Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.166.3

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 maja 2020 r.

DECYZJA RADY (UE) 2020/710
z dnia 25 maja 2020 r.
zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych, w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Latvijas Banka

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Uwzględniając Protokół nr 4 w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, załączony do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 27 ust. 1,

uwzględniając zalecenie Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 marca 2020 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Latvijas Banka (EBC/2020/14) 1 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Sprawozdania finansowe Europejskiego Banku Centralnego (EBC) i krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro, są badane przez niezależnych zewnętrznych biegłych rewidentów wyznaczonych na zalecenie Rady Prezesów EBC i zatwierdzonych przez Radę Unii Europejskiej.

(2) Mandat zewnętrznych biegłych rewidentów Latvijas Banka wygasł po przeprowadzeniu badania za rok obrachunkowy 2019. Niezbędne jest zatem wyznaczenie zewnętrznych biegłych rewidentów na okres od roku obrachunkowego 2020.

(3) Na swoich zewnętrznych biegłych rewidentów na lata obrachunkowe 2020-2024 Latvijas Banka wybrał firmę SIA Ernst & Young Baltic.

(4) Rada Prezesów EBC zaleciła wyznaczenie firmy SIA Ernst & Young Baltic na zewnętrznych biegłych rewidentów Latvijas Banka na lata obrachunkowe 2020-2024.

(5) Zgodnie z zaleceniem Rady Prezesów EBC należy odpowiednio zmienić decyzję Rady 1999/70/WE 2 ,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Art. 1. ust. 18 decyzji 1999/70/WE otrzymuje brzmienie:

"18. SIA Ernst & Young Baltic zostaje niniejszym zatwierdzona jako zewnętrzny biegły rewident Latvijas Banka na lata obrachunkowe 2020-2024.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej notyfikacji.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Europejskiego Banku Centralnego.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 maja 2020 r.
W imieniu Rady
Przewodniczący
G. GRLIĆ RADMAN
1 Dz.U. C 98 z 25.3.2020, s. 1.
2 Decyzja Rady 1999/70/WE z dnia 25 stycznia 1999 r. dotycząca zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych (Dz.U. L 22 z 29.1.1999, s. 69).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.