Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.240.18

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 sierpnia 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2410/92
z dnia 23 lipca 1992 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3975/87 ustanawiające procedurę stosowania reguł konkurencji do przedsiębiorstw w sektorze transportu lotniczego

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 87,

uwzględniając wniosek Komisji (1),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie (EWG) nr 3975/87 (4) tworzyło część pakietu wzajemnie powiązanych środków, przyjętych przez Komisję jako pierwszy krok w kierunku utworzenia rynku wewnętrznego w zakresie transportu; jego zakres został odpowiednio ograniczony do międzynarodowego transportu lotniczego między portami lotniczymi Wspólnoty;

Komisja nie posiada zatem obecnie żadnych środków do prowadzenia bezpośredniego dochodzenia w sprawie podejrzenia o naruszenie art. 85 i 86 Traktatu i brak jej prawa do podejmowania decyzji lub nakładania takich kar, które są niezbędne do zatwierdzenia umów zgodnie z art. 85 ust. 3 oraz do spowodowania zakończenia naruszeń stwierdzonych przez nią w odniesieniu do transportu wewnątrz Państwa Członkowskiego;

transport powietrzny w całości odbywający się wewnątrz Państwa Członkowskiego jest obecnie przedmiotem działań liberalizacyjnych Wspólnoty; jest zatem pożądane ustanowienie przepisów, zgodnie z którymi Komisja, działając w bliskiej i stałej współpracy z właściwymi władzami Państw Członkowskich, może podejmować środki konieczne do zastosowania art. 85 i 86 Traktatu w tej dziedzinie transportu lotniczego w sytuacji, gdy może mieć to wpływ na handel między Państwami Członkowskimi;

istnieje potrzeba ustanowienia bezpiecznej i przejrzystej struktury prawnej w zakresie transportu lotniczego wewnątrz Państwa Członkowskiego, przy zapewnieniu konsekwentnego stosowania reguł konkurencji; zatem cel rozporządzenia (EWG) nr 2975/87 powinien zostać rozszerzony na tę dziedzinę transportu lotniczego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 1 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 3975/87 skreśla się wyraz "międzynarodowego".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w następnym dniu po dniu jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 lipca 1992 r.

W imieniu Rady
J. COPE
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 255 z 30.8.1991, str. 9.

(2) Dz.U. C 125 z 18.5.1992, str. 130.

(3) Dz.U. C 169 z 6.7.1992, str. 13.

(4) Dz.U. L 374 z 31.12.1987, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.