Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2000.311.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2698/2000
z dnia 27 listopada 2000 r.
zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1488/96 w sprawie środków finansowych i technicznych (MEDA) towarzyszących reformom struktur gospodarczych i społecznych w ramach partnerstwa euro-śródziemnomorskiego

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 308,

uwzględniając wniosek Komisji(1),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 15 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 1488/96(3) przewiduje, że to rozporządzenie będzie przedmiotem przeglądu Rady przed dniem 30 czerwca 1999 r. i że Komisja przedstawi Radzie zmiany do wymienionego rozporządzenia, jeśli będzie to konieczne.

(2) Obszar śródziemnomorski stanowi obszar priorytetowy dla Unii Europejskiej, a rozwój polityczny, gospodarczy i społeczny partnerów śródziemnomorskich jest wyzwaniem o stale wzrastającym znaczeniu.

(3) Ważne jest prowadzenie i intensyfikacja współpracy, zainicjowanej w ramach partnerstwa eurośródziemnomorskiego, które zostało ustanowione przez Deklarację barcelońską z dnia 27 listopada 1995 r.

(4) Nowe umowy o stowarzyszeniu eurośródziemnomorskim zaczynają wchodzić w życie, a ich przygotowanie, jak również ich zastosowanie, wymagają znacznych wysiłków dostosowawczych ze strony partnerów śródziemnomorskich. Te wysiłki powinny być popierane przez Wspólnotę.

(5) W okresie 1995-1998, rozporządzenie Rady (WE) nr 1488/96 zostało wykonane w sposób zadowalający, lecz teraz konieczna jest racjonalizacja procedur decyzyjnych w celu skuteczniejszej realizacji pomocy wspólnotowej.

(6) Dlatego programowanie indykatywne powinno wyraźniej określać przewidywany wpływ planowanych działań finansowanych przez MEDA w kontekście procesu reform partnerów śródziemnomorskich i ustanowienie partnerstwa eurośródziemnomorskiego.

(7) Dokumenty strategiczne oraz krajowe i regionalne programy indykatywne powinny określać główne cele, wytyczne oraz priorytetowe sektory wsparcia wspólnotowego.

(8) Wprowadzenie krajowych i regionalnych planów finansowania opartych na programach indykatywnych ułatwia racjonalizację procedur decyzyjnych.

(9) Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich(4) ustanawia wspólne ramy prawne dla wszystkich dziedzin wydatków i zasobów własnych Wspólnot. Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami(5) ma zastosowanie do wszystkich obszarów działalności Wspólnot, bez uszczerbku dla przepisów reguł wspólnotowych mających zastosowanie do innych obszarów polityki.

(10) Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji(6).

(11) Komisja oraz Europejski Bank Inwestycyjny zobowiązane są do zapewnienia dalszej poprawy współpracy dotyczącej wykonania działań z kapitałem podwyższonego ryzyka oraz dotacji na spłatę oprocentowania.

(12) Finansowa kwota referencyjna w rozumieniu pkt 34 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 6 maja 1999 r. między Parlamentem Europejskim a Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej(7) jest objęta niniejszym rozporządzeniem przez cały czas trwania programu, tym samym nie naruszając kompetencji organu budżetowego, które zostały określone w Traktacie.

(13) Dlatego niezbędna jest zmiana rozporządzenia (WE) nr 1488/96.

(14) Traktat nie przewiduje dla przyjęcia niniejszego rozporządzenia innych kompetencji, niż wymienione w art. 308,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (WE) nr 1488/96 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wspólnota stosuje środki w ramach zasad i priorytetów partnerstwa eurośródziemnomorskiego w celu wspierania wysiłków, które śródziemnomorskie terytoria i państwa trzecie wymienione w załączniku I (zwane dalej »partnerami śródziemnomorskimi«) podejmą w celu zreformowania ich struktury gospodarczej i społecznej, poprawy warunków grup w niekorzystnej sytuacji oraz zmniejszenia wszelkich społecznych lub środowiskowych konsekwencji, wynikających z rozwoju gospodarczego.";

2) w art. 1 ust. 3 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"3. Finansowa kwota referencyjna dla wykonania tego programu na okres 2000-2006 wynosi 5.350.000.000 EUR.";

3) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Te środki wspierania są wprowadzane z uwzględnieniem celu, jakim jest osiągnięcie stałego rozwoju prowadzącego do długotrwałej stabilności i dobrobytu. Szczególną uwagę zwraca się na wpływ gospodarczy, społeczny oraz wpływ na środowisko naturalne, jaki transformacja gospodarcza wywiera na współpracę regionalną i subregionalną oraz na stworzenie zdolności partnerów śródziemnomorskich do integracji z gospodarką światową. Cele i szczegóły tych procedur są wymienione w załączniku II.";

4) artykuł 4 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 4

1. Komisja, w porozumieniu z Państwami Członkowskimi oraz na podstawie wzajemnej i regularnej wymiany informacji, w tym wymiany informacji na miejscu, szczególnie w odniesieniu do dokumentów strategicznych, indykatywnych programów krajowych (IPK), rocznych planów finansowania, a także przygotowania projektów i nadzorowania ich wykonania, zapewnia właściwą koordynację wysiłków pomocowych podejmowanych przez Wspólnotę, w tym Europejski Bank Inwestycyjny (dalej zwany »Bankiem «) oraz pojedyncze Państwa Członkowskie, w celu poprawy spójności i komplementarności ich programów współpracy. Komisja zapewnia ponadto koordynację i współpracę z międzynarodowymi instytucjami finansowymi programami współpracy Organizacji Narodów Zjednoczonych i innymi donatorami. Przepisy szczególne koordynacji na miejscu są przedmiotem wytycznych zatwierdzanych przez Komitet ustanowiony w art. 11.

2. Środki określone w niniejszym rozporządzeniu mogą zostać dostosowane przez Wspólnotę albo w sposób niezależny, albo w postaci współfinansowania z partnerami śródziemnomorskimi lub z instytucjami prywatnymi lub publicznymi Państw Członkowskich i Banku z jednej strony, lub z instytucjami wielostronnymi lub państwami trzecimi z drugiej strony. Gdzie sytuacja tego wymaga, Komisja wspiera takie współfinansowanie na podstawie wzajemnej i szybkiej wymiany informacji z Państwami Członkowskimi.";

5) w art. 5 ust. 2 i 3 zastępuje się ust. 2-6 w brzmieniu:

"2. Dokumenty strategiczne, obejmujące okres 2000-2006, są sporządzane na szczeblu krajowym i regionalnym, w powiązaniu z Bankiem. Celem tych dokumentów strategicznych jest długoterminowych celów współpracy oraz określenie priorytetowych obszarów wsparcia. W tym celu uwzględnia się wszelkie właściwe oceny, w tym analizę problemów oraz zagadnienia przekrojowe. W miarę możliwości rozwijane są wskaźniki wykonania w celu ułatwienia oceny, czy osiągnięto cele działania. Jeżeli nieprzewidywalne okoliczności tego wymagają lub w zależności od wyników oceny określonej w art. 15 ust. 4, dokumenty strategiczne zostają poddane weryfikacji.

3. Krajowe i regionalne programy indykatywne, obejmujące okresy trzech lat, oparte są na odpowiednich dokumentach strategicznych. Sporządzane są na szczeblu krajowym oraz regionalnym, w powiązaniu z Bankiem, i mogą zawierać, odpowiednio, dotacje na spłatę oprocentowania oraz kapitał podwyższonego ryzyka.

Programy uwzględniają priorytety uzgodnione z partnerami śródziemnomorskimi, w szczególności wnioski z dialogu gospodarczego.

Programy określają główne cele, wytyczne i priorytetowe sektory wsparcia wspólnotowego na obszarach określonych w sekcji II załącznika II wraz ze wskaźnikami oceny tych programów. Programy te zawierają kwoty indykatywne (ogólną i w ramach każdego sektora priorytetowego) i wymieniają kryteria finansowania danego programu. Programy są uaktualniane w miarę potrzeb każdego roku. Mogą być zmieniane w świetle zdobytego doświadczenia lub postępu osiągniętego przez partnerów śródziemnomorskich w odniesieniu do reform strukturalnych, stabilizacji makroekonomicznej, rozwoju przemysłowego i postępu społecznego lub w zależności od wyników współpracy na mocy nowych umów stowarzyszeniowych. Programy opisują reformy, które partnerzy muszą wprowadzić w życie w sektorach priorytetowych i zawierają ocenę postępu osiągniętego w tym zakresie.

