Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1992.176.17

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 1679/92
z dnia 29 czerwca 1992 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3083/73 w sprawie przekazywania informacji niezbędnych do wykonania rozporządzenia (EWG) nr 2358/71 w sprawie wspólnej organizacji rynku nasion

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2358/71 z dnia 26 października 1971 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku nasion(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1740/91(2), w szczególności jego art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3083/73(3), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3642/88(4), określa informacje, które Państwa Członkowskie muszą przekazywać Komisji, oraz terminy dla takiego powiadamiania;

doświadczenie pokazało, iż wcześniejsze oszacowanie obszaru będącego przedmiotem umowy, czego wymaga pozycja 1 Załącznika do rozporządzenia (EWG) nr 3083/73, jest wyjątkowo trudne; otrzymywane wyniki nie są więc wiarygodne; Państwa Członkowskie nie powinny być zatem dłużej zobowiązane do przekazywania Komisji danych na temat szacunkowego obszaru objętego umową;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Nasion,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Skreśla się pozycję 1 w Załączniku do rozporządzenia (EWG) nr 3083/73.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 czerwca 1992 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 246 z 5.11.1971, str. 1.

(2) Dz.U. L 163 z 26.6.1991, str. 39.

(3) Dz.U. L 314 z 15.11.1973, str. 20.

(4) Dz.U. L 317 z 24.11.1988, str. 18.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.