Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.89.4

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 marca 2020 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2020/435
z dnia 23 marca 2020 r.
zmieniająca decyzję 2011/173/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Bośni i Hercegowinie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 21 marca 2011 r. Rada przyjęła decyzję 2011/173/WPZiB 1  w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Bośni i Hercegowinie.

(2) Na podstawie przeglądu decyzji 2011/173/WPZiB należy przedłużyć obowiązywanie środków ograniczających do dnia 31 marca 2021 r.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2011/173/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Art. 6 akapit drugi decyzji 2011/173/WPZiB otrzymuje brzmienie:

"Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 marca 2021 r.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2020 r.
W imieniu Rady
A. METELKO-ZGOMBIĆ
Przewodniczący
1 Decyzja Rady 2011/173/WPZiB z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Bośni i Hercegowinie (Dz.U. L 76 z 22.3.2011, s. 68).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.