Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.7.8

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 35/2006
z dnia 11 stycznia 2006 r.
zmieniające załączniki I, V i VII do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

mając na uwadze Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3030/93 z dnia 12 października 1993 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich(1), w szczególności jego art. 19,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu wykonania protokołu ustaleń pomiędzy Komisją Europejską i Chinami niezbędne jest ponowne wprowadzenie pierwotnych przepisów w ramach załącznika I, dotyczących opisu produktów.

(2) Decyzją 2005/948/WE(2) Rada zatwierdziła podpisanie oraz tymczasowe stosowanie dwustronnej umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską oraz Republiką Białorusi, dotyczącej handlu wyrobami włókienniczymi.

(3) W związku z powyższym rozporządzenie (EWG) nr 3030/93 należy odpowiednio zmienić.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wyrobów Włókienniczych ustanowionego na mocy art. 17 rozporządzenia (EWG) nr 3030/93,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (EWG) nr 3030/93 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik I ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"2) W przypadku gdy materiały, z których wytworzono wyroby z kategorii 1-114, pochodzące z Wietnamu oraz z Chin nie zostały konkretnie wyszczególnione, uznaje się, że wyroby te zostały wytworzone wyłącznie z wełny lub cienkiej sierści, bawełny lub włókien syntetycznych.";

2) załącznik V zastępuje się załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;

3) tabela w załączniku VII zostaje zastąpiona tabelą znajdującą się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 stycznia 2006 r.

W imieniu Komisji
Peter MANDELSON
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 275 z 8.11.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1478/2005 (Dz.U. L 236 z 13.9.2005, str. 3).

(2) Dz.U. L 345 z 28.12.2005, str. 21.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Załącznik V otrzymuje brzmienie:

"ZAŁĄCZNIK V

WSPÓLNOTOWE LIMITY ILOŚCIOWE

a) stosowane dla roku 2006

(Pełny opis towarów znajduje się w załączniku I)Wspólnotowe limity ilościowe
Państwo trzecieKategoriaJednostka2006
BiałoruśGRUPA IA
1Tony1.585
2Tony6.000
3Tony 242
GRUPA IB
41.000 sztuk1.672
51.000 sztuk1.105
61.000 sztuk1.550
71.000 sztuk1.252
81.000 sztuk1.160
GRUPA IIA
9Tony 363
20Tony 329
22Tony 524
23Tony 255
39Tony 241
GRUPA IIB
121.000 par5.959
131.000 sztuk2.651
151.000 sztuk1.569
161.000 sztuk 186
211.000 sztuk 930
241.000 sztuk 844
26/271.000 sztuk1.117
291.000 sztuk 468
731.000 sztuk 329
83Tony 184
GRUPA IIIA
33Tony 387
36Tony1.309
37Tony 463
50Tony 207
GRUPA IIIB
67Tony 356
741.000 sztuk 377
90Tony 208
GRUPA IV
115Tony 95
117Tony2.100
118Tony 471
Serbia(1)GRUPA IA
1Tony
2Tony
2aTony
3Tony
GRUPA IB
51.000 sztuk
61.000 sztuk
71.000 sztuk
81.000 sztuk
GRUPA IIATony
9
GRUPA IIB
151.000 sztuk
161.000 sztuk
GRUPA IIIBTony
67
Wietnam(2)GRUPA IB
41.000 sztuk
51.000 sztuk
61.000 sztuk
71.000 sztuk
81.000 sztuk
GRUPA IIA
9Tony
20Tony
39Tony
GRUPA IIB
121.000 par
131.000 sztuk
141.000 sztuk
151.000 sztuk
18Tony
211.000 sztuk
261.000 sztuk
281.000 sztuk
291.000 sztuk
311.000 sztuk
68Tony
731.000 sztuk
76Tony
78Tony
83Tony
GRUPA IIIA
35Tony
41Tony
GRUPA IIIB
101.000 par
97Tony
GRUPA IVTony
118
GRUPA VTony
161
(1) Ograniczenia ilościowe dla Serbii nie są stosowane, zgodnie z Umową

między Wspólnotą Europejską a Serbią w sprawie handlu wyrobami

włókienniczymi (Dz.U. L 90 z 8.4.2005, str. 36). Wspólnota Europejska

zachowuje prawo do ponownego zastosowania ograniczeń ilościowych w

określonych okolicznościach.

