Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1993.320.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 grudnia 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 3513/93
z dnia 14 grudnia 1993 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3220/84 określające wspólnotową skalę klasyfikacji tusz wieprzowych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2759/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wieprzowiny (1), w szczególności jego art. 2 i art. 4 ust. 5,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

artykuł 2 rozporządzenia (EWG) nr 3220/84 (2) określił prezentację "tuszy wieprzowej" w celu ustalenia wagi i zawartości chudego mięsa; ostatnie badania przeprowadzone we Wspólnocie wykazały, że w kilku Państwach Członkowskich powstały odstępstwa w handlu od takiej prezentacji dotyczącej tłuszczu okołonerkowego, nerek i przepony; praktyka ta prowadzi do powstania różnic w zawartości chudego mięsa w tuszach w różnych Państwach Członkowskich, co zagraża jednolitemu stosowaniu wspólnotowej skali klasyfikacji i utrudnia porównywalność wyników oszacowania; dlatego konieczne jest dokładniejsze określenie prezentacji tusz wieprzowych poprzez wyłączenie trzech części określonych powyżej;

z powodów handlowych kilka rzeźni produkuje tusze wieprzowe bez skóry; Państwa Członkowskie powinny być upoważnione do ustanowienia takiej prezentacji na swoim terytorium;

całkowity rozbiór, jako środek obliczenia całkowitej masy czerwonych mięśni poprzecznie prążkowanych, jest długim i kosztownym procesem; dlatego uzasadnione jest również zezwalanie na częściowy rozbiór tusz umożliwiający Państwom Członkowskim szybsze dostosowanie metod klasyfikacji do postępu technicznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (EWG) nr 3220/84 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dla celów niniejszego rozporządzenia, »tusza wieprzowa« oznacza ciało ubitej świni, wykrwawione i wypatroszone, całe lub podzielone wzdłuż linii środkowej, bez języka, szczeciny, racic, genitaliów, tłuszczu okołonerkowego, nerek i przepony.

W odniesieniu do świń ubijanych na swoim terytorium, Państwa Członkowskie mogą uzyskać zatwierdzenie innej prezentacji tusz wieprzowych, jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:

- jeżeli zwykła praktyka handlowa na ich terytorium różni się od standardowej prezentacji określonej w akapicie pierwszym,

- jeżeli gwarantują to wymagania techniczne,

- jeżeli tusze wieprzowe są oskórowane w jednolity sposób.";

2) w art. 2 ust. 3 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"3. Dla celów niniejszego rozporządzenia, zawartość chudego mięsa w tuszy wieprzowej wyraża się stosunkiem:

- całkowitej masy czerwonych mięśni poprzecznie prążkowanych, pod warunkiem że można je oddzielać nożem, do

- wagi tuszy.

Całkowita masa czerwonych mięśni prążkowanych obliczana jest poprzez całkowity lub częściowy rozbiór tuszy bądź poprzez połączenie całkowitego lub częściowego rozbioru tuszy na podstawie sprawdzonych metod statystycznych przyjętych zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 24 rozporządzenia (EWG) nr 2759/75.";

3) po art. 3 ust. 1 akapit pierwszy dodaje się, co następuje:

"W odniesieniu do świń ubijanych na własnym terytorium, Państwa Członkowskie mogą zostać upoważnione do zezwolenia na klasyfikację przed ważeniem, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 24 rozporządzenia (EWG) nr 2795/75."

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1994 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 grudnia 1993 r.

W imieniu Rady
A. BOURGEOIS
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1249/89 (Dz.U. L 129 z 11.5.1989, str. 12).

(2) Dz.U. L 301 z 20.11.1984, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3577/90 (Dz.U. L 353 z 17.12.1990, str. 23).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.