Dz.U.UE.L.2018.314.61

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 grudnia 2018 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2018/1945
z dnia 10 grudnia 2018 r.
zmieniająca decyzję 2010/231/WPZiB dotyczącą środków ograniczających wobec Somalii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 26 kwietnia 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/231/WPZiB 1 .

(2) W dniu 14 listopada 2018 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję nr 2444 (2018). Rezolucja ta odnotowuje, że jednym z kryteriów umieszczania w wykazie zgodnie z rezolucją nr 1844 (2008) jest angażowanie się w działania lub wspieranie działań zagrażających pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności Somalii oraz stanowi, że takie działania mogą obejmować, między innymi, planowanie lub popełnianie czynów obejmujących przemoc seksualną i przemoc ze względu na płeć lub kierowanie takimi czynami.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2010/231/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W art. 2 decyzji 2010/231/WPZiB tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"- angażujące się w działania lub wspierające działania zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności Somalii, w przypadku gdy takie działania obejmują, między innymi:

(i) planowanie lub popełnianie czynów obejmujących przemoc seksualną i przemoc ze względu na płeć lub kierowanie takimi czynami;

(ii) działania zagrażające procesowi pokojowemu i procesowi pojednania w Somalii;

(iii) działania zagrażające użyciem siły wobec federalnego rządu Somalii lub AMISOM,".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 grudnia 2018 r.
W imieniu Rady
F. MOGHERINI
Przewodnicząca
1 Decyzja Rady 2010/231/WPZiB z dnia 26 kwietnia 2010 r. dotycząca środków ograniczających wobec Somalii i uchylająca wspólne stanowisko 2009/138/WPZiB (Dz.U. L 105 z 27.4.2010, s. 17).