Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.72.8

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 marca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 417/2006
z dnia 10 marca 2006 r.
uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do "Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych" (Pimiento Asado del Bierzo (CHOG), Fico bianco del Cilento (CHNP), Melannurca Campana (CHOG), Montes de Granada (CHNP), Huile d'olive de Nice (CHNP), Aceite de la Rioja (CHNP), Antequera (CHNP))

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia dla produktów rolnych i środków spożywczych(1), w szczególności jego art. 6 ust. 3 i 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 wniosek Włoch w sprawie zarejestrowania dwóch nazw: "Fico bianco del Cilento" i "Melannurca Campana"; wniosek Francji w sprawie zarejestrowania nazwy "Huile d'olive de Nice" i wniosek Hiszpanii w sprawie zarejestrowania czterech nazw: "Pimiento Asado del Bierzo", "Montes de Granada", "Aceite de la Rioja" oraz "Antequera" opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej(2).

(2) Komisja nie otrzymała żadnego oświadczenia sprzeciwu w rozumieniu art. 7 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92, zatem nazwy te należy wpisać do "Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych",

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Nazwy wymienione w Załączniku do niniejszego rozporządzenia dodaje się do Załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2400/96(3).

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 marca 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 208 z 24.7.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

(2) Dz.U. C 125 z 24.5.2005, str. 2 (Pimiento Asado del Bierzo);

Dz.U. C 137 z 4.6.2005, str. 12 (Fico bianco del Cilento);

Dz.U. C 138 z 7.6.2005, str. 7 (Melannurca Campana);

Dz.U. C 151 z 22.6.2005, str. 4 (Montes de Granada);

Dz.U. C 172 z 12.7.2005, str. 7 (Huile d'olive de Nice);

Dz.U. C 172 z 12.7.2005, str. 13 (Aceite de La Rioja);

Dz.U. C 177 z 19.7.2005, str. 28 (Antequera).

(3) Dz.U. L 327 z 18.12.1996, str. 11.

ZAŁĄCZNIK

Produkty wymienione w załączniku I do Traktatu przeznaczone do spożycia przez ludzi

Tłuszcze (masło, margaryna, oleje itp.)

HISZPANIA

Montes de Granada (CHNP)

Aceite de la Rioja (CHNP)

Antequera (CHNP)

FRANCJA

Huile d'olive de Nice (CHNP)

Owoce, warzywa i zboża nieprzetworzone lub przetworzone

HISZPANIA

Pimiento Asado del Bierzo (CHOG)

WŁOCHY

Fico Bianco del Cilento (CHNP)

Melannurca Campana (CHOG).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.