Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2015.300.41

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 listopada 2015 r.

DECYZJA KOMISJI (UE) 2015/2056
z dnia 13 listopada 2015 r.
zmieniająca decyzje 2009/300/WE, 2009/563/WE, 2009/894/WE, 2011/330/UE i 2011/337/UE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych przyznawania oznakowania ekologicznego UE niektórym produktom

(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 7781)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 17 listopada 2015 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE 1 , w szczególności jego art. 8 ust. 3 lit. c),

po konsultacji z Komitetem Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Komisji 2009/300/WE 2 traci moc dnia 31 grudnia 2015 r.

(2) Decyzja Komisji 2009/563/WE 3 traci moc dnia 31 grudnia 2015 r.

(3) Decyzja Komisji 2009/894/WE 4 traci moc dnia 31 grudnia 2015 r.

(4) Decyzja Komisji 2011/330/UE 5 traci moc dnia 31 grudnia 2015 r.

(5) Decyzja Komisji 2011/337/UE 6 traci moc dnia 31 grudnia 2015 r.

(6) Przeprowadzono ocenę potwierdzającą znaczenie i stosowność obecnych ekologicznych kryteriów oraz związanych z nimi wymogów w zakresie oceny i weryfikacji ustanowionych w decyzjach 2009/300/WE, 2009/563/WE, 2009/894/WE, 2011/330/UE i 2011/337/UE. Ponieważ obecne ekologiczne kryteria oraz związane z nimi wymogi w zakresie oceny i weryfikacji określone w tych decyzjach są nadal poddawane przeglądowi, należy przedłużyć okresy obowiązywania tych kryteriów ekologicznych oraz związanych z nimi wymogów w zakresie oceny i weryfikacji do dnia 31 grudnia 2016 r.

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzje 2009/300/WE, 2009/563/WE, 2009/894/WE, 2011/330/UE i 2011/337/UE.

(8) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 16 rozporządzenia (WE) nr 66/2010,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Artykuł 3 decyzji 2009/300/WE otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 3

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »odbiorniki telewizyjne« oraz związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji obowiązują do dnia 31 grudnia 2016 r.".

Artykuł  2

Artykuł 3 decyzji 2009/563/WE otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 3

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »obuwie« oraz związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji obowiązują do dnia 31 grudnia 2016 r.".

Artykuł  3

Artykuł 3 decyzji 2009/894/WE otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 3

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »meble drewniane« oraz związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji obowiązują do dnia 31 grudnia 2016 r.".

Artykuł  4

Artykuł 3 decyzji 2011/330/UE otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 3

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »notebooki« oraz związane z nimi wymogi oceny i weryfikacji obowiązują do dnia 31 grudnia 2016 r.".

Artykuł  5

Artykuł 4 decyzji 2011/337/UE otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 4

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »komputery osobiste« oraz związane z nimi wymogi oceny i weryfikacji obowiązują do dnia 31 grudnia 2016 r.".

Artykuł  6

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 listopada 2015 r.

W imieniu Komisji

Karmenu VELLA

Członek Komisji

1 Dz.U. L 27 z 30.1.2010, s. 1.
2 Decyzja Komisji 2009/300/WE z dnia 12 marca 2009 r. ustalająca zrewidowane ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego odbiornikom telewizyjnym (Dz.U. L 82 z 28.3.2009, s. 3).
3 Decyzja Komisji 2009/563/WE z dnia 9 lipca 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego dla obuwia (Dz.U. L 196 z 28.7.2009, s. 27).
4 Decyzja Komisji 2009/894/WE z dnia 30 listopada 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego meblom drewnianym (Dz.U. L 320 z 5.12.2009, s. 23).
5 Decyzja Komisji 2011/330/UE z dnia 6 czerwca 2011 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE notebookom (Dz.U. L 148 z 7.6.2011, s. 5).
6 Decyzja Komisji 2011/337/UE z dnia 9 czerwca 2011 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE komputerom osobistym (Dz.U. L 151 z 10.6.2011, s. 5).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.