Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2003.303.20

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 listopada 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2049/2003
z dnia 20 listopada 2003 r.
zmieniające po raz dwudziesty piąty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Qaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Qaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1991/2003(2), w szczególności jego art. 7 ust. 1 tiret pierwsze,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 ustala listę osób, grup i podmiotów objętych zamrożeniem funduszy i zasobów gospodarczych na mocy tego rozporządzenia.

(2) W dniach 11 i 12 listopada 2003 r. Komitet Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Sankcji postanowił zmienić listę osób, grup i podmiotów, w odniesieniu do których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych. Dlatego załącznik I powinien być odpowiednio zmieniony.

(3) W celu zapewnienia, że środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są skuteczne, niniejsze rozporządzenie musi wejść w życie niezwłocznie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 listopada 2003 r.

W imieniu Komisji
Christopher PATTEN
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 139 z 29.5.2002, str. 9.

(2) Dz.U. L 295 z 13.11.2003, str. 81.

ZAŁĄCZNIK 

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany:

1) Pod nagłówkiem "Osoby prawne, grupy i podmioty" dodaje się następującą pozycję:

DJAMAT HOUMAT DAAWA SALAFIA [vel a) DHDS, b) El-Ahouel].

2) Pod nagłówkiem "Osoby fizyczne" dodaje się następujące pozycje:

a) Faraj Farj Hassan AL SAADI, Viale Bligny 42, Mediolan, Włochy. Miejsce urodzenia: Libia. Data urodzenia: 28 listopada 1980 r. [vel a) MOHAMED ABDULLA IMAD. Miejsce urodzenia: Gaza. Data urodzenia: 28 listopada 1980 r.; b) MUHAMAD ABDULLAH IMAD. Miejsce urodzenia: Jordania. Data urodzenia: 28 listopada 1980 r.; c) IMAD MOUHAMED ABDELLAH. Miejsce urodzenia: Palestyna. Data urodzenia: 28 listopada 1980 r.; d) HAMZA "Libijczyk"].

b) Mokhtar BELMOKHTAR. Miejsce urodzenia: Ghardaia. Data urodzenia: 1 czerwca 1972 r. Inne informacje: Syn Mohameda i Zohry Chemkha.

c) Cherif Said BEN ABDELHAKIM [vel a) DJALLAL, b) YOUCEF, c) ABOU SALMAN], Corso Lodi 59, Mediolan, Włochy. Miejsce urodzenia: Menzel Temine (Tunezja). Data urodzenia: 25 stycznia 1970 r.

d) Zarkaoui Imed BEN MEKKI (vel ZARGA lub NADRA), Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Włochy. Miejsce urodzenia: Tunis (Tunezja). Data urodzenia: 15 stycznia 1973 r. Inne informacje: Trybunał Mediolański - Nakaz aresztowania, 30.9.2002, 36601/2001 R.G.N.R. - 7464/2001 R.G.GIP.

e) Hamraoui Kamel BENN MOULDI (vel KAMEL lub KIMO), Via Bertesi 27, Cremona, Włochy lub Via Plebiscito 3, Cremona, Włochy. Miejsce urodzenia: Beja (Tunezja). Data urodzenia: 21 października 1977 r.

f) Maxamed Cabdullaah CIISE, Via Quaranta (meczet), Mediolan, Włochy. Miejsce urodzenia: Somalia. Data urodzenia: 8 października 1974 r.

g) Radi Abd El Samie Abou El Yazid EL AYASHI (vel MERA'I), Via Cilea 40, Mediolan, Włochy. Miejsce urodzenia: El Gharbia (Egipt). Data urodzenia: 2 stycznia 1972 r.

h) Bouyahia HAMADI, Corso XXII Marzo 39, Mediolan, Włochy. Miejsce urodzenia: Tunezja. Data urodzenia: 22 maja 1966 r. (vel GAMEL MOHMED. Miejsce urodzenia: Maroko. Data urodzenia: 25 maja 1966 r.).

i) Mohammed Tahir HAMMID (vel ABDELHAMID AL KURDI), Via della Martinella 132, Parma, Włochy. Miejsce urodzenia: Poshok (Irak). Data urodzenia: 1 listopada 1975 r. Tytuł: Imam.

j) Rihani LOFTI (vel ABDERRAHMANE), Via Bolgeri 4, Barni (Como), Włochy. Miejsce urodzenia: Tunis (Tunezja). Data urodzenia: 1 lipca 1977 r.

k) Daki MOHAMMED, Via Melato 11, Reggio Emilia, Włochy. Miejsce urodzenia: Maroko. Data urodzenia: 29 marca 1965 r.

l) Mohamed Amin MOSTAFA, Via della Martinella 132, Parma, Włochy. Miejsce urodzenia: Karkuk (Irak). Data urodzenia: 11 października 1975 r.

m) Nasri Ait El Hadi MUSTAPHA. Miejsce urodzenia: Tunis. Data urodzenia: 5 marca 1962 r. Inne informacje: syn Abdelkadera i Aminy Aissaoui.

n) Saadi NASSIM (vel ABOU ANIS), a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Mediolan), Włochy; b) Via Cefalonia 11, Mediolan, Włochy. Miejsce urodzenia: Haidra (Tunezja). Data urodzenia: 30 listopada 1974 r.

o) Drissi NOUREDDINE, Via Plebiscito 3, Cremona, Włochy. Miejsce urodzenia: Tunis (Tunezja). Data urodzenia: 30 kwietnia 1969 r.

p) Lazher Ben Khalifa Ben Ahmed ROUINE [vel a) SALMANE, b) LAZHAR], Vicolo S. Giovanni, Rimini, Włochy. Miejsce urodzenia: Sfax (Tunezja). Data urodzenia: 20 listopada 1975 r.

q) Mourad TRABELSI (vel ABOU DJARRAH), Via Geromini 15, Cremona, Włochy. Miejsce urodzenia: Menzel Temine (Tunezja). Data urodzenia: 20 maja 1969 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.