Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1991.14.29

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 stycznia 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 128/91
z dnia 18 stycznia 1991 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3792/90 w sprawie szczególnych warunków przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania wieprzowiny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2759/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wieprzowiny(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1249/89(2), w szczególności jego art. 4 ust. 6, art. 5 ust. 4 i art. 7 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

na mocy rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3792/90(3) wprowadzono pomoc w odniesieniu do prywatnego składowania w sektorze wieprzowiny; produkty kwalifikujące się do takiej pomocy są wymienione w Załączniku do tego rozporządzenia;

niektóre kawałki mięsa, często wprowadzane do obrotu, nie zostały wymienione w wykazie wyżej wymienionym Załączniku; wykaz ten należy uzupełnić w celu zwiększenia efektywności odnośnego środka interwencyjnego;

środki przewidziane niniejszym rozporządzeniem są zgodne z opinią Komitetu ds. Wieprzowiny,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Załącznik do rozporządzenia (EWG) nr 3792/90 zastępuje się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do wniosków o pomoc składanych od dnia 21 stycznia 1991 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 stycznia 1992 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 1.

(2) Dz.U. L 129 z 11.5.1989, str. 12.

(3) Dz.U. L 365 z 28.12.1990, str. 5.

ZAŁĄCZNIK

(ECU/TONĘ)
kod CNProdukty, w odniesieniu do których przyznawana jestKwota pomocy na okres składowaniaDodatek lub potrącenie
pomocmiesiącemiesięcymiesięcymiesięcyza miesiącza dzień
12345678
ex 0203Mięso ze świń domowych, świeże lub chłodzone:
ex 0203 11 10Półtusze bez głowy, racicy przedniej, ogona, sadła, nerek, cienkiej przepony i rdzenia kręgowego(1)261292323354311,03
ex 0203 12 11Nogi(szynki)314349384419351,17
ex 0203 12 19Łopatki314349384419351,17
ex 0203 19 11Przodki314349384419351,17
ex 0203 19 13Schab, nawet z karkówką lub karkówka oddzielnie, schab z biodrówką lub bez(2)(3)314349384419351,17
ex 0203 19 15Boczek cały lub cięty wzdłużnie163190217244270,90
ex 0203 19 55Boczek cały lub cięty wzdłużnie, bez skóry i żeber163190217244270,90
ex 0203 19 55Nogi, łopatki, przodki, schab nawet z karkówką lub karkówka oddzielnie, schab z biodrówką lub bez, bez kości(2)(3)314349384419351,17
ex 0203 19 55Kawałki odpowiadające środkom, nawet ze skórą lub tłuszczem, bez kości(4)240269298327290,97
ex 0203 19 59Kawałki odpowiadające środkom, nawet ze skórą lub tłuszczem, z kością(4)240269298327290,97
(1) Pomoc może być przyznana w odniesieniu do półtusz prezentowanych jako półtusze

Wiltshire, tj. bez głowy, policzków, nóg, ogona, sadła, nerek, polędwicy, łopatki,

mostka, kręgosłupa, miednicy i przepony.

(2) Schab i karkówka mogą być nawet ze skórą, przylegającą warstwą tłuszczu, jednakże o grubości nieprzekraczającej 25 mm.
(3) Umowne ilości mogą obejmować wszelkie kombinacje wymienionych elementów.
(4) Taka sama prezentacja jak dla produktów objętych podpozycją CN 0210 19 20.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.