Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.70.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1990 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 652/92
z dnia 16 marca 1992 r.
zmieniające rozporządzenie Komisji (EWG) nr 147/91 określające i ustalające dopuszczalną tolerancję dla ubytków ilościowych produktów rolnych składowanych w ramach interwencji publicznej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3472/90 z dnia 27 listopada 1990 r. ustanawiające czynniki, które należy uwzględnić w rocznych sprawozdaniach finansowych w odniesieniu do finansowania środków interwencyjnych w postaci składowania w magazynach publicznych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR)(1), w szczególności jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

uwzględniając czas niezbędny do przetworzenia liści tytoniowych na tytoń przetworzony, możliwe jest, że pod koniec roku budżetowego pewne ilości wciąż będą w trakcie procesu przetwarzania; w celu obliczenia dopuszczalnych ubytków, procenty muszą mieć zastosowanie do wszystkich ilości przetworzonych w czasie roku budżetowego, włącznie z tymi wprowadzonymi do użytku w czasie poprzedniego roku budżetowego;

dlatego konieczna jest zmiana art. 2 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia Komisji (EWG) nr 147/91(2), w celu wyjaśnienia metody stosowania specjalnego współczynnika dla tytoniu w sytuacji gdy proces przetwarzania podjęto i zakończono podczas różnych cyklów produkcyjnych;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu EFOGR,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 2 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (EWG) nr 147/91 dodaje się tekst w brzmieniu:

"Ponadto, w przypadku przetwarzania tytoniu procenty stosuje się do całkowitych ilości wprowadzonych do użytku i przetwarzanych w toku cyklu produkcyjnego, dodatkowo do ilości wprowadzonych do użytku podczas poprzedniego cyklu produkcyjnego i przetwarzanych podczas bieżącego cyklu produkcyjnego".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 1 stycznia 1990 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 marca 1992 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 337 z 4.12.1990, str. 3.

(2) Dz.U. L 17 z 23.1.1991, str. 9.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.