Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2003.165.20

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 lipca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1183/2003
z dnia 2 lipca 2003 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 806/2003(2), w szczególności jego art. 33,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W ramach destylacji wina z przeznaczeniem do produkcji alkoholu spożywczego, prowadzonej każdego roku we Wspólnocie, producenci są zobowiązani do dostarczenia ich wina do destylacji, a gorzelnicy muszą poddać wino destylacji w określonym terminie.

(2) Państwowe pomieszczenia i urządzenia do składowania w niektórych Państwach Członkowskich są zapełnione i w rezultacie organy władzy publicznej nie mogą już przyjmować dostaw alkoholu od gorzelników, w konsekwencji czego pomieszczenia i urządzenia do składowania niektórych gorzelników są również przepełnione. Brak zdolności składowej uniemożliwia im przyjmowanie nowych dostaw wina do destylacji z przeznaczeniem na produkcję alkoholu spożywczego przed terminem ustanowionym w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1623/2000(3), ostatnio zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 625/2003(4).

(3) W celu uzdrowienia tej sytuacji, termin do którego wino powinno zostać dostarczone do destylacji oraz termin, którym należy poddać je destylacji należy odroczyć o półtora miesiąca.

(4) Rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 63a rozporządzenia (WE) nr 1623/2000 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 8 dodaje się akapit drugi w brzmieniu:

"Dla roku winnego 2002/03 datą określoną w akapicie pierwszym jest dzień 31 sierpnia następnego roku winnego.";

b) w ust. 10 dodaje się akapit drugi w brzmieniu:

"Dla roku winnego 2002/03 datą określoną w akapicie pierwszym jest dzień 15 listopada następnego roku winnego."

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 lipca 2003 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1.

(2) Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1.

(3) Dz.U. L 194 z 31.7.2000, str. 45.

(4) Dz.U. L 90 z 8.4.2003, str. 4.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.