(2) Ograniczenia ilościowe dla Wietnamu są zawieszone zgodnie z Umową

między Wspólnotą Europejską a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu

w sprawie dostępu do rynku (Dz.U. L 75 z 22.3.2005, str. 35). Wspólnota

Europejska zachowuje prawo do ponownego zastosowania ograniczeń

ilościowych w określonych okolicznościach.

b) stosowane dla lat 2005, 2006 i 2007

(Pełny opis towarów znajduje się w załączniku I)Uzgodnione poziomy
Państwo trzecieKategoriaJednostka11 czerwca- 31 grudnia 2005 r.(1)20062007
ChinyGRUPA IAtony 20.212 61.948
2 (w tym 2a) 69.692
GRUPA IB
4(2)1.000 sztuk161.255540.204594.225
51.000 sztuk118.783189.719219.674
61.000 sztuk124.194338.923382.880
71.000 sztuk 26.398 80.493 88.543
GRUPA IIA
20tony 6.451 15.795 17.770
39tony 5.521 12.349 13.892
GRUPA IIB
261.000 sztuk 8.096 27.001 29.701
311.000 sztuk108.896219.882248.261
GRUPA IVtony 2.096 4.740
115 5.214
(1) Przywóz do Wspólnoty produktów wysłanych do Wspólnoty przed dniem 11

czerwca 2005 r., lecz zgłoszonych do wolnego obrotu w tym dniu lub

później, nie podlega limitom ilościowym. Zezwolenia na przywóz tych

produktów zostaną przyznane automatycznie i bez limitów ilościowych

przez właściwe władze Państw Członkowskich, po przedstawieniu

stosownych dowodów, np. konosamentu, oraz podpisanej przez importera

deklaracji, że dane towary zostały wysłane do Wspólnoty przed

wspomnianą datą. W drodze odstępstwa od art. 2 ust. 2 rozporządzenia

(EWG) nr 3030/93 przywiezione towary wysłane przed dniem 11 czerwca

2005 r. zostaną również dopuszczone do swobodnego obrotu po

przedstawieniu dokumentu nadzoru wydanego zgodnie z art. 10a ust. 2a

rozporządzenia (EWG) nr 3030/93.

Zezwolenia na przywóz towarów wysłanych do Wspólnoty w okresie od dnia

11 czerwca 2005 r. do dnia 12 lipca są przyznawane automatyczne i nie

można odmówić przyznania zezwolenia, powołując się na fakt, że nie ma

dostępnych ilości w ramach limitów ilościowych na 2005 r. Jednakże

przywóz wszelkich produktów wysłanych po dniu 11 czerwca 2005 r. będzie

zaliczany do limitów ilościowych na 2005 r.

Przyznanie zezwoleń na przywóz nie będzie wymagało przedstawienia

odpowiednich pozwoleń na wywóz dla towarów wysłanych do Wspólnoty przed

wprowadzeniem przez Chiny własnego systemu pozwoleń na wywóz (20 lipca

2005 r.).

Od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wnioski o pozwolenie

na przywóz towarów wysłanych w okresie od dnia 11 czerwca 2005 r. do

dnia 19 lipca 2005 r. włącznie należy przedstawić właściwym władzom

Państwa Członkowskiego najpóźniej do dnia 20 września 2005 r.

Dla uzyskania wyłączenia z limitów ilościowych towarów wysłanych przed

dniem 12 lipca nie jest konieczne, aby towary te były wysłane

bezpośrednio do Wspólnoty, jednak właściwe władze Wspólnoty mogą

odmówić przyznania wyłączenia, jeśli istnieją przesłanki uzasadniające

podejrzenie, że towary te były wysłane do innego miejsca przeznaczenia

przed dniem 12 lipca w celu obejścia niniejszego rozporządzenia, o ile

transakcje takie nie odpowiadają normalnym praktykom handlowym i nie

wynikają z przyczyn czysto logistycznych. Dla przykładu, za

odpowiadającą normalnemu postępowaniu handlowemu uznaje się sytuację,

kiedy towary zostały wysłane do centrów dystrybucyjnych przedsiębiorstw

przywożących lub kiedy importer może przedstawić umowę lub akredytywę z

datą wcześniejszą niż data wysyłki lub kiedy towary były wysłane poza

terytorium Chin w celu przeładowania na inny środek transportu w

rozsądnie krótkim czasie.

Poziomy wprowadzone rozporządzeniem podwyższa się w celu umożliwienia

wydania pozwoleń na przywóz towarów wysłanych do Wspólnoty w okresie od

dnia 13 lipca do dnia 19 lipca 2005 r. bądź towarów wysłanych do

Wspólnoty po dniu 20 lipca 2005 r. z ważnym chińskim pozwoleniem na

wywóz, w ilościach przekraczających uzgodnione poziomy wprowadzone na

mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1084/2005 (Dz.U. L 177 z 9.7.2005,

str. 19) w załączniku V do rozporządzenia (EWG) nr 3030/93.

