Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.141.12

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 czerwca 2017 r.

DECYZJA RADY (UE) 2017/932
z dnia 23 maja 2017 r.
zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Protokół nr 4 w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, załączony do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 27 ust. 1,

uwzględniając zalecenie Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 marca 2017 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (ECB/2017/8) 1 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Sprawozdania finansowe Europejskiego Banku Centralnego (EBC) i krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro, badane są przez niezależnych zewnętrznych biegłych rewidentów zalecanych przez Radę Prezesów EBC i zatwierdzanych przez Radę.

(2) Mandat zewnętrznych biegłych rewidentów Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique - firmy Ernst & Young Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises - wygasł po przeprowadzeniu badania za rok obrotowy 2016. Niezbędne jest zatem wyznaczenie zewnętrznych biegłych rewidentów na okres od roku obrotowego 2017.

(3) Na swoich zewnętrznych biegłych rewidentów na lata obrotowe 2017-2022 Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique wybrał firmę Mazars Réviseurs d'entreprises/Mazars Bedrijfsrevisoren SCRL/CVBA.

(4) Rada Prezesów EBC zaleciła wyznaczenie firmy Mazars Réviseurs d'entreprises/Mazars Bedrijfsrevisoren SCRL/ CVBA na zewnętrznych biegłych rewidentów Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique na lata obrotowe 2017-2022.

(5) Zgodnie z zaleceniem Rady Prezesów EBC należy odpowiednio zmienić decyzję Rady 1999/70/WE 2 ,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Art. 1 ust. 1 decyzji 1999/70/WE otrzymuje brzmienie:

"1. Firma Mazars Réviseurs d'entreprises/Mazars Bedrijfsrevisoren SCRL/CVBA zostaje niniejszym zatwierdzona jako zewnętrzni biegli rewidenci Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique na lata obrotowe 2017- 2022.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej notyfikacji.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do EBC.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 maja 2017 r.
W imieniu Rady
E. SCICLUNA
Przewodniczący
1 Dz.U. C 120 z 13.4.2017, s. 1.
2 Decyzja Rady 1999/70/WE z dnia 25 stycznia 1999 r. dotycząca zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych (Dz.U. L 22 z 29.1.1999, s. 69).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.