4. Plany finansowania oparte są na programach indykatywnych określonych w ust. 3 i co do zasady są przyjmowane corocznie. Są sporządzane na szczeblu krajowym i regionalnym w powiązaniu z Bankiem. Projekty dotyczące dotacji na spłatę oprocentowania są zawarte w krajowych planach finansowania, a projekty dotyczące kapitału podwyższonego ryzyka są zawarte w regionalnych planach finansowania.

Plany zawierają wykaz projektów, które mają być sfinansowane. Każdy projekt jest badany w zależności od korzyści jaką przedstawia jako składnik planu finansowania jako całości. Treść planów jest opisana dostatecznie szczegółowo, aby mogły one być przyjmowane zgodnie z procedurą określoną w art. 11 ust. 2.

5. Komisja, w powiązaniu z Bankiem zapewnia, że programowanie środków dotyczących dotacji na spłatę oprocentowania i kapitał podwyższonego ryzyka są komplementarne i spójne z krajowymi i regionalnymi dokumentami strategicznymi, do programami indykatywnymi i planami finansowania. Bank zapewnia, że na etapie wykonania zgodność podjętych środków z niniejszym rozporządzeniem oraz z decyzjami podjętymi na jego podstawie.

Projekty dotyczące bonifikat na spłatę oprocentowania są co do zasady włączane przez Komisję, na podstawie wniosków złożonych przez Bank, do krajowych planów finansowania, gdzie sytuacja tego wymaga.

Projekty odnoszące się do kapitału podwyższonego ryzyka, są włączane przez Komisję, na podstawie wniosków złożonych przez Bank, do regionalnego planu finansowania, gdzie sytuacja tego wymaga. Projekty przybierają formę instrumentu kapitału podwyższonego ryzyka składającego się z rozdziału na działania finansowania kapitału podwyższonego ryzyka w okresie wieloletnim.

6. Decyzje o finansowaniu są oparte na właściwym programie indykatywnym, jeżeli projekty nie są częścią planu finansowania.";

6) w art. 6 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 6 skreśla się zdanie ostatnie.

b) w ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

"Pożyczki z Banku zawierające dotacje na spłatę oprocentowania są denominowane i płatne w euro. Stosowana stopa procentowa jest ustalana dla każdej płatności, przy uwzględnieniu charakterystyki finansowej danego działania; stopa dotacji stosowana wobec każdej płatności jest równa połowie stopy procentowej dotyczącej danej płatności, przy czym stopa dotacji nie może być wyższa od stopy nominalnej 3 %.";

c) w ust. 3 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"3. decyzje o finansowaniu oraz wszelkie umowy o finansowaniu i wynikające z nich zamówienia przewidują, między innymi, nadzór i kontrolę finansową Komisji (w tym Europejskiego Biura ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)), w tym kontrole na miejscu oraz inspekcje zgodne z rozporządzeniem (Euratom, WE) nr 2185/96(*), a także audyty Trybunału Obrachunkowego, przeprowadzane w miarę możliwości na miejscu. Komisja podejmuje środki zgodnie z procedurą określoną w art. 11 ust. 2, w celu zapewnienia właściwej ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej, zgodnie z rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 2988/95(**).

______

(*) Dz.U. L 292 z 15.11.1996, str. 2.

