Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.162.15

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 czerwca 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 1535/92
z dnia 15 czerwca 1992 r.
zmieniające załączniki I oraz III rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych(1), w szczególności jego art. 5 ust. 7 oraz art. 13,

a także mając na uwadze, co następuje

produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi, składające się głównie z jednego lub więcej składników pochodzenia roślinnego, mogą zawierać, jako mniejsze części składowe, składniki pochodzenia zwierzęcego, dla których konieczne jest określenie zasad produkcji;

system kontroli przewidziany w załączniku III musi być określony w odniesieniu do kontroli, które będą przeprowadzone po otrzymaniu produktu przez jednostkę przetwórczą lub opakowaniową, w celu zagwarantowania, że produkt ten pochodzi od innego podmiotu gospodarczego podlegającego systemowi kontroli;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu, określonego w art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE

Artykuł  1

Tekst załącznika I rozporządzenia EWG nr 2092/91 uzupełnia się następująco:

"Zwierzęta i produkty zwierzęce

do czasu przyjęcia propozycji określonej w art. 1 ust. 2, oraz do celów przygotowania składników określonych w art. 5 ust. 3 lit. a), hodowla zwierząt odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi, a w przypadku ich braku, zgodnie z praktykami uznanymi na forum międzynarodowym dotyczącymi ekologicznej produkcji zwierzęcej."

Artykuł  2

W tekście załącznika III rozporządzenia EWG nr 2092/91 wprowadza się następujące zmiany:

1) tekst w pkt A pkt 4 - dodaje się tiret w brzmieniu:

"W przypadku kiedy jednostka sama przetwarza swoją produkcję rolną, jej dokumentacja musi zawierać informacje określone w pkt B pkt 2, tiret trzecie niniejszego Załącznika.";

2) tekst pkt B pkt 6 - dodaje się następujące zdanie:

"Przy odbiorze produktu określonego w art. 1, podmiot gospodarczy sprawdza zamknięcie opakowania lub kontenera oraz obecność oznakowania określonego w pkt A pkt 8 niniejszego Załącznika. Wynik tego sprawdzenia należy dokładnie zapisać w dokumentacji określonej w pkt B pkt 2. W przypadku gdy zachodzi jakakolwiek wątpliwość, czy produkt pochodzi od podmiotu, który podlega systemowi kontroli przewidzianego w art. 9, produkt można wprowadzić do obrotu, przetworzyć lub opakować dopiero po usunięciu wątpliwości."

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 czerwca 1992 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 198 z 22.7.1991, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.