Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.126.67

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 maja 2019 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/768
z dnia 8 maja 2019 r.
zmieniająca art. 3 statutu konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej Zintegrowanej Biologii Strukturalnej (Instruct-ERIC) z uwagi na wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii

(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 3354)

(Jedynie teksty w języku angielskim, czeskim, duńskim, francuskim, hiszpańskim, łotewskim, niderlandzkim, portugalskim, słowackim i włoskim są autentyczne)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 15 maja 2019 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 723/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wspólnotowych ram prawnych konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC) 1 , w szczególności jego art. 8,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej Zintegrowanej Biologii Strukturalnej (Instruct-ERIC) zostało utworzone decyzją wykonawczą Komisji (EU) 2017/1213 2 . Zgodnie z art. 3 statutu ma ono siedzibę statutową w Zjednoczonym Królestwie.

(2) W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo złożyło notyfikację o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. W dniu 11 kwietnia 2019 r. Rada Europejska podjęła decyzję o przedłużeniu do 31 października 2019 r. okresu, o którym mowa w art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, przedłużonego wcześniej decyzją Rady Europejskiej (UE) 2019/476 3 . Decyzja Rady Europejskiej przestaje jednak mieć zastosowanie z dniem 31 maja 2019 r. w przypadku nieprzeprowadzenia przez Zjednoczone Królestwo wyborów do Parlamentu Europejskiego zgodnie z mającym zastosowanie prawem Unii oraz braku ratyfikacji przez Zjednoczone Królestwo umowy o wystąpieniu do dnia 22 maja 2019 r. Gdyby Zjednoczone Królestwo ratyfikowało umowę o wystąpieniu przed dniem 31 października 2019 r., wystąpienie nastąpi pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu procedur ratyfikacyjnych.

(3) Po dacie wystąpienia i bez uszczerbku dla postanowień umowy o wystąpieniu Zjednoczone Królestwo będzie uznawane za państwo trzecie w rozumieniu art. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 723/2009.

(4) Art. 8 rozporządzenia (WE) nr 723/2009 stanowi, że siedziba statutowa ERIC mieści się na terytorium członka będącego państwem członkowskim lub państwem stowarzyszonym.

(5) Komisja otrzymała, zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 723/2009, wniosek Instruct-ERIC w sprawie zmiany art. 3 statutu w celu przygotowania się na ewentualność, że Zjednoczone Królestwo stanie się państwem trzecim w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 723/2009.

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu powołanego na mocy art. 20 rozporządzenia (WE) nr 723/2009,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Art. 3 statutu Instruct-ERIC zawartego w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2017/1213 zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Republiki Czeskiej, Królestwa Danii, Republiki Francuskiej, Państwa Izrael, Republiki Włoskiej, Republiki Łotewskiej, Królestwa Niderlandów, Republiki Portugalskiej, Republiki Słowackiej, Królestwa Hiszpanii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 maja 2019 r.
W imieniu Komisji
Carlos MOEDAS
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

Art. 3 statutu Instruct-ERIC otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 3

Siedzibą statutową Instruct-ERIC jest Oksford w Zjednoczonym Królestwie. Jeżeli Zjednoczone Królestwo stanie się państwem trzecim w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 723/2009, siedzibą statutową staje się Florencja we Włoszech.".

1 Dz.U. L 206 z 8.8.2009, s. 1.
2 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1213 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiająca Zintegrowaną Biologię Strukturalną - konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (Instruct-ERIC) (Dz.U. L 173 z 6.7.2017, s. 47).
3 Decyzja Rady Europejskiej (UE) 2019/476 przyjęta w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem z dnia 22 marca 2019 r. przedłużająca okres, o którym mowa w art. 50 ust. 3 TUE (Dz.U. L 80 I z 22.3.2019, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.