Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1991.7.25

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 stycznia 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 56/91
z dnia 9 stycznia 1991 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2670/81 ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące produkcji cukru przewyższającej kwotę

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1785/81 z dnia 30 czerwca 1981 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3577/90(2), w szczególności jego art. 26 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

artykuł 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2670/81(3), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 3892/88(4), przewiduje, że producent cukru C ustanowiony w Państwie Członkowskim może do celów wywozu zastąpić swój cukier C cukrem białym produkowanym przez innego producenta ustanowionego na terytorium tego samego Państwa Członkowskiego pod warunkiem zapłacenia kwoty niwelującej przewagę ekonomiczną, jaką może odnieść w wyniku takiego zastąpienia; artykuł ten zastrzega jednak, że tam, gdzie cukier C przeznaczony na wywóz jest przechowywany w magazynach znajdujących się poza terenem fabryki w Państwie Członkowskim, w którym został wyprodukowany lub w innym Państwie Członkowskim, wraz z innymi cukrami, w szczególności wyprodukowanymi przez innego producenta, bez możliwości fizycznego ich rozróżnienia, dopuszcza się zastąpienie do celów wywozu, z zastrzeżeniem niektórych warunków, gdy zastąpienie to nie powoduje konieczności uiszczenia kwoty określonej w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2670/81;

istnieje możliwość wywozu cukru C w postaci małych opakowań przez organizację charytatywną na rachunek producenta cukru C; taki przypadek nie stanowi zastąpienia w znaczeniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2670/81, gdyż zachowana jest fizyczna tożsamość produktu wywożonego; właściwe jest, by nie stawiać utrudnień takim działaniom, w związku z tym należy zapewnić środki, aby takie działanie nie powodowało konieczności płacenia kwoty określonej w art. 2 ust. 2 wymienionego rozporządzenia w odniesieniu do przedmiotowego cukru C wyprodukowanego w roku gospodarczym 1990/1991;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (EWG) nr 2670/81 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 ust. 2 akapit pierwszy lit. a) dodaje się, co następuje:

"Jednakże w przypadku ust. 3 akapit drugi dowód ten zastępuje się równoważnym dowodem, jaki zostanie ustalony przez to samo Państwo Członkowskie";

2) w art. 2 ust. 3 dodaje się akapit drugi w brzmieniu:

"Jeśli cukier biały C objęty kodem CN 1701 99 10, wyprodukowany w roku gospodarczym 1990/1991, jest przygotowany w celu jego wywozu w opakowaniach bezpośrednich o zawartości netto produktu nieprzekraczającej 1 kilograma i umieszczony w paczce zawierającej inne produkty spożywcze przeznaczone na wywóz w imieniu przedsiębiorstwa, które wyprodukowało cukier C, przez uznaną organizację charytatywną, działanie to nie jest uznawane za zastąpienie w rozumieniu ust. 2 i nie powoduje konieczności płacenia kwoty przewidzianej we wspomnianym ustępie."

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 stycznia 1991 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 177 z 1.7.1981, str. 4.

(2) Dz.U. L 353 z 17.12.1990, str. 23.

(3) Dz.U. L 262 z 16.9.1981, str. 14.

(4) Dz.U. L 346 z 15.12.1988, str. 29.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.