(**) Dz.U. L 312 z 23.11.1995, str. 1.";

d) w ust. 4 dodaje się akapit drugi w brzmieniu:

"Kapitał podwyższonego powyższonego ryzyka jest wykorzystywany w pierwszej kolejności w celu wzmocnienia sektora prywatnego, w szczególności w celu umocnienia sektora finansowego w krajach MEDA. Wyraźnie stwarzają wartość doda, poprzez oferowanie produktów finansowych i warunków, które nie są dostępne lokalnie.";

e) w ust. 4 akapit trzeci zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

"Kapitał podwyższonego ryzyka, dostarczany i zarządzany przez Bank, może w szczególności przybierać formę:";

7) w art. 7 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"1. Środki określone w niniejszym rozporządzeniu mogą pokrywać wydatki na przywóz towarów i usług, jak również lokalne wydatki potrzebne do przeprowadzania projektów i programów. Bezpośrednia pomoc budżetowa na rzecz partnera będącego beneficjentem może również zostać pokryta, aby wesprzeć zatwierdzone programy reformy gospodarczej, w szczególności poprzez sektorowe ułatwienia na rzecz dostosowania strukturalnego, jak określono w części I lit. b) załącznika II. Podatki, należności celne i opłaty zostają wyłączone z finansowania przez Wspólnotę.";

b) ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Koszty poniesione w ramach określenia, przygotowania, zarządzania, nadzoru, audytu i kontroli programów i projektów mogą również zostać pokryte. Mogą w tym zostać zawarte koszty związane z pomocą techniczną i administracyjną, gdy są one korzystne zarówno dla Komisji, jak i dla beneficjentów tej działalności i nie stanowią stałych zadań służby publicznej.";

8) w art. 8 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 2 skreśla się tiret ostatnie;

b) ustęp 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. Komisja, w powiązaniu z Państwami Członkowskimi, dostarcza na wniosek wszystkim zainteresowanym firmom, organizacjom i instytucjom w całej Wspólnocie, dokumentację na temat ogólnych aspektów programów MEDA i warunków uczestnictwa w tych programach, w sposób właściwy posługując się internetem.

5. Konwencje dotyczące finansowania określone w art. 9 ust. 6 lub propozycje finansowe zawierają wskazówki dotyczące spodziewanych zamówień, łącznie z przewidywanymi wartościami, procedurą udzielania zamówień i przewidywanymi terminami zaproszeń do składania ofert przetargowych.";

c) ustęp 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Wyniki przetargów, łącznie z informacjami dotyczącymi liczby ofert otrzymanych w dniu zamknięcia przetargu oraz nazwiskami i adresami oferentów, są publikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich i zamieszczane w internecie. Komisja dostarcza Komitetowi co 6 miesięcy określonemu w art. 11 szczegółowe informacje na temat udzielonych zamówień w celu zrealizowania programów i projektów MEDA.";

9) artykuł 9 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 9

1. Komisja przesyła do celów informacyjnych całościowe planowanie programu finansowego oraz jego podstawowe uzasadnienie w kontekście dokumentów strategicznych, wskazując w szczególności całkowitą kwotę krajowych i regionalnych programów indykatywnych, jak również rozmieszczenie według kraju beneficjenta i według sektora priorytetowego całkowitej kwoty przyjętej w ramach tych programów.

2. Dokumenty strategiczne, programy indykatywne, plany finansowania oraz każda zmiana tych dokumentów przyjmowane są przez Komisję zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 11 ust. 2.

3. Decyzje o finansowaniu, które nie są objęte krajowymi i regionalnymi planami finansowania są podjęte indywidualnie przez Komisję zgodnie z procedurą określoną w art. 11 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego artykułu.

4. Decyzje zmieniające decyzje finansowania określone w ust. 3 są podejmowane przez Komisję tylko i wyłącznie, gdy nie zawierają istotnych zmian ani dodatkowych zobowiązań wyższych niż 20 % pierwotnego zobowiązania. Komisja informuje o tym natychmiast komitet określony w art. 11.

5. Decyzje o finansowaniu nieprzekraczające 2.000.000 EUR są przyjmowane przez Komisję jeżeli stanowią część całkowitego przydziału. Całkowity przydział ustalany jest zgodnie z procedurą określoną w art. 11 ust. 2. Komitet określony w art. 11 jest informowany systematycznie i niezwłocznie, w każdym przypadku przed następnym posiedzeniem, o decyzjach finansowania dla projektów o wartości nieprzekraczającej 2.000.000 EUR.

