Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.146.143

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 czerwca 2017 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2017/974
z dnia 8 czerwca 2017 r.
zmieniająca decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 26 lipca 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/413/WPZiB 1 .

(2) Decyzja 2010/413/WPZiB przewiduje między innymi system udzielania zezwoleń w odniesieniu do przeglądu i podejmowania decyzji w sprawie przekazywania do Iranu materiałów jądrowych lub współpracy z Iranem w dziedzinie jądrowej, nieobjętych rezolucją Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) nr 2231 (2015), w pełnej spójności ze Wspólnym wszechstronnym planem działania (JCPOA).

(3) Rada uważa, że należy zmienić warunki w ramach systemu udzielania zezwoleń, tak aby zapewnić spójne stosowanie kontroli w całej Unii.

(4) Wdrożenie środków przewidzianych w niniejszej decyzji wymaga dalszego działania Unii.

(5) Należy w związku z tym odpowiednio zmienić decyzję 2010/413/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W decyzji 2010/413/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 26c ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Nabywanie od Iranu przez obywateli państw członkowskich lub przy użyciu statków pływających pod ich banderą lub przy użyciu ich statków powietrznych produktów, materiałów, sprzętu, towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, wymaga powiadomienia Wspólnej Komisji, niezależnie od tego, czy dane produkty, materiały, sprzęt, towary i technologie pochodzą z terytorium Iranu.";

2) w art. 26d wprowadza się następujące zmiany:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Państwa członkowskie prowadzące działania, o których mowa w ust. 1 i 2, zapewniają uzyskanie informacji dotyczących zastosowania końcowego i miejsca tego zastosowania w odniesieniu do wszystkich dostarczonych produktów.";

b) ust. 5 lit. f) otrzymuje brzmienie:

"f) uzyskały one informacje dotyczące zastosowania końcowego i miejsca tego zastosowania w odniesieniu do wszystkich dostarczonych produktów.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 8 czerwca 2017 r.
W imieniu Rady
U. REINSALU
Przewodniczący
1 Decyzja Rady 2010/413/CFSP z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylająca wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB (Dz.U. L 195 z 27.7.2010, s. 39).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.