Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2012.77.18

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 marca 2012 r.

DECYZJA RADY 2012/152/WPZiB
z dnia 15 marca 2012 r.
zmieniająca decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 26 lipca 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu(1).

(2) W dniu 23 stycznia 2012 r. Rada przyjęła decyzję 2012/35/WPZiB zmieniającą decyzję 2010/413/WPZiB(2) w odpowiedzi na swoje poważne i rosnące zaniepokojenie charakterem irańskiego programu jądrowego.

(3) W tym kontekście należy rozwinąć stosowanie ukierunkowanych środków finansowych przez dostawców specjalistycznych usług w zakresie komunikatów finansowych zgodne z decyzją 2010/413/WPZiB.

(4) Decyzję 2010/413/WPZiB należy odpowiednio zmienić,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W art. 20 decyzji 2010/413/WPZiB dodaje się ustęp w brzmieniu:

"12. Bez uszczerbku dla wyłączeń przewidzianych w niniejszym artykule zakazuje się świadczenia specjalistycznych usług w zakresie komunikatów finansowych, wykorzystywanych w celu wymiany danych finansowych, na rzecz osób i podmiotów, o których mowa w ust. 1.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 marca 2012 r.

W imieniu Rady

N. WAMMEN

Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 195 z 27.7.2010, s. 39.

(2) Dz.U. L 19 z 24.1.2012, s. 22.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.