6. Bez uszczerbku dla art. 106 rozporządzenia finansowego z dnia 21 grudnia 1997 r. mającego zastosowanie do ogólnego budżetu Wspólnot Europejskich(*) (zwanego dalej »rozporządzeniem finansowym«), konwencje o finansowaniu są przekazywane w celu informacyjnym dla członków komitetu określonego w art. 11 na dwa tygodnie przed ich podpisaniem.

7. Dalsza procedura określona w art. 12, ma zastosowanie do dotacji na spłatę oprocentowania na pożyczki udzielone przez Bank dla projektów finansowanych w dziedzinie środowiska. Inna procedura, przewidziana w art. 13, ma z kolei zastosowanie w odniesieniu do kapitału podwyższonego ryzyka.

______

(*) Dz.U L 356 z 31.12.1977, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, EWWiS, Euratom) nr 2873/1999 (Dz.U. L 326 z 18.12.1999, str. 1).";

10) W art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przy podejmowaniu decyzji o finansowaniu na podstawie niniejszego rozporządzenia i przy przeprowadzaniu oceny określonej w art. 15, Komisja bierze pod uwagę zasady należytego zarządzania finansami, w szczególności zasady gospodarki oraz efektywność pod względem kosztów w odniesieniu do rozporządzenia finansowego.";

11) W art. 11 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 1-3 otrzymują brzmienie:

"1. Ustanawia się komitet zarządzający (zwany dalej »Komitetem MED«). Przedstawiciel Banku bierze udział w pracach Komitetu bez prawa głosu.

2. W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu mają zastosowanie art. 4 i 7 decyzji Rady 1999/468/WE.

3. Okres przewidziany w art. 4 ust. 3 decyzji Rady 1999/468/WE wynosi trzy miesiące."

b) ustęp 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Komitet uchwala regulamin wewnętrzny kwalifikowaną większością głosów, zgodnie z art. 205 ust. 2 Traktatu.";

c) skreśla się ust. 7;

12) artykuł 12 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 12

1. Bank powiadamia Komisję o wnioskowanym projekcie dotyczącym dotacji na spłatę oprocentowania albo w celu wprowadzenia do planu finansowania albo w celu podjęcia indywidualnej decyzji o finansowaniu określonej w art. 9 ust. 2 i 3. Komisja sprawdza czy wnioskowany projekt jest zgodny z niniejszym rozporządzeniem i z odpowiednimi decyzjami podjętymi na jego podstawie.

2. Komisja powiadamia Bank o każdej decyzji dotyczącej dotacji na spłatę oprocentowania, niezależnie od tego, czy była podjęta w ramach planu finansowania lub jako szczególna decyzja o finansowaniu.

3. Zgodnie z decyzją określoną w ust. 2, Bank, w przypadku gdy decyzja przyznaje dotację na spłatę oprocentowania, może udzielić pożyczki odpowiadającej wymienionej dotacji, na podstawie pozytywnej opinii Komitetu określonego w art. 14 i przedstawiciela Komisji w tym Komitecie.

4. Bank odpowiednio powiadamia Komisję.";

13) artykuł 13 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 13

1. Bank powiadamia Komisję o wnioskowanym projekcie dotyczącym kapitału podwyższonego ryzyka w postaci instrumentu kapitału podwyższonego ryzyka, w celu włączenia do regionalnego planu finansowania. Komisja sprawdza, czy warunki tego projektu są zgodne z niniejszym rozporządzeniem i z właściwymi decyzjami podjętymi na jego podstawie.

2. Komisja powiadamia Bank o każdej decyzji podjętej zgodnie z art. 9 ust. 2, dotyczącej regionalnego planu finansowania zawierającego kapitał podwyższonego ryzyka, w celu jego wykonania.

3. Na tej podstawie, Bank przedstawia Komitetowi określonemu w art. 14, w celu zaopiniowania, pojedyncze działania realizujące projekt kapitału podwyższonego ryzyka, przewidzianego w ramach regionalnego planu finansowania. Przedstawiciel Komisji przedstawia Komitetowi stanowisko swojej instytucji dotyczące przewidywanego działania, w szczególności dotyczące zgodności tego działania z regionalnym planem finansowania.

