Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.221.15

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 sierpnia 2006 r.

DECYZJA nr 1/2006 WSPÓLNEGO KOMITETU WE-DANIA/WYSPY OWCZE
z dnia 13 lipca 2006 r.
zmieniająca tabele I i II w załączniku do Protokołu 1 do Umowy między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Wysp Owczych, z drugiej strony

(2006/561/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 12 sierpnia 2006 r.)

WSPÓLNY KOMITET,

uwzględniając Umowę między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Wysp Owczych, z drugiej strony(1), zwaną dalej "Umową", w szczególności jej art. 34 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik do protokołu 1 do wymienionej Umowy określa cła i inne warunki, które mają zastosowanie do przywozu do Wspólnoty niektórych ryb i produktów rybołówstwa pochodzących i przywożonych z Wysp Owczych.

(2) Zgodnie z tym załącznikiem Wspólnota przyznała koncesje taryfowe w formie kontyngentów taryfowych w wysokości 3 000 ton dotyczące krewetek i homarców, przetworzonych lub zakonserwowanych, pochodzących z Wysp Owczych.

(3) Władze Wysp Owczych zwróciły się o zwiększenie koncesji taryfowych przyznanych przez Wspólnotę w odniesieniu do krewetek i homarców, przetworzonych lub zakonserwowanych, z 3 000 do 6 000 ton.

(4) Uznaje się za stosowne wyrażenie zgody na powyższe zwiększenie koncesji w okresie, którego długość będzie zależeć od stopnia wykorzystania kontyngentu.

(5) Zgodnie z tym załącznikiem Wspólnota nie przyznała żadnych koncesji taryfowych dotyczących mrożonego łupacza pochodzącego i przywożonego z Wysp Owczych.

(6) Władze Wysp Owczych zwróciły się również o dodanie mrożonego łupacza do wykazu produktów rybołówstwa w tabeli I załącznika do protokołu 1, które mogą być objęte bezcłowym przywozem do Wspólnoty.

(7) Uznaje się za stosowne włączenie mrożonego łupacza do tej tabeli,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Tabela I załącznika do protokołu 1 do Umowy zostaje zmieniona poprzez włączenie następującego wiersza:

"0303 72 00

Łupacz (plamiak) (Melanogrammus aeglefinus)

0"

Artykuł  2

W tabeli II załącznika do protokołu 1 do Umowy wprowadza się następujące zmiany:

"1605

Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, przetworzone lub zakonserwowane:

Kontyngent taryfowy nr 4(1) 4 000

1605 20

- Krewetki:

1605 20 10

- - W opakowaniach hermetycznych

0

- - Pozostałe:

1605 20 91

- - - W opakowaniach bezpośrednich o

zawartości netto

nieprzekraczającej 2 kg

0

1605 20 99

- - - Pozostałe:

0

ex 1605 40 00

- Homarzec (nerczan) (Nephrops

norvegicus)

0

(1) W 2007 r. roczna wielkość kontyngentu wynosi 4 000 ton. Począwszy od dnia 1

stycznia 2008 r. wskazana roczna wielkość jest zwiększana o 1 000 ton do

maksymalnego poziomu wynoszącego 6 000 ton, pod warunkiem że przynajmniej 80 %

całkowitej wielkości poprzedniego kontyngentu zostało wykorzystane do 31

grudnia danego roku."

Artykuł  3

Niniejsza decyzja staje się skuteczna od pierwszego dnia drugiego miesiąca po jej przyjęciu.

Sporządzono w Tórshavn, dnia 13 lipca 2006 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu
Herluf SIGVALDSSON
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 53 z 22.2.1997, str. 2.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.