Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1991.222.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 1989 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWWIS, EWG, EURATOM) NR 2426/91
z dnia 29 lipca 1991 r.
zmieniające rozporządzenie nr 422/67/EWG-5/67/Euratom określające uposażenie przewodniczącego i członków Komisji oraz prezesa, sędziów, rzeczników generalnych i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości oraz prezesa, członków i sekretarza Sądu Pierwszej Instancji oraz rozporządzenie (EWG, Euratom, EWWiS) nr 2290/77 określające uposażenie członków Trybunału Obrachunkowego

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Jedną Radę i Jedną Komisję Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 6,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, w szczególności jego art. 78c,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 206,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 180,

a także mając na uwadze, co następuje:

właściwym jest, aby zmienić niektóre przepisy rozporządzeń określających uposażenie członków Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Sądu Pierwszej Instancji oraz Trybunału Obrachunkowego, w szczególności w celu wyjaśnienia warunków, na jakich wymienieni członkowie są uprawnieni do korzystania z systemów zabezpieczenia społecznego przewidzianych w regulaminie pracowniczym urzędników Wspólnot Europejskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1. Artykuł 11 rozporządzenia nr 422/67/EWG-5/67/Euratom (1), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (Euratom, EWWiS, EWG) nr 3911/90 (2) otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 11

Członkowie Komisji lub Trybunału mają prawo do zasiłków chorobowych, świadczeń z tytułu choroby zawodowej, wypadku przy pracy oraz narodzin dziecka lub śmierci na podstawie systemu zabezpieczenia społecznego przewidzianego w regulaminie pracowniczym urzędników Wspólnot Europejskich.

Akapit pierwszy stosuje się również do byłych członków Komisji lub Trybunału, którzy korzystają ze świadczeń na podstawie systemu emerytalnego przewidzianego w art. 8 lub na podstawie świadczeń przejściowych przewidzianych w art. 7 lub na podstawie systemu rent inwalidzkich przewidzianego w art. 10.

Jednakże system zabezpieczenia społecznego przewidziany w regulaminie pracowniczym urzędników Wspólnot Europejskich nie ma zastosowania do ryzyk już objętych innym systemem zabezpieczenia społecznego, na podstawie którego były członek Komisji lub Trybunału jest uprawniony do świadczeń o tym samym charakterze oraz tej samej wysokości.

Jednakże były członek Komisji lub Trybunału, który pełnił swą funkcję co najmniej do 60 roku życia lub jest uprawniony do świadczeń na podstawie systemu rent inwalidzkich przewidzianego w art. 10 zachowuje, bez ograniczeń, uprawnienie do świadczeń chorobowych na podstawie systemu przewidzianego w regulaminie pracowniczym. Jeżeli były członek Komisji lub Trybunału nie otrzymuje świadczenia przejściowego przewidzianego w art. 7 i nie jest uprawniony do świadczeń na podstawie systemu emerytalnego przewidzianego w art. 8 ani na podstawie systemu rent inwalidzkich przewidzianego w art. 10, jest on zobowiązany do płacenia połowy wysokości składek niezbędnych do pokrycia takich ryzyk. Składki są określane na podstawie ostatniego świadczenia przejściowego, z uwzględnieniem kolejnych dostosowań.

Były członek Komisji lub Trybunału, który zakończył funkcję przed osiągnięciem 60 roku życia oraz który na koniec okresu, w którym otrzymywał świadczenie przejściowe przewidziane w art. 7, nie jest uprawniony do świadczeń na podstawie systemu emerytalnego przewidzianego w art. 8 ani na podstawie systemu rent inwalidzkich przewidzianego w art. 10, może nadal korzystać z ochrony przewidzianej w akapitach drugim i trzecim niniejszego artykułu, pod warunkiem że nie wykonuje żadnej pracy za wynagrodzeniem umożliwiającej mu objęcie innym powszechnym systemem ubezpieczenia chorobowego. W takim przypadku musi on płacić składki w pełnej wysokości niezbędnej do pokrycia przewidzianego w art. 72 ust. 1 regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich. Składki określa się na podstawie ostatniego świadczenia przejściowego z uwzględnieniem kolejnych dostosowań."

