";

2) art. 9 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 9

Adresat

Niniejsza decyzja skierowana jest do przedsiębiorstwa Dow AgroSciences Distribution S.A.S., 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Francja.";

3) w lit. a) załącznika nazwę "Dow AgroSciences Europe" zastępuje się nazwą "Dow AgroSciences Distribution S.A.S."; adres "European Development Centre, 3 Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Zjednoczone Królestwo" zastępuje się słowami "6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Francja".
Artykuł  6

Adresat

Niniejsza decyzja skierowana jest do przedsiębiorstwa Dow AgroSciences Distribution S.A.S., 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Francja.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 lutego 2019 r.
W imieniu Komisji
Vytenis ANDRIUKAITIS
Członek Komisji
1 Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 1.
2 Decyzja Komisji 2011/891/UE z dnia 22 grudnia 2011 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną bawełnę 281-24-236x3006-210-23 (DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (Dz.U. L 344 z 28.12.2011, s. 51).
3 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1211 z dnia 4 lipca 2017 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających zmodyfikowaną genetycznie bawełnę 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5 × DAS-21Ø23-5 × MON-88913-8), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (Dz.U. L 173 z 6.7.2017, s. 38).
4 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2449 z dnia 21 grudnia 2017 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję DAS-68416-4, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (Dz.U. L 346 z 28.12.2017, s. 12).
5 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2450 z dnia 21 grudnia 2017 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję DAS-44406-6, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (Dz.U. L 346 z 28.12.2017, s. 16).
6 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1212 z dnia 4 lipca 2017 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę DAS-40278-9, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (Dz.U. L 173 z 6.7.2017, s. 43).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.