Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1992.366.31

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 grudnia 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 3602/92
z dnia 14 grudnia 1992 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 27/85 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (EWG) nr 2262/84 ustanawiającego specjalne środki w odniesieniu do oliwy z oliwek

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2262/84 z dnia 17 lipca 1984 r. ustanawiające specjalne środki w odniesieniu do oliwy z oliwek(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 593/92(2), w szczególności jego art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

na mocy art. 1 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2262/84 Komisja może uczestniczyć w dyskusjach prowadzonych przez zarząd agencji; w związku z tym należy ustanowić sposób takiego uczestnictwa w dyskusjach w przypadku czterech agencji;

na mocy art. 1 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2262/84 Państwa Członkowskie powinny stosować się do ustaleń agencji oraz regularnie informować Komisję o szczegółach podjętych działań oraz stosowanych sankcjach wynikających z ustaleń agencji; należy ustanowić częstotliwość przekazywania tych informacji oraz ich zakres;

jak wynika z doświadczeń, okres przewidziany w art. 6 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 27/85(3), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 2427/86(4), w jakim Komisja powinna podjąć decyzję w odniesieniu do kwoty odzwierciedlającej rzeczywiste wydatki agencji, jest zbyt krótki; z tego powodu okres ten należy przedłużyć;

kontrole w celu sprawdzenia właściwego stosowania reguł wspólnotowych pociągają za sobą wysiłki, aby zagwarantować odpowiednią jakość oliwy z oliwek; dlatego należy umożliwić agencjom pobieranie próbek oliwy znajdującej się w posiadaniu podmiotów gospodarczych objętych uzgodnieniami kontrolnymi;

należy sporządzić harmonogram prac agencji;

należy określić dziedziny, w których personel odpowiedzialny za kontrole powinien posiadać niezbędną wiedzę techniczną;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Olejów i Tłuszczów,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (EWG) nr 27/85 wprowadza się następujące zmiany:

1. W art. 2 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Liczba członków personelu znajdująca się na liście płac agencji, ich poziom przeszkolenia i doświadczenia, udostępniony im zasoby oraz sposób zorganizowania departamentów agencji muszą umożliwiać wykonywanie obowiązków wynikających z art. 1 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2262/84.

W szczególności personel odpowiedzialny za kontrolę posiada niezbędną wiedzę techniczną oraz doświadczenie umożliwiające mu przeprowadzanie kontroli, co określają dokładnie rozporządzenie Rady (EWG) nr 3089/78(*) oraz (EWG) nr 2261/84(**), oraz rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3061/84(***) i (EWG) nr 2677/85(****), w szczególności w przypadku oceny danych agronomicznych, kontroli technicznych fabryk i zakładów przetwórczych oraz weryfikacji ewidencji towarowej i rachunków.

4. W celu wykonania obowiązków nałożonych przez rozporządzenie (EWG) nr 2262/84, określone Państwa Członkowskie przyznają urzędnikom odpowiednie kompetencje do uzyskiwania wszelkich informacji lub dowodów oraz do przeprowadzania wszelkiego rodzaju czynności sprawdzających wymaganych przy kontroli określonej przez niniejsze przepisy, w szczególności:

a) upoważnienie do kontrolowania ksiąg i innych dokumentów handlowych;

b) upoważnienie do sporządzania kopii lub wyciągów z dokumentacji przedsiębiorstwa;

c) prawo do żądania informacji ustnej na miejscu;

d) prawo do dostępu na teren wszystkich zakładów oraz gruntu objętych procedurą kontrolną;

e) upoważnienie do pobierania prób oliwy znajdującej się w posiadaniu osób fizycznych lub prawnych podlegających kontroli.

Państwa Członkowskie podejmują wszelkie wymagane środki w celu ochrony praw nadanych przez wewnętrzne przepisy krajowe w odniesieniu do wyżej wymienionych osób fizycznych i prawnych mogących podlegać kontroli.

Państwa Członkowskie uznają ustalenia urzędników za ostateczne w swoim wewnętrznym porządku prawnym.

______

(*) Dz.U. L 369 z 29.12.1978, str. 12.

(**) Dz.U. L 208 z 3.8.1984, str. 3.

(***) Dz.U. L 288 z 1.11.1984, str. 52.

(****) Dz.U. L 254 z 25.9.1985, str. 5.".

2. W art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Od roku gospodarczego 1985/86 agencje przedstawiają harmonogram prac oraz szacunki budżetowe na każdy rok gospodarczy.

Bez uszczerbku dla warunków ustanowionych w obowiązujących regułach wspólnotowych, harmonogram sporządza się w oparciu o reprezentatywną grupę podmiotów gospodarczych, jakie obejmować może procedura kontrolna.

Jednakże pierwszeństwo przy kontroli stanowią wszelkie obszary i rejony działalności, na których występuje duże zagrożenie występowania nieprawidłowości.

