Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1991.204.11

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 lipca 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 2237/91
z dnia 26 lipca 1991 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2930/81 przyjmujące dodatkowe przepisy w celu zastosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wołowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1208/81 z dnia 28 kwietnia 1981 r. ustanawiające wspólnotową skalę klasyfikacji tusz wołowych(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1026/91(2), w szczególności jego art. 6 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie (EWG) nr 1026/91 uzupełnia wykaz klas budowy tusz wołowych poprzez dodanie do niego klasy S; Załącznik do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2930/81 z dnia 12 października 1981 r. przyjmującego dodatkowe przepisy w celu zastosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wołowych(3) powinien zostać odpowiednio dostosowany;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Część 1 (Budowa) Załącznika do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2930/81 zastępuje się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lipca 1991 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 123 z 7.5.1981, str. 3.

(2) Dz.U. L 106 z 26.4.1991, str. 2.

(3) Dz.U. L 293 z 13.10.1981, str. 6.

ZAŁĄCZNIK

"1. BUDOWA

Stopień rozwoju profilu tuszy, w szczególności jej istotnych części (udziec, grzbiet, łopatka)

Klasa budowyPrzepisy dodatkowe
SUdziec:bardzo zaokrąglony podwójnie umięśniony widocznie podzielone pasma tłuszczuZrazowa wewnętrzna wystaje bardzo wyraźnie nad spojenie łonowe (symphisis pelvis)
EkstraGrzbiet:bardzo szeroki i bardzo gruby aż do łopatkiCzęść tylnobiodrowa bardzo zaokrąglona
Łopatka:bardzo zaokrąglona
EUdziec:bardzo zaokrąglonyZrazowa wewnętrzna wystaje wyraźnie nad spojenie łonowe (symphisis pelvis)
DoskonałaGrzbiet:szeroki i bardzo gruby aż do łopatkiCzęść tylnobiodrowa bardzo zaokrąglona
Łopatka:bardzo zaokrąglona
UUdziec:zaokrąglonyZrazowa wewnętrzna wystaje nad spojenie łonowe (symphisis pelvis).
Bardzo dobraGrzbiet:szeroki i gruby aż do łopatkiCzęść tylnobiodrowa zaokrąglona
Łopatka:zaokrąglona
RUdziec:dobrze wykształconyZrazowa wewnętrzna i część tylnobiodrowa lekko zaokrąglone
DobraGrzbiet:wciąż gruby, ale węższy przy łopatce
Łopatka:dość dobrze wykształcona
OUdziec:przeciętnie wykształcony do niedostatecznie wykształconego
Dość dobraGrzbiet:przeciętnie gruby do niedostatecznie grubegoCzęść tylnobiodrowa: profil prosty
Łopatka:przeciętnie wykształcona do niemal płaskiej
PUdziec:niedostatecznie wykształcony
SłabaGrzbiet:wąski z widocznymi kośćmi
Łopatka:płaska z widocznymi kośćmi"
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.