Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1991.208.22

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 lipca 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 2265/91
z dnia 26 lipca 1991 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 890/78 ustanawiające szczegółowe zasady certyfikacji chmielu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1696/71 z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku chmielu(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3577/90(2), w szczególności jego art. 2 ust. 5 i art. 18,

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie Rady (EWG) nr 1784/77(3), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1605/91(4), ustanawia podstawowe zasady certyfikacji chmielu;

od czasu wejścia w życie rozporządzenia Komisji (EWG) nr 890/78(5), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 921/89(6), nastąpił znaczny wzrost w zakresie przetwarzania chmielu i produktów chmielowych;

praktyka wskazuje, że zapewnienie właściwej certyfikacji produktów chmielowych wiąże się z pewnymi trudnościami;

z uwagi na ciągły rozwój techniczny wskazane wydaje się bardziej szczegółowe określenie warunków i charakteru zamkniętego cyklu produkcyjnego w celu zapobieżenia odmiennym interpretacjom;

ponadto właściwe wydaje się wprowadzenie bardziej szczegółowych zapisów dotyczących urzędowych kontroli przetwarzania chmielu i produktów chmielowych w celu zapewnienia bardziej efektywnej i jednolitej procedury certyfikacji oraz nadzoru nad wykonaniem odpowiednich rozporządzeń przez Państwa Członkowskie Wspólnoty;

właściwe wydaje się ustanowienie sankcji w przypadkach poważnego naruszenia przepisów dotyczących certyfikacji;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Chmielu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (EWG) nr 890/78 wprowadza się następujące zmiany:

1) W art. 1 lit. g) otrzymuje brzmienie:

"g) »zamknięty cykl produkcyjny« oznacza proces przygotowania lub przetwarzania chmielu, przeprowadzony pod nadzorem urzędowym i w taki sposób, aby ani chmiel, ani jakiekolwiek produkty przetworzone nie mogły być w trakcie tego procesu dodane ani usunięte. Za początek zamkniętego cyklu produkcyjnego uważa się otwarcie zaplombowanego pojemnika zawierającego chmiel lub produkt chmielowy, jaki ma zostać poddany obróbce lub przetworzeniu, cykl zaś kończy się zaplombowaniem pojemnika zawierającego przetworzony chmiel lub produkt chmielowy."

2) W art. 8 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

"5. Z wyjątkiem substancji wymienionych w załączniku V do niniejszego rozporządzenia do zamkniętego cyklu produkcyjnego może być wprowadzony jedynie certyfikowany chmiel lub certyfikowane produkty chmielowe. Mogą one być wprowadzane jedynie w stanie, w jakim zostały poddane certyfikacji.

6. Jeżeli w przypadku produkcji ekstraktów wytwarzanych przy zastosowaniu ditlenku węgla przetwarzanie w ramach zamkniętego obiegu produkcyjnego musi zostać przerwane z uwagi na wymogi techniczne, przedstawiciele organów urzędowych lub instytucji uprawnionych do przeprowadzenia certyfikacji w rozumieniu art. 1 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 1784/77 dokonują zaplombowania pojemników zawierających produkt pośredni otrzymany w momencie przerwania procesu produkcyjnego. W momencie wznowienia procesu plomba może zostać usunięta jedynie pod nadzorem wyżej wymienionych urzędników."

3) Dodaje się art. 8a w brzmieniu:

"1. W przypadku wytwarzania produktów chmielowych urzędnicy określeni w art. 8 ust. 6 są obecni przez cały czas trwania procesu przetwórczego. Prowadzą oni nadzór nad każdym etapem przetwarzania, tzn. rozpoczynając od momentu otwarcia zaplombowanego pojemnika zawierającego chmiel lub produkt chmielowy, który ma zostać poddany przetworzeniu, aż do zakończenia pakowania, zaplombowania i odpowiedniego zaetykietowania chmielowego. Czasowa nieobecność jest dopuszczalna wówczas, gdy zastosowane środki techniczne gwarantują przestrzeganie przepisów niniejszego rozporządzenia.

2. Przed zmianą kolejnej partii w systemie przetwarzania przedstawiciele, określeni w art. 8 ust. 6 zapewniają w drodze inspekcji opróżnienie systemu przetwórczego co najmniej w stopniu zapewniającym uniemożliwienie mieszania składników dwóch różnych partii. Jeżeli w trakcie przetwarzania kolejnej partii chmiel, produkty chmielowe, odpady chmielowe lub jakikolwiek inny produkt powstały na bazie chmielu pozostaje w którymś z elementów systemu przetwarzania, takim jak pojemnik do mieszania lub puszkowania, elementy te muszą zostać wyłączone z systemu przetwórczego za pomocą odpowiednich środków technicznych oraz pod nadzorem urzędowym. Mogą one zostać ponownie wprowadzone do systemu przetwórczego wyłącznie pod nadzorem urzędowym. Linie produkcyjne skoncentrowanego i nieskoncentrowanego proszku chmielowego nie mogą być fizycznie ze sobą połączone podczas działania którejkolwiek z nich.

