Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.257.21

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 października 2019 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1678
z dnia 4 października 2019 r.
zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazów punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES

(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 7067)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 8 października 2019 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych mających zastosowanie w handlu wewnątrzunijnym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego 1 , w szczególności jej art. 20 ust. 1 i 3,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG 2 , w szczególności jej art. 6 ust. 4 akapit drugi oraz art. 6 ust. 5,

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich 3 , w szczególności jej art. 6 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W decyzji Komisji 2009/821/WE 4  ustanowiono wykaz punktów kontroli granicznej zatwierdzonych zgodnie z dyrektywami 91/496/EWG i 97/78/WE oraz wykaz jednostek centralnych, regionalnych i lokalnych w zintegrowanym skomputeryzowanym systemie weterynaryjnym (TRACES). Wykazy te są określone odpowiednio w załączniku I i załączniku II do tej decyzji.

(2) Na wniosek Belgii zatwierdzenie punktów kontroli granicznej w porcie Antwerpia i w porcie Zeebrugge powinno zostać rozszerzone na niepakowane produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi. Należy zatem odpowiednio zmienić wykaz wpisów dotyczących tego państwa członkowskiego w załączniku I do decyzji 2009/821/WE.

(3) Na wniosek Danii należy ująć w wykazie nowy ośrodek inspekcyjny w punkcie kontroli granicznej w porcie Skagen na potrzeby inspekcji produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Należy zatem odpowiednio zmienić wykaz wpisów dotyczących tego państwa członkowskiego w załączniku I do decyzji 2009/821/WE.

(4) Na wniosek Hiszpanii należy zatwierdzić nowy punkt kontroli granicznej w porcie Ferrol w odniesieniu do pakowanych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Ponadto należy znieść zawieszenie punktu kontroli granicznej w porcie Santander w odniesieniu do produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz jednego z ośrodków inspekcyjnych w punkcie kontroli granicznej w porcie Vigo. Należy zatem odpowiednio zmienić wykaz wpisów dotyczących tego państwa członkowskiego w załączniku I do decyzji 2009/821/WE.

(5) Na wniosek Włoch oraz w następstwie zadowalającej inspekcji przeprowadzonej przez Komisję należy zatwierdzić nowy punkt kontroli granicznej na lotnisku Werona w odniesieniu do pakowanych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Należy zatem odpowiednio zmienić wykaz wpisów dotyczących tego państwa członkowskiego w załączniku I do decyzji 2009/821/WE.

(6) W związku z informacjami przekazanymi przez Finlandię należy skreślić wpis dotyczący punktu kontroli granicznej w porcie Hamina z wykazu w załączniku I do decyzji 2009/821/WE.

(7) W związku z informacjami przekazanymi przez Szwecję należy przyznać odstępstwo w odniesieniu do personelu odpowiedzialnego za przeprowadzanie kontroli i wydawanie świadectw w punkcie kontroli granicznej w porcie Hel-singborg. Należy zatem odpowiednio zmienić wykaz wpisów dotyczących tego państwa członkowskiego w załączniku I do decyzji 2009/821/WE.

(8) Niemcy poinformowały Komisję, że w wyniku restrukturyzacji administracyjnej należy wprowadzić pewne zmiany w wykazie jednostek lokalnych w systemie TRACES w odniesieniu do tego państwa członkowskiego. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do decyzji 2009/821/WE.

(9) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załącznikach I i II do decyzji 2009/821/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 października 2019 r.
W imieniu Komisji
Vytenis ANDRIUKAITIS
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

W załącznikach I i II do decyzji 2009/821/WE wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:
a) do szczególnych uwag dodaje się uwagę w brzmieniu: "(16) = Z wyłączeniem tusz zwierząt kopytnych.";
b) w części dotyczącej Belgii wprowadza się następujące zmiany:
(i) wpis dotyczący portu Antwerpia otrzymuje brzmienie:
"Antwerpen AnversBE ANR 1PGIP LOHC(16), NHC
AfrulogHC(2), NHC"
(ii) wpis dotyczący portu Zeebrugge otrzymuje brzmienie:
"ZeebruggeBE ZEE 1PHC(16), NHC(2)"
c) w części dotyczącej Danii wpis dotyczący portu Skagen otrzymuje brzmienie:
"SkagenDK SKA 1PBIPHC-(FR)(1)(2)(3), NHC(6)
ICNHC-NT(4)(6)"
d) w części dotyczącej Hiszpanii wprowadza się następujące zmiany:
(i) po wpisie dotyczącym Ciudad Real dodaje się wpis dotyczący portu Ferrol w brzmieniu:
"FerrolES FRO 1PHC(2)"
(ii) wpis dotyczący portu Santander otrzymuje brzmienie:
"SantanderES SDR 1PNHC-NT"
(iii) wpis dotyczący portu Vigo otrzymuje brzmienie:
"VigoES VGO 1PT.C. GuixarHC, NHC-T(FR), NHC-NT
FrioyaHC-T(FR)(2)(3)
FrigalsaHC-T(FR)(3)
PescanovaHC-T(FR)(2)(3)
FandicostaHC-T(FR)(2)(3)
Frig. MorrazoHC-T(FR)(3)"
e) w części dotyczącej Włoch po wpisach dotyczących Wenecji dodaje się wpis dotyczący lotniska Werona w brzmieniu:
"VeronaIT VRN 4AHC(2)"
f) w części dotyczącej Finlandii skreśla się wpis dotyczący portu Hamina;
g) w części dotyczącej Szwecji wpis dotyczący portu Helsingborg otrzymuje brzmienie:
"HelsingborgSE HEL 1PHC(1)(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)"
2) w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:

w części dotyczącej Niemiec, w sekcji "DE00010 SAARLAND", skreśla się wpisy dotyczące jednostek "DE38210 REGIONALSTELLE MITTE" i "DE38310 REGIONALSTELLE WEST".

1 Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29.
2 Dz.U. L 268 z 24.9.1991, s. 56.
3 Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9.
4 Decyzja Komisji 2009/821/WE z dnia 28 września 2009 r. ustalająca wykaz zatwierdzonych punktów kontroli granicznej, ustanawiająca niektóre zasady kontroli przeprowadzanych przez ekspertów weterynaryjnych Komisji oraz ustanawiająca jednostki weterynaryjne w systemie TRACES (Dz.U. L 296 z 12.11.2009, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.