Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1991.208.20

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 2264/91
z dnia 26 lipca 1991 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3076/78 w sprawie przywozu chmielu z państw trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1696/71 z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku chmielu(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3577/90(2), w szczególności art. 5 ust. 3 i art. 18,

a także mając na uwadze, co następuje:

artykuł 5 rozporządzenia (EWG) nr 1696/71 stanowi, że chmiel i produkty chmielowe z państw trzecich mogą być przywożone, gdy ich normy jakości są co najmniej równoważne minimalnym wymaganiom przyjętym dla produktów podobnych, zebranych we Wspólnocie lub ich pochodnych; 1

rozporządzenie (EWG) nr 3076/78(3), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 4060/88(4), określa dwa rodzaje świadectw, za pomocą których potwierdza się, że zostały spełnione wymagania określone w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 1696/71;

doświadczenie pokazało, że procedury przywozowe byłyby bardziej skuteczne, a reguły wspólnotowe w zakresie certyfikacji lepiej zapewnione, gdyby zniesiono wykorzystanie świadectw kontroli;

aby uniknąć niewspółmiernych strat ponoszonych przez niektóre podmioty gospodarcze w tym sektorze, dalsze wykorzystanie świadectw kontroli powinno być dopuszczalne w okresie przejściowym w przypadku chmielu, pochodzącego z państw, które nie upoważniły właściwych agencji do wydawania świadectw równoważności; w celu uniknięcia ich nadużywania, świadectwa takie powinny być wystawiane jedynie wówczas, gdy pochodzenie partii chmielu jest udokumentowane; 2

w celu zapewnienia przestrzegania reguł wspólnotowych w sprawie certyfikacji chmielu, Państwa Członkowskie powinny sprawdzić, czy przywieziony chmiel spełnia minimalne wymogi wprowadzenia do obrotu;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Chmielu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (EWG) nr 3076/78 wprowadza się następujące zmiany:

1. W art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dowód określony w ust. 1 przedstawia się w drodze przedłożenia świadectwa określonego w art. 5 ust. 2 tego rozporządzenia, zwanego dalej »świadectwem równoważności«."

2. W art. 2 ust. 1 wyrazy "w art. 1 ust. 2 lit. a)) tiret pierwsze i art. 1 ust. 2 lit. b)" zastępuje się wyrazami "w art. 1 ust. 2".

3. 3 Artykuł 4 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 4

1. Do dnia 30 kwietnia 1992 r., w przypadku chmielu pochodzącego z państw trzecich, które nie upoważniły odpowiednich agencji do wydawania świadectw równoważności, dowód określony w art. 1 w odniesieniu do szyszek chmielowych objętych kodem CN 1210 10 pochodzących z państwa trzeciego, w drodze przedstawienia świadectwa kontroli określonego w ust. 2.

2. Świadectwa kontroli wydawane są dla każdej partii przez właściwe władze Państw Członkowskich po kontroli w zakresie zgodności z minimalnymi wymaganiami dopuszczenia do obrotu zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 890/78 zgodnie z metodami ustanowionymi w art. 3 ust. 2 i 3 wspomnianego rozporządzenia.

3. Świadectwo kontroli może zostać wydane dla partii chmielu jedynie wówczas, gdy partia ta opatrzona jest deklaracją właściwego organu kraju pochodzenia, która wskazuje państwo pochodzenia danego chmielu.

4. Państwa Członkowskie przesyłają do Komisji nazwę i adres urzędów określonych w ust. 2, jak również odciski pieczęci urzędowych oraz, gdzie sytuacja tego wymaga, wytłoczonych znaków tych urzędów.

5. Świadectwa kontroli wystawia się w jednym oryginale i dwóch kopiach na formularzu zgodnym ze wzorem zamieszczonym w załączniku III i zgodnie z instrukcją z załącznika IV."

4. 4 Dodaje się art. 7a w brzmieniu:

"Artykuł 7a

Państwa Członkowskie przeprowadzają regularne kontrole na losowo wybranych próbkach w celu sprawdzenia, czy chmiel przywieziony zgodnie z art. 5 rozporządzenia (EWG) nr 1696/71 spełnia minimalne wymagania rynkowe określone w Załączniku do rozporządzenia (EWG) nr 890/78. Do dnia 30 czerwca każdego roku, składają Komisji sprawozdanie o częstotliwości, rodzaju i wynikach kontroli przeprowadzonych w roku przed wymienioną datą. Kontrola obejmuje co najmniej 5 % partii chmielu przewidywanych do przywozu w danym roku."

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1991 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lipca 1991 r.

W imieniu Komisji:
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 175 z 4.8.1971, str. 1.

(2) Dz.U. L 353 z 17.12.1990, str. 23.

(3) Dz.U. L 367 z 28.12.1978, str. 7.

(4) Dz.U. L 356 z 24.12.1988, str. 42.

1 Motyw zmieniony przez pkt 1 sprostowania z dnia 16 kwietnia 2009 r. (Dz.U.UE.L.91.208.20/1).
2 Motyw zmieniony przez pkt 2 sprostowania z dnia 16 kwietnia 2009 r. (Dz.U.UE.L.91.208.20/1).
3 Art. 1 pkt 3 zmieniony przez pkt 3-5 sprostowania z dnia 16 kwietnia 2009 r. (Dz.U.UE.L.91.208.20/1).
4 Art. 1 pkt 4 zmieniony przez pkt 6 sprostowania z dnia 16 kwietnia 2009 r. (Dz.U.UE.L.91.208.20/1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.