Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1993.198.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 sierpnia 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 2225/93
z dnia 27 lipca 1993 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2719/92 w sprawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego stosowanego przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących produktów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania(1), zmienioną dyrektywą 92/108/EWG(2), w szczególności jej art. 15 ust. 5 i art. 18 ust. 1,

uwzględniając opinię Komitetu ds. Podatku Akcyzowego,

a także mając na uwadze, co następuje:

artykuł 15 ust. 5 dyrektywy 92/12/EWG stanowi, że uprawniony właściciel składu wysyłki lub osoba przez niego upoważniona może podczas przewozu towarów wybrać inne miejsce dostawy bez szczególnego zezwolenia właściwej władzy; należy to uwzględnić w wymaganiach dotyczących formularza dokumentu towarzyszącego i not objaśniających do niego;

fakt, że wszystkie państwa członkowskie nadają obecnie numery akcyzowe składom podatkowym i zarejestrowanym handlowcom, wymaga obligatoryjnego zamieszczenia numeru akcyzowego w dokumencie towarzyszącym; w konsekwencji nie ma dalszej potrzeby zamieszczania numeru identyfikacyjnego VAT wysyłającego ani odbiorcy w dokumencie towarzyszącym, z wyjątkiem niezarejestrowanych handlowców; 2

potrzeba uproszczenia i ułatwienia procedury w odniesieniu do dokumentów towarzyszących sporządzanych przy użyciu automatycznych lub elektronicznych systemów przetwarzania danych; Państwa Członkowskie powinny umożliwić wysyłającemu w pewnych okolicznościach wystawianie dokumentów bez podpisu; 3

rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2719/92(3) należy zmienić,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1 4

W rozporządzeniu (EWG) nr 2719/92 wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuł 1 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 1

Dokument wskazany w załączniku 1 jest używany jako administracyjny dokument towarzyszący przemieszczaniu, w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrektywy 92/12/EWG. Wskazówki dotyczące wypełniania i procedur używania dokumentu zamieszczone są na odwrocie karty 1 dokumentu.";

2) w art. 2 ust. 2 dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Dokument należy w sposób łatwo widoczny zaopatrzyć następującą uwagą: »Handlowy dokument towarzyszący stosowany przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy«."

3) dodaje się art. 2a w brzmieniu:

"Artykuł 2a

1. W wypadkach wystawiania dokumentu towarzyszącego przez elektroniczny lub automatyczny system przetwarzania danych właściwe urzędy mogą zezwolić wysyłającemu na zastępowanie podpisu na dokumencie specjalną pieczęcią według wzoru zamieszczonego w załączniku II. Zezwolenia takiego udziela się pod warunkiem uprzedniego złożenia przez wysyłającego właściwym urzędom pisemnego zobowiązania do odpowiedzialności za wszelkie rodzaje ryzyka związane z wewnątrzwspólnotowym przemieszczaniem wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, dotyczące przesyłek przemieszczanych na podstawie dokumentu towarzyszącego opatrzonego taką pieczęcią.

2. Dokumenty towarzyszące wystawiane zgodnie z ust. 1 w części rubryki 24 przeznaczonej na podpis wysyłającego zawierają jedną z poniższych formuł:

- Dispensa de firma

- Fritaget for underskrift

- Freistellung von der Unterschriftsleistung

- Δεν απαιτείται υπογραφή

- Signature waived

- Dispense de signature

- Dispensa dalla firma

- Van ondertekening vijgesteld

- Dispensa de assinatura.

3. Specjalna pieczęć, określona w ust. 1, umieszcza się w prawym górnym rogu rubryki A administracyjnego dokumentu towarzyszącego lub w odpowiedniej rubryce dokumentu handlowego tak, by był dobrze widoczny. Wysyłający może również otrzymać zezwolenie na drukowanie specjalnej pieczęci na formularzu dokumentu."

4) załącznik I zastępuje się załącznikami I i II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Istniejące formularze, które ma zastąpić nowy formularz zamieszczony w załączniku I, mogą być wykorzystywane aż do wyczerpania zapasów.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lipca 1993 r.

W imieniu Komisji
Christiane SCRIVENER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 76 z 23.3.1992, str. 1.

(2) Dz.U. L 390 z 31.12.1992, str. 124.

(3) Dz.U. L 276 z 19.9.1992, str. 1.

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  I 5

grafika

ZAŁĄCZNIKa  II

1 Tytuł zmieniony przez pkt 1 sprostowania z dnia 16 kwietnia 2009 r. (Dz.U.UE.L.93.198.5/1).
2 Motyw zmieniony przez pkt 4 sprostowania z dnia 16 kwietnia 2009 r. (Dz.U.UE.L.93.198.5/1).
3 Motyw zmieniony przez pkt 2 sprostowania z dnia 16 kwietnia 2009 r. (Dz.U.UE.L.93.198.5/1).
4 Art. 1 zmieniony przez pkt 2, 3 i 5-8 sprostowania z dnia 16 kwietnia 2009 r. (Dz.U.UE.L.93.198.5/1).
5 Załącznik I zmieniony przez pkt 9 sprostowania z dnia 16 kwietnia 2009 r. (Dz.U.UE.L.93.198.5/1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.