Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.25.23

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 stycznia 2019 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2019/135
z dnia 28 stycznia 2019 r.
zmieniająca decyzję 2011/72/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 31 stycznia 2011 r. Rada przyjęła decyzję 2011/72/WPZiB 1  dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji.

(2) Na podstawie przeglądu decyzji 2011/72/WPZiB stwierdzono, że należy przedłużyć obowiązywanie środków ograniczających do dnia 31 stycznia 2020 r. i skreślić wpis dotyczący jednej osoby.

(3) W związku z tym należy odpowiednio zmienić decyzję 2011/72/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W decyzji 2011/72/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 5 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 5

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 stycznia 2020 r. Jest ona przedmiotem ciągłego przeglądu. Jej okres obowiązywania może być przedłużany lub może być ona zmieniana, stosowanie do przypadku, jeżeli Rada uzna, że jej cele nie zostały osiągnięte.";

2) w załączniku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 stycznia 2019 r.
W imieniu Rady
P. DAEA
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załączniku do decyzji 2011/72/WPZiB skreśla się wpis 28. (Mohamed Marwan Ben Ali Ben Mohamed MABROUK).
1 Decyzja Rady 2011/72/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji (Dz.U. L 28 z 2.2.2011, s. 62).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.