Dz.U.UE.L.2019.12.31

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 stycznia 2019 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/60
z dnia 11 stycznia 2019 r.
zmieniająca decyzję 2009/866/WE, decyzję 2010/419/UE, decyzję wykonawczą 2012/651/UE i decyzję wykonawczą (UE) 2016/1685 w odniesieniu do przedstawiciela posiadacza zezwolenia

(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 15)

(Jedynie teksty w języku francuskim i niderlandzkim są autentyczne)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 15 stycznia 2019 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy 1 , w szczególności jego art. 9 ust. 2 i art. 21 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W pismach z dnia 15 lutego i 28 marca 2017 r. przedsiębiorstwo Syngenta Crop Protection AG, ze względu na reorganizację grupy Syngenta, zwróciło się do Komisji z wnioskiem o przeniesienie wszystkich zezwoleń i wniosków oczekujących na rozpatrzenie w odniesieniu do genetycznie zmodyfikowanych produktów od jego obecnego przedstawiciela Syngenta France SAS do przedstawiciela Syngenta Crop Protection NV/SA (Belgia).

(2) Komisja poinformowała przedsiębiorstwo Syngenta Crop Protection AG, że aby przeprowadzić te transfery, wniosek powinien zostać potwierdzony pismami zarówno od Syngenta France SAS, jak i od Syngenta Crop Protection NV/SA, Belgia, poświadczającymi ich zgodę na te transfery. Komisja otrzymała te pisma w dniu 1 marca 2018 r.

(3) Wprowadzenie wnioskowanej zmiany wymaga zmiany decyzji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu genetycznie zmodyfikowanych produktów, w odniesieniu do których Syngenta Crop Protection AG jest posiadaczem zezwolenia. W szczególności należy zmienić następujące decyzje: decyzje Komisji 2009/866/WE 2  i 2010/419/UE 3  oraz decyzje wykonawcze Komisji 2012/651/UE 4  i (UE) 2016/1685 5 .

(4) Proponowane zmiany w decyzjach o udzieleniu zezwolenia mają charakter czysto administracyjny i nie pociągają za sobą nowej oceny danych produktów.

(5) W odniesieniu do wniosków oczekujących na rozpatrzenie, dla których wnioskodawcą jest przedsiębiorstwo Syngenta Crop Protection AG, wnioskowana zmiana ma zostać sformalizowana w momencie przyjmowania odpowiednich zezwoleń.

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Zmiana do decyzji 2009/866/WE

W decyzji 2009/866/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 słowa "Syngenta Seeds S.A.S. z siedzibą we Francji" zastępuje się słowami "Syngenta Crop Protection NV/SA z siedzibą w Belgii";
2) w art. 8 słowa "Syngenta Seeds S.A.S., Chemin de l'Hobit 12, BP 27 - 31790 Saint-Sauveur - Francja" zastępuje się słowami "Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise 489, 1050 Brussels, Belgia";
3) w załączniku lit. a) nazwę "Syngenta Seeds S.A.S." zastępuje się nazwą "Syngenta Crop Protection NV/SA"; adres "Chemin de l'Hobit 12, BP 27 - 31790 Saint-Sauveur - Francja" zastępuje się adresem "Avenue Louise 489, 1050 Brussels, Belgia".
Artykuł  2

Zmiana do decyzji 2010/419/UE

W decyzji 2010/419/UE wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 słowa "Syngenta Seeds SAS, Francja" zastępuje się słowami "Syngenta Crop Protection NV/SA, Belgia";
2) w art. 9 słowa "Syngenta Seeds S.A.S., 12, chemin de l'Hobit, BP 27, 31790 Saint- Sauveur, Francja" zastępuje się słowami "Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise 489, 1050 Brussels, Belgia";
3) w załączniku lit. a) nazwę "Syngenta Seeds S.A.S." zastępuje się nazwą "Syngenta Crop Protection NV/SA"; adres "12, chemin de l'Hobit, BP 27, 31790 Saint-Sauveur, Francja" zastępuje się adresem "Avenue Louise 489, 1050 Brussels, Belgia".
Artykuł  3

Zmiana do decyzji wykonawczej 2012/651/UE

W decyzji wykonawczej 2012/651/UE wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 słowa "Syngenta Seeds S.A.S., Francja" zastępuje się słowami "Syngenta Crop Protection NV/SA, Belgia";
2) w art. 8 słowa "Syngenta Seeds S.A.S., 12, Chemin de l'Hobit, 31790 Saint-Sauveur, Francja" zastępuje się słowami "Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise 489, 1050 Brussels, Belgia";
3) w załączniku lit. a) nazwę "Syngenta Seeds S.A.S." zastępuje się nazwą "Syngenta Crop Protection NV/SA"; adres "12, Chemin de l'Hobit, 31790 Saint-Sauveur, Francja" zastępuje się adresem "Avenue Louise 489, 1050 Brussels, Belgia".
Artykuł  4

Zmiana do decyzji wykonawczej (UE) 2016/1685

W decyzji wykonawczej (UE) 2016/1685 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7 słowa "Syngenta France SAS, Francja" zastępuje się słowami "Syngenta Crop Protection NV/SA, Belgia";
2) w art. 10 słowa "Syngenta France SAS, 12, Chemin de l'Hobit, 31790 Saint-Sauveur, Francja" zastępuje się słowami "Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise 489, 1050 Brussels, Belgia";
3) w załączniku lit. a) nazwę "Syngenta France SAS" zastępuje się nazwą "Syngenta Crop Protection NV/SA"; adres "12, Chemin de l'Hobit, 31790 Saint-Sauveur, Francja" zastępuje się adresem "Avenue Louise 489, 1050 Brussels, Belgia".
Artykuł  5

Adresat

Niniejsza decyzja skierowana jest do przedsiębiorstwa Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise, 489, 1050 Brussels, Belgia.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 stycznia 2019 r.
W imieniu Komisji
Vytenis ANDRIUKAITIS
Członek Komisji
1 Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 1.
2 Decyzja Komisji 2009/866/WE z dnia 30 listopada 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (Dz.U. L 314 z 1.12.2009, s. 102).
3 Decyzja Komisji 2010/419/UE z dnia 28 lipca 2010 r. odnawiająca zezwolenie na kontynuowanie obrotu produktami zawierającymi zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę Bt11 (SYN-BTØ11-1), składającymi się z niej lub z niej wyprodukowanymi, dopuszczająca do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady żywność i składniki żywności zawierające kukurydzę pastewną Bt11 (SYN-BTØ11-1) lub z niej się składające oraz uchylająca decyzję 2004/657/WE (Dz.U. L 197 z 29.7.2010, s. 11).
4 Decyzja wykonawcza Komisji 2012/651/UE z dnia 18 października 2012 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MIR162 (SYN-IR162-4), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (Dz.U. L 290 z 20.10.2012, s. 14).
5 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1685 z dnia 16 września 2016 r. w sprawie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 oraz zmodyfikowane genetycznie rodzaje kukurydzy łączące dwie lub trzy modyfikacje Bt11, MIR162, MIR604 i GA21 i produktów składających się z wymienionych rodzajów zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy lub z niej wyprodukowanych oraz w sprawie uchylenia decyzji 2010/426/UE, 2011/892/UE, 2011/893/UE i 2011/894/UE (Dz.U. L 254 z 20.9.2016, s. 22).