2. Harmonogram prac zawiera:

a) plan wykorzystania danych z plików komputerowych określonych w art. 16 rozporządzenia (EWG) nr 2261/84; dane takie zawierają informacje z rejestru upraw drzew oliwnych;

b) harmonogram oraz opis czynności, jakie agencja zamierza przeprowadzić w ramach inspekcji;

c) harmonogram działań, jakie agencja przeprowadzi w celu ustalenia wielkości zbiorów oliwek oraz uzysk oliwy;

d) opis czynności sprawdzających, jakie mają zostać przeprowadzone w zakresie ostatecznych zastosowań oliwy, oliwy z dalszych tłoczeń oraz produktów ubocznych, jak również w zakresie pochodzenia oliwy oraz oliwy z dalszych tłoczeń z przywozu;

e) wykaz wszelkich czynności, jakie mają zostać przeprowadzone na żądanie określonego Państwa Członkowskiego lub Komisji zgodnie z art. 1 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (EWG) nr 2262/84;

f) szczegóły planowanego przez agencję szkolenia personelu;

g) wykaz urzędników odpowiedzialnych za kontakty z Komisją.

Ponadto agencja wskazuje szacowaną liczbę wymaganych roboczodni niezbędnych w odniesieniu do każdego rodzaju czynności w harmonogramie prac".

b) W ust. 3 pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

"8) Wkład Wspólnoty na mocy art. 1 ust. 5 rozporządzenia (EWG) nr 2262/84.

9. Dochód zgodnie z art. 1 ust. 5 rozporządzenia (EWG) nr 2262/84".

3. W art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Komisja może w terminie 30 dni oraz bez uszczerbku dla obowiązków określonego Państwa Członkowskiego zażądać wprowadzenia przez to państwo wszelkich zmian w budżecie lub harmonogramie prac, jakie Komisja uznała za właściwe.".

b) w ust. 3 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Jednakże w przypadku zaistnienia sytuacji wyjątkowej w postaci możliwości nadużycia poważnie zagrażającego prawidłowemu stosowaniu reguł wspólnotowych dotyczących oliwy, agencja informuje Komisję oraz Państwo Członkowskie, którego to zagrożenie dotyczy. W takim przypadku agencja może dokonać zmian w sporządzonym przez siebie planie oraz czynnościach kontrolnych po uzyskaniu zgody danego Państwa Członkowskiego. Państwo to informuje o tym bezzwłocznie Komisję.".

4. W art. 5 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Agencja nie później niż 30 dni po zakończeniu każdego kwartału przedkłada danemu Państwu Członkowskiemu oraz Komisji sprawozdanie zbiorcze w zakresie prac przeprowadzonych przez agencję wraz ze sprawozdaniem finansowym przedstawiającym sytuację przepływów środków pieniężnych oraz wydatków poniesionych przez agencję w odniesieniu do każdego działu budżetowego, jak również wykaz odnotowanych naruszeń przepisów, skutkujących sankcjami administracyjnymi lub karnymi wykazanych w toku kontroli przeprowadzonych w kwartale.

3. Przedstawiciele Komisji z danego Państwa Członkowskiego oraz agencji zbierają się co najmniej raz na kwartał w celu przeanalizowania prac wykonanych przez agencję, prac, jakie agencja zamierza przeprowadzić w przyszłości, wyników tych prac oraz ogólnej działalności agencji".

b) Dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W celu zapewnienia przedstawicielstwa Komisji w organach zarządzających agencji, zgodnie z art. 1 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2262/84, agencja powiadamia Komisję przy użyciu teleksu lub telefaksu, z co najmniej sześciodniowym wyprzedzeniem, o każdym posiedzeniu jej organów decyzyjnych lub zarządzających, o dacie takiego posiedzenia, jego programie oraz dokumentach, jakie będą omawiane na tym posiedzeniu."

5. W art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Nie później niż sześć miesięcy od wyznaczonego dnia Komisja podejmie decyzję dotyczącą kwoty odzwierciedlającej rzeczywiste wydatki agencji, która ma być przekazana produkcyjnemu Państwu Członkowskiemu za dany rok. Kwotę tą, pomniejszoną o zaliczki, określone w ust. 4, wypłaca się bezpośrednio po stwierdzeniu wykonania prac w ramach obowiązków agencji."

6. Artykuł 7 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 7

Zgodnie z art. 1 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2262/84, w terminie 30 dni od zakończenia danego kwartału, Państwa Członkowskie przekazują Komisji:

- wykaz naruszeń skutkujących sankcjami administracyjnymi lub karnymi, odnotowanych przez agencję w wyniku kontroli przeprowadzonych w przeciągu ostatniego kwartału, określający rodzaj i powagi tych naruszeń,

- orzeczenia odnoszące się do sankcji administracyjnych i karnych lub decyzji o odstąpieniu od ich zastosowania wydane przez właściwe władze Państw Członkowskich na podstawie wykazu sporządzonego przez agencję, określoną w poprzednim tiret, z wyszczególnieniem, w odniesieniu do każdego orzeczenia w sprawie zastosowania sankcji, rodzaju, powagi oraz skutków takiej sankcji, kwotę wszelkich nałożonych grzywien, a tam gdzie jest to właściwe, fakt, iż naruszenie stanowi drugie lub kolejne przestępstwo, jak również określenie osoby fizycznej i prawnej, na którą nałożono sankcję oraz właściwe władze, które zastosowały tę sankcję."

7. Skreśla się art. 8 i art. 9 akapit drugi.

8. W art. 9 akapit pierwszy otrzymuje oznaczenie art. 8.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 grudnia 1992 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 208 z 3.8.1984, str. 11.

(2) Dz.U. L 64 z 10.3.1992, str. 1.

(3) Dz.U. L 4 z 5.1.1985, str. 5.

(4) Dz.U. L 210 z 1.8.1986, str. 36.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.