4. Na tej podstawie oraz na mocy pozytywnej opinii Komitetu określonego w art. 14 i przedstawiciela Komisji w ramach tego Komitetu, pojedyncze działania z kapitałem podwyższonego ryzyka są przedstawiane bankowi w celu podjęcia właściwych środków.

5. Bank odpowiednio powiadamia Komisję.";

14) w art. 14 ust. 3 i 4, odniesienie do art. 148 ust. 2 Traktatu zastępuje się odniesieniem do art. 205 ust. 2 Traktatu.

15) artykuł 15 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 15

1. Komisja, wraz z Bankiem, bada poczynione postępy środków podjętych na mocy niniejszego rozporządzenia i składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie roczne sprawozdanie najpóźniej do dnia 30 czerwca następnego roku. To sprawozdanie zawiera informacje na temat środków finansowanych w ciągu roku, z zachowaniem odpowiedniej poufności, jak również informacje na temat wyników monitorowania oraz dostarcza ocenę uzyskanych wyników, w całościowym kontekście dokumentów strategicznych.

2. Komisja każdego roku powiadamia Państwa Członkowskie o wykonaniu budżetu roku poprzedniego w zakresie zobowiązań i płatności.

3. Komisja i Bank dokonują oceny własnych projektów oraz głównych sektorów interwencji w połowie ich realizacji oraz ex post w celu ustalenia czy cele zostały osiągnięte oraz w celu ustalenia wytycznych dla zwiększenia skuteczności przyszłych działań. Sprawozdania oceniające, z zachowaniem odpowiedniej poufności, zostają udostępnione Komitetowi MED oraz Parlamentowi Europejskiemu. W stosunku do działań zarządzanych przez Bank, sprawozdania te są przekazywane do Komitetu MED.

4. Co trzy lata, Komisja wraz z Bankiem, przedstawia ogólne sprawozdanie oceniające na temat pomocy udzielonej do tej pory partnerom śródziemnomorskim, zawierający ocenę skuteczności programów oraz przegląd dokumentów strategicznych. Sprawozdanie to jest niezwłocznie przedstawiane Komitetowi MED w celu rozpatrzenia.

5. Rada dokona ponownego przeglądu niniejszego rozporządzenia przed dniem 30 czerwca 2006 r. W tym celu, Komisja przedstawia Radzie, przed dniem 31 grudnia 2005 r., sprawozdanie oceniające, któremu towarzyszą propozycje dotyczące przyszłości niniejszego rozporządzenia oraz, w razie potrzeby zmiany, których należy w nim dokonać.";

16) załącznik II rozporządzenia (WE) 1488/96 zastępuje się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 listopada 2000 r.

W imieniu Rady
L. FABIUS
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 89 z 28.3.2000, str. 4.

(2) Opinia wydana dnia 6 września 2000 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3) Dz.U. L 189 z 30.7.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 780/98 (Dz.U. L 113 z 13.4.1998, str. 3).

(4) Dz.U. L 312 z 23.12.1995, str. 1.

(5) Dz.U. L 292 z 15.11.1996, str. 2.

(6) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

(7) Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1.

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK II

Cele oraz przepisy wykonawcze do art. 2

I. a) Wsparcie dla transformacji gospodarczej i realizacji eurośródziemnomorskiej strefy wolnego handlu obejmuje przede wszystkim:

- tworzenie miejsc pracy i rozwój sektora prywatnego, w szczególności poprawę warunków działania przedsiębiorstw i wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw,

- otwarcie rynków, wspieranie inwestycji, współpracy przemysłowej i wymiany handlowej między Wspólnotą Europejską i jej partnerami śródziemnomorskimi, jak również między samymi partnerami śródziemnomorskimi,

- wzmocnienie infrastruktury gospodarczej, jak również systemów finansowych i podatkowych.

b) Działania w ramach wsparcia programów reform w krajach partnerskich wykonywane są na podstawie następujących zasad:

- programy wsparcia mają na celu ponowne wprowadzenie lub ewentualnie konsolidację zasadniczej równowagi finansowej i tworzenie otoczenia gospodarczego zapewniającego przyspieszony wzrost, mający jednocześnie na celu polepszenie dobrobytu ludności,

