Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.170.11

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 czerwca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1148/2002
z dnia 26 czerwca 2002 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 26,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy rozporządzenia (WE) nr 2505/96(1), Rada otworzyła kontyngenty taryfowe Wspólnoty na niektóre produkty rolne i przemysłowe. Wspólnotowe zapotrzebowanie na produkty, o których mowa powinno być zaspokojone na najkorzystniejszych warunkach. Z tego względu kontyngenty taryfowe Wspólnotowe kontyngenty taryfowe powinny zostać otwarte z obniżonymi lub zerowymi stawkami celnymi na określone ilości, oraz rozszerzone w przypadku niektórych obowiązujących kontyngentów taryfowych, przy jednoczesnym uniknięciu wszelkich zakłóceń na rynkach tych produktów.

(2) W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 2505/96 należy zmienić.

(3) Mając na uwadze ważność ekonomiczną niniejszego rozporządzenia, jest konieczne powołanie się na pilną potrzebę, przewidzianą w pkt I ppkt 3 Protokołu załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Unię Europejską w sprawie roli parlamentów krajowych w Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W odniesieniu do kontyngentu na okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2002 r., w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96 wprowadza się następujące zmiany:

– numer porządkowy 09.2935: wielkość kontyngentu taryfowego zmienia się na 80.000 ton.

Artykuł  2

W odniesieniu do kontyngentu na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2002 r., w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96 wprowadza się następujące zmiany:

– numer porządkowy 09.2799: wielkość kontyngentu taryfowego zmienia się na 50.000 ton,

– numer porządkowy 09.2950: wielkość kontyngentu taryfowego zmienia się na 6.500 ton.

Artykuł  3

Począwszy od dnia 1 lipca 2002 r., kontyngenty taryfowe wymienione w Załączniku do niniejszego rozporządzenia dodane zostają do załącznika I rozporządzenia (WE) nr 2505/96.

Artykuł  4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 26 czerwca 2002 r.

W imieniu Rady
C. VILLALOBOS
Przewodniczący

_______

(1) Dz.U. L 345 z 31.12.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2559/2001 (Dz.U. L 344 z 28.12.2001, str. 5).

ZAŁĄCZNIK 

Nr porządkowyKod CNKod TARICWyszczególnienieWielkość kontyngentuStawka kontyngentu

(%)

Okres obowiązywania kontyngentu
09.2882ex 2908 90 00202,4-Dichloro-3-etylo-6-nitrofenol, sproszkowany43 tony01.7.2002 do 31.12.2002
09.2890ex 4819 40 0010Worki papierowe, zadrukowane, o wymiarze 139 mm x 303 mm (± 5 mm), stosowane do pakowania kukurydzy przeznaczonej do prażenia w kuchenkach mikrofalowych (a)33.000.000 sztuk01.7.2002 do 31.12.2002
09.2902ex 8540 11 1591Płaskie kineskopy do odbiorników telewizyjnych, kolorowe, z lampą elektronopromieniową, o stosunku szerokości do wysokości ekranu 4/3, przekątnej ekranu 59 cm lub większej, ale nieprzekraczającej 61 cm i promieniu krzywizny 50 m lub większej13.000 sztuk71.7.2002 do 31.12.2002
09.2904ex 8540 11 1995Płaskie kineskopy do odbiorników telewizyjnych, kolorowe, z lampą elektronopromieniową, o stosunku szerokości do wysokości ekranu 4/3, przekątnej ekranu 79 cm lub większej, ale nieprzekraczającej 81 cm i promieniu krzywizny 50 m lub większej3.600 sztuk01.7.2002 do 31.12.2002
09.2995ex 8536 90 85 95Bloki klawiszy,

- zawierające wyściółkę z silikonu i

posiadające powierzchnię zewnętrzną

pokrytą poliwęglanem

10.000.000 sztuk01.7.2002 do 31.12.2002
lub
ex 8538 90 9993- całe wykonane z silikonu lub z

poliwęglanu, włącznie z klawiszami

drukowanymi, do produkcji lub naprawy

radio-telefonów komórkowych, objętych

podpozycją 8525 20 91 (a)

09.2998ex 2924 29 95805'-Chloro-3-hydroksy-2',4'-dimetoksy-2-naftanilid20 ton01.7.2002 do 31.12.2002
(a) W tym szczególnym celu kontrola jest przeprowadzona zgodnie ze stosownymi przepisami wspólnotowymi.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.