Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1991.209.22

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 lipca 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 2293/91
z dnia 29 lipca 1991 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 964/91 z dnia 18 kwietnia 1991 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87(1) z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1056/91(2), w szczególności jego art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie Komisji (EWG) nr 964/91 z dnia 18 kwietnia 1991 r.(3), które między innymi zaliczyło niektóre grzyby do kodu CN 2003 10 10, stosuje się pod tym względem od dnia 1 sierpnia 1991 r.; wydaje się pożądane, ze względów związanych ze wspólną polityką handlową, przesunięcie o trzy miesiące tej daty stosowania; właściwym jest, aby odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 964/91;

Komitet ds. Nomenklatury nie wydał jeszcze opinii w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE

Artykuł  1

Data 1 sierpnia 1991 r. figurująca w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 964/91 zostaje zastąpiona datą 1 listopada 1991 r.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 1 sierpnia 1991 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 lipca 1991 r.

W imieniu Komisji
Christiane SCRIVENER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1.

(2) Dz.U. L 107 z 27.4.1991, str. 10.

(3) Dz.U. L 100 z 20.4.1991, str. 14.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.