- programy wsparcia wspierają również reformy prowadzone w kluczowych sektorach w celu utworzenia strefy wolnego handlu ze Wspólnotą Europejską,

- programy wsparcia są dostosowane do szczególnej sytuacji każdego kraju i uwzględniają warunki gospodarcze i społeczne,

- programy wsparcia ustanawiają środki mające na celu w szczególności pomoc w odniesieniu do warunków socjalnych i zatrudnienia, wspieranie procesu transformacji gospodarczej i realizacji eurośródziemnomorskiej strefy wolnego handlu, jak również działania mające na celu zminimalizowanie negatywnych skutków, które ten proces może mieć w odniesieniu do warunków socjalnych i zatrudnienia, w szczególności w stosunku do grup ludności znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji,

- wydatkowanie pomocy będzie następowało w transzach w postaci bezpośredniej pomocy budżetowej w zależności od wypełniania celów i/lub działań sektorowych przewidzianych w programie wsparcia.

Muszą być spełnione następujące kryteria kwalifikowania:

- dany kraj musi podjąć program reform zatwierdzony przez instytucje z Bretton Woods lub wykonać programy uznane za analogiczne, w porozumieniu z tymi instytucjami, ale niekoniecznie wspierane przez nie finansowo, w zależności od zasięgu i skuteczności tych reform,

- należy wziąć pod uwagę sytuację gospodarczą kraju na poziomie makroekonomicznym (zadłużenie, koszty obsługi zadłużenia, bilans płatniczy, sytuację budżetową, sytuację monetarną, poziom PKB na mieszkańca oraz poziom bezrobocia) i na poziomie reform sektorowych, mających na celu utworzenie strefy wolnego handlu ze Wspólnotą Europejską.

II. Wsparcie dla trwałego rozwoju gospodarczego i społecznego dotyczy przede wszystkim:

- udziału społeczeństwa obywatelskiego i ludności w planowaniu oraz wykonywaniu środków rozwoju,

- poprawy usług społecznych, w szczególności w dziedzinie zdrowia, planowania rodziny, zaopatrzenia w wodę, urządzeń sanitarnych i mieszkalnictwa,

- wspierania szerokiego i sprawiedliwego podziału owoców wzrostu gospodarczego, przy uwzględnieniu przede wszystkim celów i zadań ustalonych w trakcie szczytów Narodów Zjednoczonych w sprawie walki z ubóstwem i zawartych w międzynarodowych celach rozwoju,

- harmonijnego i całościowego rozwoju obszarów wiejskich i poprawy warunków życia w mieście,

- wzmocnienia współpracy w dziedzinie rolnictwa, w szczególności w odniesieniu do jakości i norm,

- wzmocnionej współpracy w dziedzinie rybołówstwa i trwałego wykorzystania zasobów morskich,

- ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego, przy uwzględnieniu w szczególności środków ostrożności i działań zapobiegawczych w ramach wsparcia dla rozwoju gospodarczego w drodze wzmocnionej współpracy w dziedzinie środowiska,

- poprawy infrastruktury gospodarczej, w szczególności w sektorach transportu, energii, rozwoju wiejskiego i miejskiego, wzmocnienia działań dotyczących społeczeństwa informacyjnego, z technologią informacyjną i z telekomunikacją,

- zintegrowanego rozwoju zasobów ludzkich jako uzupełnienia do programów Państw Członkowskich, w szczególności dla ustawicznego kształcenia zawodowego w ramach współpracy przemysłowej, jak również poprawy potencjału dla badań naukowych i technologicznych,

- wzmocnienia demokracji, poszanowania i obrony praw człowieka, w szczególności za pośrednictwem organizacji pozarządowych działających we Wspólnocie Europejskiej i w partnerskich krajach śródziemnomorskich,

- współpracy kulturalnej i wymiany młodzieży,

- współpracy i pomocy technicznej, celem wzmocnienia współpracy w dziedzinie migracji i walki z nielegalną imigracją, łącznie z wydaleniem nielegalnych imigrantów,

- współpracy i pomocy technicznej w walce z przestępczością zorganizowaną, w szczególności z przemytem narkotyków i handlem ludźmi,

- rozwoju współpracy w dziedzinie państwa prawa, jak np. współpracy sądowniczej i karnej, wzmocnienia instytucji gwarantujących niezawisłość i skuteczność wymiaru sprawiedliwości, kształcenia służb bezpieczeństwa wewnętrznego państw i bezpieczeństwa cywilnego.

