Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1993.11.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 75/93
z dnia 18 stycznia 1993 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3002/92 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady kontroli stosowania i/lub przeznaczenia produktów z interwencji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady nr 136/66/EWG w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku olejów i tłuszczów(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 2046/92(2), w szczególności jego art. 12 ust. 4 i art. 26 ust. 3, a także odpowiednie przepisy innych rozporządzeń ustanawiających wspólną organizację rynku produktów rolnych,

a także mając na uwadze, co następuje:

Państwom Członkowskim należy przyznać odpowiednie terminy w celu przeprowadzenia reorganizacji swoich agencji kontroli, wymagane dla zapewnienia zgodności z wymogiem stanowiącym, że tylko jeden organ kontroli będzie odpowiedzialny za kontrolę wykorzystania lub miejsca przeznaczenia wszystkich produktów, niezależnie od ich pochodzenia, objętych którymkolwiek ze szczególnych środków lub jego częścią;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opiniami wszystkich właściwych komitetów zarządzających,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 2 ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3002/92(3) dodaje się akapit w brzmieniu:

"Jednakże przez okres sześciu miesięcy od dnia 1 stycznia 1993 r. Państwa Członkowskie mogą utrzymać swoje istniejące organy kontroli dla każdego szczególnego środka lub jego części."

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 1993 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 stycznia 1993 r.

W imieniu Komisji
René STEICHEN
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. 172 z 30.9.1966, str. 3025/66.

(2) Dz.U. L 215 z 30.7.1992, str. 1.

(3) Dz.U. L 301 z 17.10.1992, str. 17.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.