Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1991.123.27

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 maja 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 1304/91
z dnia 17 maja 1991 r.
zmieniające rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2159/89 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania szczególnych środków w odniesieniu do orzechów i chleba świętojańskiego przewidzianych w tytule IIa rozporządzenia Rady (EWG) nr 1035/72

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1035/72 z dnia 18 maja 1972 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw(1), zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3920/90(2), w szczególności jego art. 14 g,

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2159/89(3), zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3403/89(4), przewiduje możliwość wprowadzania zmian do planów poprawy jakości i warunków obrotu w trakcie realizacji tych planów; należy określić warunki, na jakich mogą być akceptowane wnioski dotyczące wprowadzania zmian do planów; w przypadku wniosków składanych w celu uwzględnienia zwiększenia rozmiaru areału sadów w wyniku przystąpienia nowych członków do organizacji producentów wszelkie zmiany powinny być przeanalizowane po pewnym czasie realizacji planów i funkcjonowania tych organizacji, takim, po którym możliwa będzie ocena stabilności organizacji i postępów w realizacji planów po ich uprzednim zatwierdzeniu;

konieczne jest zapewnienie poprawnego wykorzystania funduszy Wspólnoty; w tym celu procentowa wysokość zaliczek przyznawanych w odniesieniu do rocznych okresów realizacji planów poprawy jakości i obrotu powinna być ograniczona, a płatność w odniesieniu do rocznych okresów powinna być zatwierdzana dopiero po faktycznej wypłacie dotyczącej poprzedniego rocznego okresu; należy również ustanowić przepis, który zapewni, że przedkładane dokumenty uzupełniające umożliwią monitorowanie i kontrolę postępu prac prowadzonych na całym obszarze sadów objętych planem;

Komitet Zarządzający ds. Owoców i Warzyw nie wydał opinii w terminie ustanowionym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (EWG) nr 2159/89 wprowadza się następujące zmiany

1. W art. 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku wniosku o wprowadzenie zmian do planu właściwy organ podejmuje decyzję po szczegółowym przeanalizowaniu przedstawionych dokumentów uzupełniających i w świetle kryteriów ustanowionych w ust. 2 akapit drugi oraz zgodnie z procedurą określoną w tym ustępie. Wniosek o zmianę planu, uzasadniony zamiarem zwiększenia rozmiaru areału sadów objętego planem, w szczególności w wyniku wzrostu liczby członków producentów, może być przedłożony tylko jeden raz i począwszy od czwartego roku następującego po zatwierdzeniu planu. Wnioskowi towarzyszy sprawozdanie określające zmiany rozmiaru areału sadów danej organizacji, objętego planem, w wyniku przystąpienia nowych członków lub opuszczenia organizacji przez niektórych członków, mających miejsce od czasu przedstawienia planu, a także określające postęp w realizacji planu od czasu jego zatwierdzenia.

Właściwy organ podejmuje decyzję odnośnie do tych wniosków po przeprowadzeniu kontroli na miejscu co do różnych aspektów wymienionych w ust. 2 akapit drugi i postępu w realizacji planu oraz kontroli dokumentów uzupełniających dotyczących wniosku o wprowadzenie zmian do tego planu. Sprawozdanie z tej kontroli jest dołączane do informacji przesyłanych Komisji zgodnie z wyżej wymienionym ustępem.

W żadnym przypadku termin realizacji zmienionego planu nie może przekroczyć terminu ustanowionego pierwotnie."

2. W art. 8 ust. 5 dodaje się akapit w brzmieniu:

"Właściwy organ odnotowuje każde zmniejszenie rozmiaru areału sadów objętych planem, następujące w wyniku zmniejszenia się liczby członków organizacji producentów."

3. W art. 19 akapit trzeci dodaje się, co następuje:

"Wnioski o przyznanie pomocy zawierają wszelkie informacje konieczne do umożliwienia geograficznej lokalizacji części sadu, objętej każdym z rodzajów prac prowadzonych w danym rocznym okresie. Faktury i dokumenty uzupełniające zawierają szczegółowe odniesienie do tej części sadu, na której przeprowadzono dane prace."

4. W art. 22a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku pomocy na realizację planu wnioski o zaliczkę mogą być składane na formularzu określonym w załączniku VII, po zatwierdzeniu planu. Tylko jeden wniosek przedkłada się w odniesieniu do każdego roku realizacji planu, po przedstawieniu dowodu, że roczny okres realizacji został rozpoczęty. Taki dowód stanowią dokumenty uzupełniające dotyczące co najmniej 50 % wartości szacunkowej określonej w pkt 7 załącznika VII. Wniosek zawiera wszystkie informacje konieczne do umożliwienia identyfikacji części sadu objętej różnymi rodzajami prac, prowadzonymi w danym rocznym okresie.

Wypłata zaliczki na poczet wkładu Wspólnoty nie może przekroczyć 50 % rocznego wkładu Wspólnoty określonego w art. 14d ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1035/72. Ta wypłata jest uzależniona od faktycznego wypłacenia 50 % wkładu Państwa Członkowskiego określonego w wyżej wymienionym artykule.

Jednakże łączna kwota zaliczek, określonych w poprzednim akapicie, nie może przekroczyć 50 % kwoty ustanowionej w art. 2 rozporządzenia (EWG) nr 790/89. W celu przeliczenia maksymalnej stawki zaliczek na walutę krajową stosuje się rolniczy kurs przeliczeniowy obowiązujący w dniu 1 września, poprzedzającym złożenie wniosku o zaliczkę.

Żadna zaliczka ani żadna kwota pomocy nie zostanie wypłacona w odniesieniu do danego rocznego okresu realizacji planu do czasu dokonania, na warunkach ustanowionych w art. 19 i 20, wszystkich płatności dotyczących poprzedniego rocznego okresu."

5. Na końcu załącznika III. D. 1 dodaje się, co następuje:

"Plan musi określać dokładną lokalizację działek, na których jest stosowany każdy ze środków."

6. W załączniku VII:

a) w "A. Wydatki kwalifikujące się" pkt 4, "0,44" zastępuje się "0,275";

b) w "B. Maksymalna dozwolona kwota zaliczki" pkt 1, "0,90" zastępuje się "0,50".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 maja 1991 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 118 z 20.5.1972, str. 1.

(2) Dz.U. L 375 z 31.12.1990, str. 17.

(3) Dz.U. L 207 z 19.7.1989, str. 19.

(4) Dz.U. L 328 z 14.11.1989, str. 23.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.