Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2007.212.10

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 sierpnia 2007 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 1 sierpnia 2007 r.
zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3696)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/556/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 14 sierpnia 2007 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego(1), w szczególności jej art. 9 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego(2), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylającą dyrektywę 92/40/EWG(3), w szczególności jej art. 63 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Komisji 2006/415/WE z dnia 14 czerwca 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie i uchylająca decyzję 2006/135/WE(4) ustanawia niektóre środki ochronne, które należy stosować celem zapobieżenia rozprzestrzenianiu się tej choroby, łącznie z określeniem obszarów A i B w następstwie podejrzenia lub potwierdzenia ogniska tej choroby.

(2) W związku z pojawieniem się wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 na terenie Republiki Czeskiej Komisja przyjęła decyzję 2007/434/WE z dnia 21 czerwca 2007 r. zmieniającą decyzję Komisji 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5 u drobiu w Republice Czeskiej(5).

(3) Następnie Komisja przyjęła decyzję 2007/454/WE z dnia 29 czerwca 2007 r. dotyczącą środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie(6) w celu potwierdzenia przejściowych środków ochronnych przewidzianych w decyzji 2007/434/WE w odniesieniu do obszarów A i B w Republice Czeskiej oraz ustalenia czasu trwania przedmiotowego podziału na obszary.

(4) W związku z pojawieniem się wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 na terenie Niemiec Komisja przyjęła decyzję 2007/483/WE z dnia 9 lipca 2007 r. zmieniającą decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech(7).

(5) Na mocy decyzji Komisji z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniającej decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie(8) potwierdzono przejściowe środki ochronne przewidziane w decyzji 2007/483/WE w odniesieniu do obszarów A i B w Niemczech. Ponadto zmienione zostało określenie obszarów objętych ograniczeniami oraz okres obowiązywania środków stosowanych przez Republikę Czeską w celu uwzględnienia zmiany w sytuacji epidemiologicznej w tym państwie członkowskim.

(6) Dnia 12 lipca 2007 r. Republika Czeska poinformowała o potwierdzeniu wystąpienia dwóch kolejnych ognisk choroby na farmach drobiu znajdujących się na obszarze A, co wymaga przedłużenia okresu stosowania środków ochronnych w odniesieniu do Republiki Czeskiej. Ponadto dla celów przejrzystości prawodawstwa wspólnotowego stosowne wydaje się wymienienie obszarów objętych ograniczeniami w obszarze A w tym państwie członkowskim w kolejności alfabetycznej, bez rozróżnienia na strefy ochrony i nadzoru.

(7) W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić decyzję 2006/415/WE.

(8) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Załącznik do decyzji 2006/415/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 sierpnia 2007 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 33).

(2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14).

(3) Dz.U. L 10 z 14.1.2006, str. 16.

(4) Dz.U. L 164 z 16.6.2006, str. 51. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/496/WE (Dz.U. L 184 z 14.7.2007, str. 29).

(5) Dz.U. L 161 z 22.6.2007, str. 70.

(6) Dz.U. L 172 z 30.6.2007, str. 87.

(7) Dz.U. L 180 z 10.7.2007, str. 43.

(8) Dz.U. L 184 z 14.7.2007, str. 29.

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK

CZĘŚĆ A

Obszar A, określony zgodnie z art. 4 ust. 2

ISO

Kod kraju

Państwo członkowskieObszar AData wygaśnięcia art. 4 ust. 4 lit. b) ppkt (iii)
Kod (jeżeli jest dostępny)Nazwa
CZREPUBLIKA CZESKABENÁTKY14.8.2007
BĚSTOVICE
BOHUŇOVICE
BOROVNICE
BOŠÍN
BRANDÝS NAD ORLICÍ
BUČINA
CEREKVICE NAD LOUČNOU
ČERMNÁ NAD ORLICÍ
ČESKÁ TŘEBOVÁ
ČESKÉ HEŘMANICE
ČESKÉ LIBCHAVY (częściowo)
CHLENY
CHOCEŇ
CHOTOVICE
ČISTÁ (częściowo)
DOBŘÍKOV
DOLNÍ ÚJEZD (częściowo)
DŽBÁNOV
HORKY
HORNÍ JELENÍ (częściowo)
HRÁDEK
HRUŠOVÁ
JAVORNÍK
JEHNĚDÍ
KOLDÍN
KOSOŘÍN
KOSTELECKÉ HORKY
KRCHLEBY
LEŠTINA
LHOTY U PODŠTEJNA
LIBCHAVY (częściowo)
LIBECINA
LITOMYŠL
MAKOV
MORAŠICE
MOSTEK
NASAVRKY
NĚMČICE
NOVÁ SÍDLA
NOVÉ HRADY
ORLICKÉ PODHŮŘÍ
OSÍK
OUCMANICE
PLCHOVICE
PODLESÍ
POLOM
PŘÍLUKA
PŘÍVRAT
PRORUBY
PUSTINA
RADHOŠŤ
ŘEPNÍKY (częściowo)
ŘETOVÁ
ŘETŮVKA
ŘÍDKÝ
SEČ
SEDLIŠTĚ
SKOŘENICE
SLATINA
SLOUPNICE
SOPOTNICE (częściowo)
SRUBY
STRAKOV
SUCHÁ LHOTA
SUDISLAV NAD ORLICÍ
SUDSLAVA
SVATÝ JIŘÍ
TISOVÁ
TRŽEK
TÝNIŠŤKO
ÚJEZD U CHOCNĚ
ÚJEZDEC
ÚSTÍ NAD ORLICÍ (częściowo)
VELKÁ SKROVNICE
VIDLATÁ SEČ
VLČKOV
VODĚRADY
VRACLAV
VRAČOVICE-ORLOV
VYSOKÉ MÝTO
ZÁDOLÍ
ZÁLŠÍ
ZÁMRSK
ZÁŘECKÁ LHOTA
DENIEMCYGminy:6.8.2007
ALLENDORF
ARNSGEREUTH
BAD BLANKENBURG
BECHSTEDT
CURSDORF
DEESBACH
DÖSCHNITZ
GRÄFENTHAL
LICHTE
LICHTENHAIN
MARKTGÖLITZ
MELLENBACH-GLASBACH
MEURA
OBERHAIN
OBERWEISSBACH
PIESAU
PROBSTZELLA
REICHMANNSDORF
ROHRBACH
SAALFELD
SAALFELDER HÖHE
SCHMIEDEFELD
SCHWARZBURG
SITZENDORF
UNTERWEIßBACH
WITTGENDORF

CZĘŚĆ B

Obszar B, określony zgodnie z art. 4 ust. 2

ISO

Kod kraju

Państwo członkowskieObszar BData wygaśnięcia art. 4 ust. 4 lit. b) ppkt (iii)
Kod (jeżeli jest dostępny)Nazwa
CZREPUBLIKA CZESKA00053KRAJ PARDUBICKY: POWIAT: Chrudim, Pardubice

Svitavy

Ústí nad Orlicí

14.8.2007
00052KRAJ KRALOVEHRADECKY:

POWIAT: Hradec Králové

Rychnov nad Kněžnou

DENIEMCYDRÖBISCHAU

KAULSDORF

KÖNIGSEE

LEUTENBERG

MEUSELBACH-SCHWARZMÜHLE

ROTTENBACH

RUDOLSTADT

6.8.2007"
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.