W wypadku przekroczenia tych poziomów przez jakiekolwiek towary wysłane

do Wspólnoty w okresie od dnia 13 lipca do dnia 19 lipca 2005 r.

Komisja może zezwolić na wydanie dalszych zezwoleń na przywóz po

poinformowaniu Komitetu ds. Wyrobów Włókienniczych oraz dokonaniu

przeniesienia 2 072 924 kg produktów z kategorii 2, zgodnie z

załącznikiem VIII.

(2) Patrz: dodatek A.

Dodatek A do załącznika V

KategoriaPaństwo trzecieUwagi
4ChinyW celu zaliczenia wywozu na poczet uzgodnionych poziomów można stosować przelicznik zamiany pięciu sztuk odzieży (innych niż odzież dziecięca) o maksymalnym rozmiarze do 130 cm na trzy rodzaje odzieży o rozmiarze powyżej 130 cm, w odniesieniu do maksymalnie 5 % uzgodnionych ilości.
Pozwolenia na wywóz dotyczące takich wyrobów muszą w polu 9 zawierać słowa: »Należy stosować przelicznik zamiany dla odzieży o rozmiarach nieprzekraczających 130 cm«.".

ZAŁĄCZNIK  II

W załączniku VII tabela otrzymuje brzmienie:

"TABELA

WSPÓLNOTOWE LIMITY ILOŚCIOWE W ODNIESIENIU DO TOWARÓW OBJĘTYCH PRZYWOZEM POWROTNYM W RAMACH OPT

Wspólnotowe limity ilościowe
Państwo trzecieKategoriaJednostka2006
BiałoruśGRUPA IB
41.000 sztuk5.055
51.000 sztuk7.047
61.000 sztuk9.398
71.000 sztuk7.054
81.000 sztuk2.402
GRUPA IIB
121.000 par4.749
131.000 sztuk 744
151.000 sztuk4.120
161.000 sztuk 839
211.000 sztuk2.741
241.000 sztuk 706
26/271.000 sztuk3.434
291.000 sztuk1.392
731.000 sztuk5.337
83Tony 709
GRUPA IIIB1.000 sztuk
74 931
Serbia(1)GRUPA IB
51.000 sztuk
61.000 sztuk
71.000 sztuk
81.000 sztuk
GRUPA IIB
151.000 sztuk
161.000 sztuk
Wietnam(2)GRUPA IB
41.000 sztuk
51.000 sztuk
61.000 sztuk
71.000 sztuk
81.000 sztuk
GRUPA IIB
121.000 par
131.000 sztuk
151.000 sztuk
18Tony
211.000 sztuk
261.000 sztuk
311.000 sztuk
68Tony
76Tony
78Tony
(1) Ograniczenia ilościowe dla Serbii nie są stosowane, zgodnie z Umową

między Wspólnotą Europejską a Serbią w sprawie handlu wyrobami

włókienniczymi (Dz.U. L 90 z 8.4.2005, str. 36). Wspólnota Europejska

zachowuje prawo do ponownego zastosowania ograniczeń ilościowych w

określonych okolicznościach.

(2) Ograniczenia ilościowe dla Wietnamu są zawieszone zgodnie z Umową

między Wspólnotą Europejską a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu

w sprawie dostępu do rynku (Dz.U. L 75 z 22.3.2005, str. 35). Wspólnota

Europejska zachowuje prawo do ponownego zastosowania ograniczeń

ilościowych w określonych okolicznościach.

PaństwoKategoriaJednostkaPoszczególne uzgodnione poziomy
trzecie11 czerwca-31 grudnia 2005 r.(1)20062007
ChinyGRUPA IB
41.000 sztuk 208 408 449
51.000 sztuk 453 886 975
61.000 sztuk1.642 3.2163.538
71.000 sztuk 439 860 946
GRUPA IIB
261.000 sztuk 791 1.550 1.705
311.000 sztuk6.30112.34113.575
(1) Odpowiednie produkty włókiennicze przesłane ze Wspólnoty do Chińskiej

Republiki Ludowej w celu uszlachetniania przed dniem 11 czerwca 2005 r.

i przywożone powrotnie do Wspólnoty po tej dacie będą objęte

niniejszymi postanowieniami pod warunkiem przedstawienia odpowiedniego

dowodu, np. zgłoszenia wywozowego.".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.