Dz.U.UE.L.2019.3.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 stycznia 2019 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/14
z dnia 3 stycznia 2019 r.
zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazów punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES

(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 8847)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 7 stycznia 2019 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych mających zastosowanie w handlu wewnątrzunijnym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego 1 , w szczególności jej art. 20 ust. 1 i 3,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG 2 , w szczególności jej art. 6 ust. 4 akapit drugi zdanie drugie i art. 6 ust. 5,

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich 3 , w szczególności jej art. 6 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzją Komisji 2009/821/WE 4  ustanowiono wykaz punktów kontroli granicznej zatwierdzonych zgodnie z dyrektywami 91/496/EWG i 97/78/WE. Wykaz ten zamieszczono w załączniku I do wspomnianej decyzji.

(2) Niemcy poinformowały Komisję, że istniejący punkt kontroli granicznej w porcie lotniczym w Hamburgu należy zastąpić nowo wybudowanym punktem kontroli granicznej w innej lokalizacji. W związku z informacjami przekazanymi przez Niemcy i zadowalającą inspekcją przeprowadzoną przez Komisję należy zatwierdzić nowy punkt kontroli granicznej w porcie lotniczym w Hamburgu (Hamburg Flughafen) w odniesieniu do pakowanych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, pakowanych produktów mrożonych nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz pakowanych produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i niewymagających przechowywania w obniżonej temperaturze. Należy zatem odpowiednio zmienić wykaz wpisów dotyczących tego państwa członkowskiego w załączniku I do decyzji 2009/821/WE.

(3) W związku z informacjami otrzymanymi od Grecji do wpisu dotyczącego drogowego punktu kontroli granicznej w Neos Kafkassos należy dodać dodatkową kategorię zatwierdzenia dotyczącą pakowanych produktów mrożonych i schłodzonych nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. Należy zatem odpowiednio zmienić wykaz wpisów dotyczących tego państwa członkowskiego w załączniku I do decyzji 2009/821/WE.

(4) W związku z informacjami otrzymanymi od Hiszpanii - w odniesieniu do punktu kontroli granicznej w porcie Santa Cruz de Tenerife - w przypadku ośrodka inspekcyjnego Dársena należy dodać kategorię zatwierdzenia dotyczącą pakowanych produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i niewymagających przechowywania w obniżonej temperaturze, a w przypadku ośrodka inspekcyjnego Dique należy wykreślić z warunków zatwierdzenia kategorię produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. Należy zatem odpowiednio zmienić wykaz wpisów dotyczących tego państwa członkowskiego w załączniku I do decyzji 2009/821/WE.

(5) W związku z wnioskiem Portugalii warunki zatwierdzenia ośrodka inspekcyjnego Listcont w punkcie kontroli granicznej w porcie w Lizbonie powinny być ograniczone do produktów pakowanych przeznaczonych wyłącznie do spożycia przez ludzi. Należy zatem odpowiednio zmienić wykaz wpisów dotyczących tego państwa członkowskiego w załączniku I do decyzji 2009/821/WE.

(6) W związku z informacjami otrzymanymi ze Szwecji wpis dotyczący ośrodka inspekcyjnego "IC2", zatwierdzonego dla kategorii "koniowate" w ramach punktu kontroli granicznej w porcie lotniczym GöteborgLandvetter, powinien zostać wykreślony z wykazu wpisów dotyczących tego państwa członkowskiego w załączniku I do decyzji 2009/821/WE.

(7) W związku z wnioskiem Zjednoczonego Królestwa we wpisie dotyczącym punktu kontroli granicznej w porcie lotniczym Heathrow należy wymienić nowy ośrodek inspekcyjny ds. kontroli pakowanych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Należy zatem odpowiednio zmienić wykaz wpisów dotyczących tego państwa członkowskiego w załączniku I do decyzji 2009/821/WE.

(8) W załączniku II do decyzji 2009/821/WE ustanowiono wykaz jednostek centralnych, regionalnych i lokalnych w zintegrowanym skomputeryzowanym systemie weterynaryjnym (TRACES).

(9) Niemcy poinformowały Komisję, że w wykazie jednostek lokalnych w systemie TRACES w odniesieniu do tego państwa członkowskiego należy wprowadzić pewne zmiany. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do decyzji 2009/821/WE.

(10) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załącznikach I i II do decyzji 2009/821/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 stycznia 2019 r.
W imieniu Komisji
Vytenis ANDRIUKAITIS
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

W załącznikach I i II do decyzji 2009/821/WE wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:
a) w części dotyczącej Niemiec wpis dotyczący portu lotniczego Hamburg Flughafen otrzymuje brzmienie:
"Hamburg FlughafenDE НAМ 4AHC(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)0"
b) w części dotyczącej Grecji wpis dotyczący drogowego punktu kontroli granicznej w Neos Kafkassos otrzymuje brzmienie:
"Neos KafkassosGR NKF 3RHC, NHC-T(2), NHC-NT"
c) w części dotyczącej Hiszpanii wpis dotyczący portu Santa Cruz de Tenerife otrzymuje brzmienie:
"Santa Cruz de TenerifeES SCT 1ΡDársenaHC, NHC-NT(2)
DiqueU, Ε, 0"
d) w części dotyczącej Portugalii wpis dotyczący portu w Lizbonie otrzymuje brzmienie:
"LisboaPT LIS 1ΡLiscontHC(2)
XabregasHC, NHC-T(FR), NHC-NT"
e) w części dotyczącej Szwecji wpis dotyczący portu lotniczego Göteborg-Landvetter otrzymuje brzmienie:
"Göteborg-LandvetterSE GOT 4AHC(2), NHC(2)0"
f) w części dotyczącej Zjednoczonego Królestwa wpis dotyczący portu lotniczego Heathrow otrzymuje brzmienie:
"HeathrowGB LHR 4AEurobipHC(1)(2), NHC(2)
Animal Reception CentreU, Ε, 0
ΑΡΗ Ltd.НC(1)(2)"
2) w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:

W części dotyczącej Niemiec w sekcji "DE00010 SAARLAND" wpis dotyczący jednostki "DE29510 REGIONALSTELLE OST" otrzymuje brzmienie "DE29510 LANDESAMT FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ".

1 Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29.
2 Dz.U. L 268 z 24.9.1991, s. 56.
3 Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9.
4 Decyzja Komisji 2009/821/WE z dnia 28 września 2009 r. ustalająca wykaz zatwierdzonych punktów kontroli granicznej, ustanawiająca niektóre zasady kontroli przeprowadzanych przez ekspertów weterynaryjnych Komisji oraz ustanawiająca jednostki weterynaryjne w systemie TRACES (Dz.U. L 296 z 12.11.2009, s. 1).