Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.100.4

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 kwietnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 576/2006
z dnia 7 kwietnia 2006 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1433/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do funduszy operacyjnych, programów operacyjnych i pomocy finansowej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw(1), w szczególności jego art. 48,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Punkt 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1433/2003(2) stanowi, że koszty szczególne produkcji ekologicznej, łączonej lub doświadczalnej, ekologicznych środków ochrony roślin, środków ochrony środowiska, w tym kosztów wytworzonych w wyniku zagospodarowania opakowań z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych, środków na rzecz poprawy jakości, w tym kwalifikowanej grzybni i roślin oraz materiału siewnego należącego do kategorii "podstawowej" lub "kwalifikowanej", mogą zostać uznane za opcjonalne koszty kwalifikowane programów operacyjnych w przypadku maksymalnie 10 lat w odniesieniu do jednego rodzaju działalności.

(2) Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że stopień wykorzystania tych środków przez organizacje producentów w większości państw członkowskich jest wysoki. Oznacza to, że w swoich programach operacyjnych organizacje te w pełni uwzględniły kwestie związane z ochroną środowiska oraz z jakością. Dlatego w odniesieniu do powyższych środków przewiduje się zniesienie aktualnie obowiązującej granicy dziesięciu lat dla jednego rodzaju działalności.

(3) Z powyższych względów należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1433/2003.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych Owoców i Warzyw,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W punkcie 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1433/2003 początek akapitu pierwszego otrzymuje następujace brzmienie:

"2) Koszty szczegółowe:".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 kwietnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64).

(2) Dz.U. L 203 z 12.8.2003, str. 25. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2190/2004 (Dz.U. L 373 z 21.12.2004, str. 21).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.