Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1999.318.14

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2623/1999
z dnia 10 grudnia 1999 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 411/88 w sprawie metody i stopy procentowej stosowanych przy obliczaniu kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1883/78 z dnia 2 sierpnia 1978 r. ustanawiające ogólne reguły finansowania interwencji przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcja Gwarancji(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1259/96(2), w szczególności jego art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 411/88(3), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1644/89(4), ustanawia metodę i stopę procentową używane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych. Określa ono, że jednolita stopa procentowa powinna odpowiadać stopom procentowym w odniesieniu do ecu, ustalanym na podstawie trzymiesięcznych i dwunastomiesięcznych kursów terminowych zarejestrowanych przez Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich na rynkach europejskich, przy zastosowaniu wagi odpowiednio jedna trzecia i dwie trzecie.

(2) Nowa stawka referencyjna europejskiego rynku pieniężnego w odniesieniu do euro, znana jako EURIBOR, została wprowadzona w dniu 1 stycznia 1999 r. razem z euro. Zastąpiła ona krajowe stawki IBOR uczestniczących Państw Członkowskich i jest co miesiąc publikowana przez Europejski Bank Centralny.

(3) Na skutek wprowadzenia euro art. 3 rozporządzenia (EWG) nr 411/88 i Załącznik do tego rozporządzenia powinny zostać zmienione.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu EFOGR,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (EWG) nr 411/88 wprowadza się następujące zmiany:

1) W art. 3 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"Stopa procentowa określona w art. 5 rozporządzenia (EWG) nr 1883/78 odpowiada trzymiesięcznym i dwunastomiesięcznym kursom terminowym EURIBOR, przy zastosowaniu wagi odpowiednio jedna trzecia i dwie trzecie."

2) Załącznik zastępuje się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 października 1999 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 grudnia 1999 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 216 z 5.8.1978, str. 1.

(2) Dz.U. L 163 z 2.7.1996, str. 10.

(3) Dz.U. L 40 z 13.2.1988, str. 25.

(4) Dz.U. L 162 z 13.6.1989, str. 18.

ZAŁĄCZNIK 

"ZAŁĄCZNIK

Referencyjna stopa procentowa określona w art. 4 ust. 1a(1)

1. Dania

Kopenhaga, oferowana stopa procentowa pożyczek międzybankowych trzy miesiące (CIBOR)

2. Grecja

Ateny, oferowana stopa procentowa pożyczek międzybankowych trzy miesiące (ATHIBOR)

3. Szwecja

Sztokholm, oferowana stopa procentowa pożyczek międzybankowych trzy miesiące (STIBOR)

4. Zjednoczone Królestwo

Londyn, oferowana stopa procentowa pożyczek międzybankowych trzy miesiące (LIBOR)

5. Dla innych Państw Członkowskich

Euro, oferowana stopa procentowa pożyczek międzybankowych trzy miesiące (EURIBOR)

Uwaga: Stopy te zostaną zwiększone o jeden punkt procentowy, odpowiadający marży banku.

______

(1) Odnośne efektywne stopy procentowe, tj. stopy procentowe po odliczeniu ewentualnych opłat skarbowych (potrącenie podatku itp.)".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.