Dz.U.UE.L.2019.42.29

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 lutego 2019 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/252
z dnia 11 lutego 2019 r.
zmieniająca decyzję 2005/240/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce

(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 811)

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny)

(Dz.U.UE L z dnia 13 lutego 2019 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 1 , w szczególności jego art. 20 lit. p) i t),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W sekcji B.IV pkt 1 załącznika IV do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 przewiduje się, że klasyfikacja tusz wieprzowych musi być dokonywana poprzez szacowanie zawartości chudego mięsa za pomocą metod klasyfikowania zatwierdzonych przez Komisję, a zatwierdzać można jedynie statystycznie udowodnione metody szacowania oparte na pomiarach fizycznych jednej lub większej liczby części anatomicznych tuszy wieprzowej. Zatwierdzenie metod klasyfikacji powinno zależeć od zgodności z maksymalną tolerancją błędu statystycznego przy dokonywaniu oceny. Tolerancja ta jest określona w części A załącznika V do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/1182 2 .

(2) Decyzją Komisji 2005/240/WE 3  zatwierdzono stosowanie ośmiu metod klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce. Na mocy tej decyzji Polska została również upoważniona do określenia sposobu prezentacji tusz wieprzowych z tłuszczem okołonerkowym, nerkami lub przeponą.

(3) Polska zwróciła się do Komisji z wnioskiem o zatwierdzenie trzech nowych metod klasyfikacji tusz wieprzowych na swoim terytorium i przedstawiła w protokole przewidzianym w art. 11 ust. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/1182 szczegółowy opis dysekcji doświadczalnych, podając podstawy wspomnianych metod, wyniki dysekcji doświadczalnych oraz równania stosowane do szacowania procentowej zawartości chudego mięsa.

(4) Analiza złożonego wniosku wykazała, że warunki dla zatwierdzenia tych nowych metod klasyfikacji zostały spełnione. Należy zatem zezwolić na stosowanie przedmiotowych metod klasyfikacji w Polsce.

(5) Zgodnie z art. 20 lit. t) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 Polska zwróciła się również o zatwierdzenie stosowania prezentacji tusz wieprzowych innej niż standardowa określona w sekcji B.III załącznika IV do wspomnianego rozporządzenia. Ze względu na obecne normalne praktyki handlowe tusze wieprzowe są prezentowane w Polsce z tłuszczem okołonerkowym, nerkami lub przeponą oraz bez przewodów słuchowych zewnętrznych. W związku z tym zarejestrowana masa tusz nie odpowiada masie stosowanej w przypadku prezentacji standardowej.

(6) Analiza tego wniosku wykazała, że warunki zatwierdzenia innej prezentacji tusz wieprzowych w Polsce zostały spełnione. Należy zatem upoważnić Polskę do stosowania prezentacji tusz wieprzowych z tłuszczem okołonerkowym, nerkami lub przeponą oraz bez przewodów słuchowych zewnętrznych. Zarejestrowana masa tusz powinna zostać odpowiednio dostosowana do masy stosowanej w prezentacji standardowej.

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2005/240/WE.

(8) Nie należy zezwalać na jakiekolwiek zmiany urządzeń ani metod klasyfikacji, chyba że zostaną one wyraźnie zatwierdzone decyzją wykonawczą Komisji.

(9) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W decyzji 2005/240/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 1

Zgodnie z sekcją B.IV pkt 1 załącznika IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013( * niniejszym zatwierdza się stosowanie następujących metod klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce:

a) przyrząd »Capteur Gras/Maigre - Sydel (CGM)« oraz związane z nim metody oceny, których szczegóły podano w części 1 załącznika;

b) przyrząd »Ultra FOM 300« oraz związane z nim metody oceny, których szczegółowy opis podano w części 2 załącznika;

c) »przyrząd ultradźwiękowy do w pełni zautomatyzowanej klasyfikacji tusz (Autofom)« oraz związane z nim metody oceny, których szczegółowy opis podano w części 3 załącznika;

d) przyrząd »IM-03« oraz związane z nim metody oceny, których szczegółowy opis podano w części 4 załącznika;

e) przyrząd »Autofom III« oraz związane z nim metody oceny, których szczegółowy opis podano w części 5 załącznika;

f) przyrząd »CSB Image Meater (CSB)« oraz związane z nim metody oceny, których szczegółowy opis podano w części 6 załącznika;

g) przyrząd »Fat-O-Meater II (FOM II)« oraz związane z nim metody oceny, których szczegółowy opis podano w części 7 załącznika;

h) »metoda ręczna (ZP)« oraz związane z nią metody oceny, których szczegółowy opis podano w części 8 załącznika;

i) przyrząd »gmSCAN« oraz związane z nim metody oceny, których szczegółowy opis podano w części 9 załącznika;

j) przyrząd »ESTIMEAT« oraz związane z nim metody oceny, których szczegółowy opis podano w części 10 załącznika;

k) przyrząd »MEAT3D« oraz związane z nim metody oceny, których szczegółowy opis podano w części 11 załącznika.

