Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2011.97.20

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 351/2011
z dnia 11 kwietnia 2011 r.
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 297/2011 wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności(1), w szczególności jego art. 53 ust. 1 lit. b) ppkt (ii),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W art. 53 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 przewidziano możliwość przyjęcia odpowiednich unijnych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do żywności i paszy przywożonych z państwa trzeciego w celu ochrony zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt lub środowiska, w przypadku gdy istniejącemu ryzyku nie można wystarczająco zapobiec za pomocą środków wprowadzonych indywidualnie przez państwa członkowskie.

(2) W następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima, który miał miejsce w dniu 11 marca 2011 r., Komisja została poinformowana, że poziomy radionuklidów w niektórych produktach żywnościowych pochodzących z Japonii, takich jak mleko i szpinak, przekroczyły poziomy podejmowania działań w odniesieniu do żywności stosowane w Japonii. Takie skażenie może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt w Unii, dlatego w dniu 25 marca 2011 r. przyjęto rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 297/2011 wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima(2).

(3) Rozporządzeniem (UE) nr 297/2011 wprowadzono wymóg przeprowadzania kontroli przed wywozem przez właściwe organy Japonii. Właściwe organy Japonii określiły poziomy podejmowania działań dla jodu, cezu i plutonu w żywności. W dniu 17 marca 2011 r. Komisja została poinformowana o tych stosowanych w Japonii poziomach podejmowania działań, z zastrzeżeniem, że wspomniane poziomy podejmowania działań zostały na razie przyjęte jako tymczasowe wartości regulacyjne. Organy Japonii poinformowały także Komisję, że produkty, które nie zostały dopuszczone do obrotu na rynku japońskim, nie mogą również być przedmiotem wywozu. Obecnie stało się jasne, że te poziomy podejmowania działań będą stosowane w Japonii przez dłuższy czas. Aby zatem zapewnić spójność między kontrolami przeprowadzanymi przez organy Japonii przed wywozem a kontrolami poziomu radionuklidów w paszy i żywności pochodzącej lub wysyłanej z Japonii, przeprowadzanymi przy wprowadzaniu tej paszy lub żywności na terytorium UE, należy zatem tymczasowo stosować w UE takie same maksymalne poziomy radionuklidów w paszy i żywności z Japonii, jak poziomy podejmowania działań stosowane w Japonii, o ile te ostatnie są niższe niż wartości stosowane w UE.

(4) Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla naukowo określonych poziomów, które zostały wprowadzone rozporządzeniem Rady (Euratom) nr 3954/87 i rozporządzeniami Komisji (Euratom) nr 944/89 i (Euratom) nr 770/90 w celu ich stosowania w razie wypadku jądrowego lub w każdym innym przypadku zdarzenia radiacyjnego na terytorium UE. Niniejszym rozporządzeniem wprowadza się stosowanie do izotopów strontu wartości określonych w rozporządzeniu (Euratom) nr 3954/87, ze względu na fakt, że w Japonii nie określono takich wartości.

(5) Ponieważ na razie istnieją dowody na to, że pasza i żywność z niektórych regionów Japonii jest skażona radionuklidami jodu-131, cezu-134 i cezu-137, a nic nie wskazuje na to, aby pasza i żywności pochodząca lub wysyłana z Japonii była skażona innymi radionuklidami, należy ograniczyć obowiązkowe kontrole do jodu-131, cezu-134 i cezu-137. Państwa członkowskie mogą również przeprowadzić dobrowolne analizy na obecność innych radionuklidów w celu zgromadzenia informacji na temat ewentualnej obecności tych innych radionuklidów. Należy zatem wskazać w załączniku II do niniejszego rozporządzenia obowiązujące maksymalne poziomy w prawodawstwie UE lub poziomy podejmowania działań stosowane w Japonii w odniesieniu do radionuklidów strontu, plutonu oraz pierwiastków transplutonowych

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 297/2011.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (UE) nr 297/2011 wprowadza się następujące zmiany

(1) w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) W ust. 3, tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

"- w przypadku gdy produkt pochodzi lub jest wysyłany z prefektur Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokio i Chiba, nie zawiera on poziomów radionuklidów: jodu-131, cezu-134 i cezu-137 przekraczających maksymalne poziomy przewidziane w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Niniejszy przepis odnosi się to także do produktów pochodzących z wód przybrzeżnych tych prefektur, bez względu na to, gdzie takie produkty zostały wyładowane na ląd."

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wzór deklaracji, o której mowa w ust. 3, określono w załączniku I. Deklaracja musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela właściwych organów Japonii, a w przypadku produktów, do których stosuje się ust. 3 tiret trzecie, towarzyszy jej sprawozdanie analityczne."

(2) Artykuł 7 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 7

Produkty niezgodne z wymogami

Pasza i żywność pochodzące lub wysyłane z Japonii, które nie są zgodne z maksymalnymi poziomami, o których mowa w załączniku II, nie są wprowadzane do obrotu. Taka niezgodna z wymogami pasza i żywność jest w bezpieczny sposób usuwana lub zwracana do państwa pochodzenia."

(3) Załącznik zastępuje się tekstem załącznika I do niniejszego rozporządzenia.

(4) Dodaje się nowy załącznik II, którego tekst znajduje się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 kwietnia 2011 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1

(2) Dz.U. L 80 z 26.3.2011, s. 5.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Deklaracja dotycząca przywozu do Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK  II 1

Maksymalne poziomy dla środków spożywczych(1) (Bq/kg)

Żywność dla niemowląt i małych dzieciMleko i produkty mleczneInne środki spożywcze, z wyjątkiem środków spożywczych w płynieŚrodki spożywcze w płynie
Izotopy strontu, w szczególności Sr-90, łącznie75125750125
Izotopy jodu, w szczególności I-131, łącznie100(1)300(1)2 000300(1)
Alfa-promieniotwórcze izotopy plutonu i pierwiastków transplutonowych, w szczególności Pu-239 i Am-241, łącznie11(1)10(1)1(1)
Wszystkie inne nuklidy o okresie połowicznego rozpadu większym niż 10 dni, w szczególności Cs-134 i Cs-137, z wyjątkiem C-14 i H-3, łącznie200(1)200(1)500(1)200(1)
(1) Aby zapewnić spójność z poziomami podejmowania działań obecnie stosowanymi w Japonii, niniejsze wartości tymczasowo zastępują wartości określone w rozporządzeniu Rady (Euratom) nr 3954/87.
Maksymalne poziomy dla paszy(2) (Bq/kg)
Pasza
Cs-134 i Cs-137, łącznie500(1)
Izotopy jodu, w szczególności I-131, łącznie2 000(2)
(1) Aby zapewnić spójność z poziomami podejmowania działań obecnie stosowanymi w Japonii, niniejsze wartości tymczasowo zastępują wartości określone w rozporządzeniu Komisji (Euratom) nr 770/90.

(2) Tę wartość określa się tymczasowo i przyjmuje się, że jest taka sama jak dla żywności, zanim dostępna będzie ocena współczynników przejścia jodu z paszy do produktów spożywczych.

______

(1) Poziom stosowany do produktów zagęszczonych lub suszonych jest obliczany na podstawie produktu odtworzonego w postaci gotowej do spożycia.

(2) Maksymalny poziom jest wyrażony w odniesieniu do paszy o zawartości wilgoci 12 %.

1 Załącznik II zmieniony przez sprostowanie z dnia 13 kwietnia 2011 r. (Dz.U.UE.L.11.98.16).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.