Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.326.8

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 grudnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2005
z dnia 12 grudnia 2005 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych(1), w szczególności jej art. 27 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 3199/93(2) stanowi, że substancje skażające stosowane w każdym Państwie Członkowskim do celów całkowitego skażania alkoholu zgodnie z art. 27 ust. 1 lit. a) dyrektywy 92/83/EWG należy opisać w Załączniku do tego rozporządzenia.

(2) Zgodnie z art. 27 ust. 1 lit. a) dyrektywy 92/83/EWG, Państwa Członkowskie są zobowiązane zwolnić z podatku akcyzowego alkohole, które zostały całkowicie skażone zgodnie z wymaganiami jakiegokolwiek Państwa Członkowskiego, pod warunkiem że wymagania te zostały należycie zgłoszone i zaakceptowane zgodnie z warunkami ustanowionymi w ust. 3 i 4 tego artykułu.

(3) Łotwa zgłosiła zmiany procesu skażania nr 2 zatwierdzonego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 3199/93.

(4) Dnia 25 marca 2005 r. Komisja przesłała przedstawione przez Łotwę informacje innym Państwom Członkowskim.

(5) Nie nadesłano żadnych zastrzeżeń w stosunku do zgłoszonych wymagań.

(6) W związku z powyższym, należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 3199/93.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Podatku Akcyzowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Ustęp dotyczący Łotwy w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 3199/93 otrzymuje brzmienie:

"Łotwa

Minimalna ilość na 100 litrów spirytusu:

1) mieszanka następujących substancji:

- izopropylalkohol 9 litrów,

- aceton 1 litr,

- błękit metylenowy lub błękit tymolowy, lub fiolet krystaliczny 0,4 g;

2) mieszanka następujących substancji:

- keton metylowoetylowy 2 litry,

- keton metylowoizobutylowy 3 litry;

3) mieszanka następujących substancji:

- aceton lub izopropylalkohol 3 litry,

- benzoesan denaturujący 2 gramy;

4) octan etylu 10 litrów.

Minimalna ilość na 100 litrów odwodnionego alkoholu etylowego (zawierającego maksymalnie 0,5 % wody):

1) benzyna lub ropa naftowa minimalnie 5 litrów i maksymalnie 7 litrów.".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 grudnia 2005 r.

W imieniu Komisji,
László KOVÁCS
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 316 z 31.10.1992, str. 21. Dyrektywa zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(2) Dz.U. L 288 z 23.11.1993, str. 12. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1309/2005 (Dz.U. L 208 z 11.8.2005, str. 12).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.