W odniesieniu do przyrządu »Ultra FOM 300«, o którym mowa w pierwszym akapicie lit. b), po zakończeniu procedury pomiaru musi istnieć możliwość sprawdzenia na tuszy, czy przyrząd zmierzył wartości pomiaru F1 i F2 w miejscu przewidzianym w części 2 pkt 3 załącznika. Oznaczenie miejsca pomiaru musi nastąpić w chwili dokonywania pomiaru.

Stosowanie metody ręcznej ZP, o której mowa w pierwszym akapicie lit. h), zatwierdza się jedynie w odniesieniu do ubojni posiadających linię produkcyjną o zdolności przerobowej nie większej niż 40 świń na godzinę.";

2) art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 2

Nie naruszając przepisów dotyczących postaci standardowej, o której mowa w sekcji B.III załącznika IV do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, tłuszcz okołonerkowy, nerki i przeponę można pozostawić w tuszach wieprzowych przed ich zważeniem i klasyfikacją, natomiast przewody słuchowe zewnętrzne mogą zostać usunięte. W celu ustalenia cen dla tusz wieprzowych na porównywalnej podstawie zarejestrowaną masę ciepłą tuszy:

a) pomniejsza się:

1) w przypadku przepony o 0,23 %;

2) w przypadku tłuszczu okołonerkowego i nerek o:

- 1,90 % w przypadku tusz klasy S i E,

- 2,11 % w przypadku tusz klasy U,

- 2,54 % w przypadku tusz klasy R,

- 3,12 % w przypadku tusz klasy O,

- 3,35 % w przypadku tusz klasy P.

b) zwiększa się o 260 gramów w przypadku przewodów słuchowych zewnętrznych.";

3) w załączniku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Rzeczypospolitej Polskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 lutego 2019 r.
W imieniu Komisji
Phil HOGAN
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

W załączniku do decyzji 2005/240/WE dodaje się części 9, 10 i 11 w brzmieniu:

"Część 9

gmSCAN

1. Zasady przewidziane w niniejszej części stosuje się w przypadku, gdy klasyfikacja tusz wieprzowych prowadzona jest przy pomocy przyrządu znanego pod nazwą »gmSCAN«.

2. Przyrząd gmSCAN wykorzystuje indukcję magnetyczną w celu określenia właściwości dielektrycznych tusz bez kontaktu z nimi. System pomiarowy składa się z szeregu cewek nadawczych, które wytwarzają zmienne pole magnetyczne o niskim natężeniu. Cewki odbiorcze przekształcają sygnał powstający w wyniku zakłóceń pola magnetycznego powodowanych przez tuszę na złożony sygnał elektryczny, związany z parametrami dielektrycznymi mięśnia i tkanki tłuszczowej tuszy.

3. Zawartość chudego mięsa w tuszy oblicza się według następującego wzoru:

Ŷ= 44,589 - 0,190 × CW + 2 341,210 × (Q1/CW) - 936,097 × (Q2/CW) + 1 495,516 × (Q3/CW)

gdzie:

Ŷ = szacunkowa zawartość chudego mięsa w tuszy (w procentach),

CW = masa tuszy przed schłodzeniem (w kilogramach),

Q1, Q2 i Q3 = wartość napięcia w wyniku indukcji magnetycznej (w woltach) wytworzonego odpowiednio w szynce, środkowej części tuszy i łopatce.

Niniejszy wzór dotyczy tusz o masie od 60 do 120 kilogramów (masa tuszy ciepłej).

Część 10

ESTIMEAT

1. Zasady przewidziane w niniejszej części stosuje się w przypadku, gdy klasyfikacja tusz wieprzowych prowadzona jest przy pomocy przyrządu znanego pod nazwą »ESTIMEAT«.

2. Przyrząd ESTIMEA stosuje kamerę z czujnikami głębi w celu uzyskania trójwymiarowego obrazu tuszy oraz oszacowania parametrów kształtu tuszy. W celu obliczenia zawartości chudego mięsa generuje się 130 przekrojów poprzecznych i dla każdego z przekrojów określa się następujące parametry: rozmiar powierzchni, obwód, wypukłości.