III. Współpraca regionalna, subregionalna i transgraniczna wspierana jest w szczególności przez:

a) ustanowienie i rozwój struktur współpracy regionalnej między partnerami śródziemnomorskimi, jak również między krajami partnerskimi a Unią Europejską i jej Państwami Członkowskimi;

b) - ustanowienie fizycznej infrastruktury niezbędnej dla wymiany regionalnej, w szczególności w dziedzinie transportu, komunikacji i energii,

- poprawę ram regulacyjnych i rozwój projektów infrastrukturalnych na małą skalę w dziedzinie infrastruktury granicznej,

- współpracę na poziomie dużych regionów geograficznych i w ramach działań komplementarnych do tych, które są podejmowane w tej dziedzinie w ramach Wspólnoty Europejskiej, łącznie ze wsparciem dla połączeń między sieciami transportowymi i energetycznymi partnerów śródziemnomorskich i sieci transeuropejskich;

c) inne dziedziny aktywności regionalnej, łącznie z dialogiem euro-arabskim;

d) wymianę między społeczeństwami obywatelskimi Wspólnoty Europejskiej i partnerów śródziemnomorskich; dlatego współpraca zdecentralizowana:

- będzie mieć na celu identyfikację pozarządowych beneficjentów pomocy wspólnotowej,

- skupia się w szczególności na utworzeniu sieci uniwersytetów i pracowników naukowych, społeczności lokalnych, stowarzyszeń, fundacji w dziedzinie nauk politycznych, związków zawodowych i organizacji pozarządowych, środków masowego przekazu, przedsiębiorców prywatnych i instytucji kulturalnych w szerokim znaczeniu, jak również innych instytucji wymienionych w pkt IV.

Programy te muszą skupiać się na wspieraniu uczestnictwa i powstania społeczeństwa obywatelskiego w krajach partnerskich, w szczególności poprzez popieranie wymiany informacji między sieciami i zapewnienie trwałości więzi powstałych między partnerami sieci.

IV. Dobre zarządzanie wspierane jest poprzez popieranie czołowych instytucji i czołowych postaci społeczeństwa obywatelskiego, takich jak samorządy lokalne, ugrupowania wiejskie i lokalne, stowarzyszenia działające na zasadzie samopomocy, związki zawodowe, środki masowego przekazu i organizacje wspierające przedsiębiorców, przy równoczesnym wspomaganiu rozwoju zdolności działania administracji publicznej do tworzenia polityk i kierowania ich realizacją.

V. Środki podjęte na podstawie niniejszego rozporządzenia uwzględniają głównie analizę potrzeb i potencjału kobiet i mężczyzn w życiu gospodarczym i społecznym, w taki sposób, aby sprawy równouprawnienia płci były uwzględnione w programowaniu i wykonywaniu współpracy na rzecz rozwoju. Szczególną uwagę zwraca się na edukację i tworzenie miejsc pracy dla kobiet.

Środki te uwzględniają również potrzebę wspierania edukacji i tworzenia miejsc pracy dla młodych, w celu ułatwienia im integracji społecznej.

VI. Działania finansowane na podstawie niniejszego rozporządzenia występują w postaci pomocy technicznej, w kształceniu, rozwoju instytucjonalnym, informacji, seminariów, badań, projektów inwestycyjnych w mikroprzedsiębiorstwach, małych i średnich przedsiębiorstwach i w infrastrukturach jak również oraz działań mających na celu wyodrębnienie wspólnotowego charakteru pomocy. Zasoby powinny zostać przeznaczone na zdecentralizowaną współpracę, jeżeli ta może okazać się skuteczna. Projekty z kapitałem podwyższonego ryzyka i z dotacjami na spłatę oprocentowania będą finansowane we współpracy z Bankiem.

VII. Należytą uwagę zwraca się na aspekty dotyczące ochrony środowiska w trakcie przygotowania i wykonywania działań finansowanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.