2. Artykuł 12 rozporządzenia (EWG, Euratom, EWWiS) nr 2290/77 (2), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (Euratom, EWWiS, EWG) nr 3822/81 (3) otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 12

Członkowie Trybunału Obrachunkowego mają prawo do świadczeń chorobowych, świadczeń z tytułu choroby zawodowej, wypadku przy pracy oraz narodzin dziecka lub śmierci na podstawie systemu zabezpieczenia społecznego przewidzianego w regulaminie pracowniczym urzędników Wspólnot Europejskich.

Akapit pierwszy stosuje się również do byłych członków Trybunału Obrachunkowego, którzy korzystają ze świadczeń na podstawie systemu emerytalnego przewidzianego w art. 9 lub na podstawie świadczeń przejściowych przewidzianych w art. 8 lub na podstawie systemu rent inwalidzkich przewidzianego w art. 11.

Jednakże system zabezpieczenia społecznego przewidziany w regulaminie pracowniczym urzędników Wspólnot Europejskich nie ma zastosowania do ryzyk już objętych innym systemem zabezpieczenia społecznego, na podstawie którego były członek Trybunału Obrachunkowego jest uprawniony do świadczeń o tym samym charakterze oraz tej samej wysokości.

Jednakże były członek Trybunału Obrachunkowego, który pełnił swą funkcję co najmniej do 60 roku życia lub jest uprawniony do świadczeń na podstawie systemu rent inwalidzkich przewidzianego w art. 11 zachowuje, bez ograniczeń, uprawnienie do świadczeń chorobowych na podstawie systemu przewidzianego w regulaminie pracowniczym urzędników Wspólnot Europejskich. Jeżeli były członek Trybunału Obrachunkowego nie otrzymuje świadczenia przejściowego przewidzianego w art. 8 i nie jest uprawniony do świadczeń na podstawie systemu emerytalnego przewidzianego w art. 9 ani na podstawie systemu rent inwalidzkich przewidzianego w art. 11, jest on zobowiązany do płacenia połowy wysokości składek niezbędnych do pokrycia takich ryzyk. Składki są określane na podstawie ostatniego świadczenia przejściowego, z uwzględnieniem kolejnych dostosowań.

Były członek Komisji lub Trybunału, który zakończył funkcję przed osiągnięciem 60 roku życia oraz który na koniec okresu, w którym otrzymywał świadczenie przejściowe przewidziane w art. 8, nie jest uprawniony do świadczeń na podstawie systemu emerytalnego przewidzianego w art. 9 ani na podstawie systemu rent inwalidzkich przewidzianego w art. 11, może nadal korzystać z ochrony przewidzianej w akapitach drugim i trzecim niniejszego artykułu, pod warunkiem że nie wykonuje żadnej pracy za wynagrodzeniem umożliwiającej mu objęcie innym powszechnym systemem ubezpieczenia chorobowego. W takim przypadku musi on płacić składki w pełnej wysokości niezbędnej do pokrycia przewidzianego w art. 72 ust. 1 regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich. Składki określa się na podstawie ostatniego świadczenia przejściowego z uwzględnieniem kolejnych dostosowań."

Artykuł  2

1. W art. 15 rozporządzenia nr 422/67/EWG - 5/67/Euratom dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. Wdowa i dzieci pozostające na utrzymaniu członka lub byłego członka Komisji lub Trybunału są uprawnione do świadczeń chorobowych na podstawie systemu zabezpieczenia społecznego przewidzianego w regulaminie pracowniczym urzędników Wspólnot Europejskich, jeżeli nie są uprawnione do świadczeń o tym samym charakterze oraz tej samej wysokości na podstawie innego systemu zabezpieczenia społecznego."

2. W art. 16 rozporządzenia (EWG, Euratom, EWWiS) nr 2290/77 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. Wdowa i dzieci pozostające na utrzymaniu członka lub byłego członka Trybunału Obrachunkowego są uprawnione do świadczeń chorobowych na podstawie systemu zabezpieczenia społecznego przewidzianego w regulaminie pracowniczym urzędników Wspólnot Europejskich, jeżeli nie są uprawnione do świadczeń o tym samym charakterze oraz tej samej wysokości na podstawie innego systemu zabezpieczenia społecznego."

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 12 grudnia 1989 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 lipca 1991 r.

W imieniu Rady
H. VAN DEN BROEK
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. 187 z 8.8.1967, str. 1.

(2) Dz.U. L 375 z 31.12.1990, str. 1.

(3) Dz.U. L 268 z 20.10.1977, str. 1.

(4) Dz.U. L 386 z 31.12.1981, str. 4.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.