3. Podmioty gospodarcze prowadzące zakłady przetwórstwa chmielu przekazują przedstawicielom określonym w art. 8 ust. 6 oraz przedstawicielom krajowych organów urzędowych odpowiedzialnych za zapewnienie zgodności z systemem certyfikacji w rozumieniu art. 1 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 1784/77 wszelkie informacje dotyczące rozwiązań technicznych zastosowanych w zakładzie przetwórczym.

4. Podmioty gospodarcze prowadzące zakłady przetwórstwa chmielu prowadzą szczegółową ewidencję przerobu masy przetwarzanego chmielu. Dla każdej partii, jaka ma zostać poddana przetworzeniu, odnotowuje się dokładne dane dotyczące masy wsadu oraz produktu przetworzonego, jak również wytłoczyn chmielowych, odpadów niechmielowych oraz przewidywanej utraty wilgotności. W odniesieniu do wsadu w ewidencji podaje się ponadto numer określony w art. 5 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 1784/77, dla wszystkich partii chmielu oraz odmianę chmielu. W przypadku zastosowania w tej samej partii więcej niż jednej z odmian podaje się odpowiednio ich stosunek masy. W przypadku produktu przetworzonego w ewidencji podaje się również odmianę chmielu, natomiast w przypadku gdy produkt przetworzony stanowi mieszankę, jego skład według odmian. W każdym przypadku dopuszczalne jest zaokrąglenie masy do jednego kilograma.

5. Ewidencja przerobu masy prowadzona jest pod nadzorem przedstawicieli określonych w art. 8 ust. 6, a następnie przez nich podpisywana, bezpośrednio po zakończeniu przetwarzania danej partii. Podmiot gospodarczy prowadzący zakład przetwórczy zobowiązany jest przechowywać ewidencję przez okres co najmniej trzech lat.

6. Przedstawiciele organów urzędowych odpowiedzialnych za zapewnienie zgodności z systemem certyfikacyjnym przeprowadzają kontrole wyrywkowe w zakładach przetwarzających chmiel, regularnie i bez wcześniejszego powiadomienia. Kontrole takie polegają na zbadaniu: pracy przedstawicieli określonych w art. 8 ust. 6, wiarygodności produktów certyfikowanych, certyfikatów załączonych do chmielu, jak również ewidencjonowanego przerobu masy określonego w powyższym ust. 4. Liczba kontroli przeprowadzanych w ciągu roku nie może być mniejsza niż pięć na jeden zakład przetwórstwa chmielu.

7. Państwa Członkowskie corocznie do 30 czerwca przedkładają Komisji sprawozdania na temat częstotliwości, rodzajów i wyników środków nadzorczych w zakresie certyfikacji, zastosowanych w ciągu roku poprzedzającego wyżej wymienioną datę.

8. W przypadku stwierdzenia, że podczas przetwarzania produktów chmielowych zastosowano niedozwolone składniki lub że składniki te nie są zgodne z informacjami zawartymi w certyfikacie według art. 5 rozporządzenia (EWG) nr 1784/77 oraz, jeśli uchybienia te stanowią następstwo zamierzonego działania lub poważnych zaniedbań ze strony podmiotu gospodarczego prowadzącego zakład lub jego pracowników, dane Państwo Członkowskie wycofuje zezwolenie dla takiego zakładu przetwórczego, które wydało jako ośrodek certyfikacyjny. Zezwolenia nie można przywrócić przez okres co najmniej 12 miesięcy od daty jego wycofania. Na wniosek podmiotu gospodarczego prowadzącego zakład zezwolenie przywraca się po upływie dwóch lat, a w najpoważniejszych przypadkach, najpóźniej po upływie trzech lat od daty jego wycofania."

4) Po załączniku IV dodaje się Załącznik do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1991 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lipca 1991 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 175 z 4.8.1971, str. 1.

(2) Dz.U. L 353 z 17.12.1990, str. 23.

(3) Dz.U. L 200 z 8.8.1977, str. 1.

(4) Dz.U. L 149 z 14.6.1991, str. 14.

(5) Dz.U. L 117 z 29.4.1978, str. 43.

(6) Dz.U. L 97 z 11.4.1989, str. 40.

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK V

Substancje dozwolone przy normalizacji ekstraktów z chmielu:

1. syropy glukozowe;

2. ekstrakt z chmielu z użyciem gorącej wody."

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.