3. Zawartość chudego mięsa w tuszy oblicza się według następującego wzoru:

Ŷ = 38,39317497 + 508,24 × X1 - 148,557 × X2 - 3,63439 × X3 + 2,481331 × X4 + 8,353825 × X5 + 2,75896 × X6 + 268,8835 × X7

gdzie:

Ŷ = szacunkowa zawartość chudego mięsa w tuszy (w procentach),

X1 = błąd ogólny punktów połączenia przekroju poprzecznego z okręgiem o promieniu Rsf w punkcie P-66;

X2 = zewnętrzna wypukłość tuszy pomiędzy maksymalną wypukłością szynki i łopatki w punkcie Z-80;

X3 = błąd ogólny punktów połączenia przekroju poprzecznego z okręgiem o promieniu R w punkcie P-58/błąd ogólny punktów połączenia przekroju poprzecznego z okręgiem o promieniu R w punkcie P-67;

X4 = błąd ogólny punktów połączenia przekroju poprzecznego z okręgiem o promieniu Rsf w punkcie P-103/punktów połączenia przekroju poprzecznego z okręgiem o promieniu Rsf w punkcie P-111;

X5 = częściowa głębokość przekroju w punkcie P-49 w 3/10 szerokości przekroju poprzecznego/częściowa głębokość przekroju w punkcie P-49 w 5/10 szerokości przekroju;

X6 = maksymalna głębokość przekroju poprzecznego w punkcie P-18/maksymalna głębokość przekroju poprzecznego w punkcie P-49;

X7 = częściowy błąd w punktach przekroju poprzecznego do okręgu o promieniu R w punkcie P-72 w 4/10 obszaru przekroju poprzecznego.

Niniejszy wzór dotyczy tusz o masie od 60 do 120 kilogramów (masa tuszy ciepłej).

Część 11

MEAT3D

1. Zasady przewidziane w niniejszej części stosuje się w przypadku, gdy klasyfikacja tusz wieprzowych prowadzona jest przy pomocy przyrządu znanego pod nazwą »MEAT3D«.

2. Przyrząd MEAT3D stosuje skaner w celu uzyskania trójwymiarowego obrazu tuszy oraz oszacowania parametrów kształtu tuszy. W procesie skanowania stosuje się specjalne ramy do pozycjonowania połowy tuszy wieprzowej. W celu obliczenia zawartości chudego mięsa generuje się 130 przekrojów poprzecznych i dla każdego z przekrojów określa się następujące parametry: rozmiar powierzchni, obwód, wypukłości.

3. Zawartość chudego mięsa w tuszy oblicza się według następującego wzoru:

Ŷ= 50,36925112 + 0,543385 × X1 - 9,06185 × X2 - 10,83 × X3 + 488,8033 × X4 - 2,56922 × X5 + 17,34226 × X6 - 2,00088 × X7

gdzie:

Ŷ = szacunkowa zawartość chudego mięsa w tuszy (w procentach),

X1 = błąd ogólny punktów połączenia przekroju poprzecznego z okręgiem o promieniu Rsf w punkcie P-49/błąd ogólny punktów połączenia przekroju poprzecznego z okręgiem o promieniu Rsf w punkcie P-23;

X2 = błąd ogólny punktów połączenia przekroju poprzecznego z okręgiem o promieniu R w punkcie P-79/maksymalna wartość wypukłości tusz w miejscach P_50 - P99;

X3 = promień krzywizny przekroju poprzecznego w punkcie P-68/promień krzywizny przekroju poprzecznego w punkcie P-51;

X4 = częściowy błąd w punktach przekroju poprzecznego do okręgu o promieniu R w punkcie P-70 w 3/10 obszaru przekroju poprzecznego;

X5 = błąd ogólny punktów połączenia przekroju poprzecznego z okręgiem o promieniu Rsf w punkcie P-55/błąd ogólny punktów połączenia przekroju poprzecznego z okręgiem o promieniu Rsf w punkcie P-71;

X6 = częściowa głębokość przekroju poprzecznego w punkcie P-62 w 3/10 szerokości przekroju poprzecznego/częściowa głębokość przekroju poprzecznego w punkcie P-62 w 6/10 szerokości przekroju;

X7 = częściowa głębokość przekroju poprzecznego w punkcie P-33 w 2/10 szerokości przekroju/maksymalna wartość szynki.

Niniejszy wzór dotyczy tusz o masie od 60 do 120 kilogramów (masa tuszy ciepłej).".

1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.
2 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1182 z dnia 20 kwietnia 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do unijnych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania cen rynkowych niektórych kategorii tusz i żywych zwierząt (Dz.U. L 171 z 4.7.2017, s. 74).
3 Decyzja Komisji 2005/240/WE z dnia 11 marca 2005 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce (Dz.U. L 74 z 19.3.2005, s. 62).
*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).