Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1991.321.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 listopada 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3402/91
z dnia 19 listopada 1991 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej oraz rozporządzenie (EWG) nr 2915/79 określające grupy produktów i specjalne przepisy dotyczące obliczania opłat wyrównawczych stosowanych w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 113,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 804/68 z dnia 27 czerwca 1968 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1630/91(2), w szczególności jego art. 14 ust. 6,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

dokonanie rozróżnienia między serami świeżymi, które podlegają kodowi CN 0406 w zależności od tego, czy są sfermentowane czy nie, powoduje problemy w monitorowaniu; Rada Współpracy Celnej zaleciła, aby wszystkie sery świeże znalazły się w grupie oznaczonej kodem CN 0406 10; z tego względu należy zmienić rozporządzenie (EWG) nr 2915/79(3), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3116/90(4), a rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2658/87(5), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 2587/91(6) należy odpowiednio dostosować; należy wykorzystać okazję dokonania przeglądu klasyfikacji niektórych produktów,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W Nomenklaturze Scalonej załączonej do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

W rozporządzeniu (EWG) nr 2915/79 wprowadza się następujące zmiany:

1. Artykuł 7 otrzymuje brzmienie:

– w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"1. jeżeli podlega kodowi CN 0406 10 20 oraz 0406 90 93 do sumy poniższych składników:"

– w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"2. jeżeli podlega kodowi CN 0406 10 80 oraz 0406 90 99 do sumy poniższych składników:"

2. W Załączniku grupa 11 grupy produktu otrzymuje brzmienie:

Numery grup

Grup produktów, zgodnie z Nomenklaturą Scaloną

Produkty pilotażowe dla każdej grupy produktów

"11

0406 10

Sery w całości, dojrzewające przez 6-8 tygodni, o zawartości tłuszczu w masie nieprzekraczającej 45 % suchej masy, bez opakowania."

0406 30

0406 90 23

0406 90 25

0406 90 27

0406 90 29

0406 90 31

0406 90 33

0406 90 35

0406 90 37

0406 90 39

0406 90 50

0406 90 73

0406 90 75

0406 90 77

0406 90 79

0406 90 81

0406 90 85

0406 90 89

0406 90 93

0406 90 99

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1992 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 listopada 1991 r.

W imieniu Rady
P. BUKMAN
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 148 z 28.6.1968, str. 13.

(2) Dz.U. L 150 z 15.6.1991, str. 19.

(3) Dz.U. L 329 z 24.12.1979, str. 1.

(4) Dz.U. L 303 z 31.10.1990, str. 1.

(5) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1.

(6) Dz.U. L 259 z 16.9.1991, str. 1.

ZAŁĄCZNIK

kod CNWyszczególnienieStawka celnaJednostki dodatkowe
autonomiczne (%) lub opłaty (AGR)konwencjonalne (%)
12345
0406Sery i twarogi:
0406 10- ser (niedojrzewający lub

niewędzony) świeży, w tym ser

serwatkowy, i twaróg

0406 10 20- - o zawartości tłuszczu,

według wagi,

nieprzekraczającej 40 %

23 (AGR)--
0406 10 80- - pozostałe23 (AGR)--
0406 20)
do} niezmienione
0406 90 50)
- - - - pozostałe:
- - - - - o zawartości

tłuszczu, twaróg

masie

nieprzekraczającej

40 % i zawartości

wody w masie serowej

beztłuszczowej:

- - - - - - nieprzekraczającej

47 %:

0406 90 61- - - - - - - Grana padano,

Parmigiano

Reggiano

23 (AGR)--
0406 90 63- - - - - - - Fiore sardo,

Pecorino

23 (AGR)--
0406 90 69- - - - - - - pozostałe23 (AGR)--
- - - - - - przekraczającej

47 % ale

nieprzekraczającej

72 %:

0406 90 73- - - - - - - Provolone23 (AGR)--
0406 90 75- - - - - - - Asiago,

Caciocavallo,

Montasio,

Ragusano

23 (AGR)--
0406 90 77- - - - - - - Danbo, Fontal,

Fontina, Fynbo,

Gouda, Havarti,

Maribo, Samsoe

23 (AGR)--
0406 90 79- - - - - - - Esrom, Italico,

Kernhem,

Saint-Nectaire,

Saint-Paulin,

Taleggio

23 (AGR)--
0406 90 81- - - - - - - Cantal, Cheshire,

Wensleydale,

Lancashire,

Double

Gloucester,

Blarney, Colby,

Monterey

23 (AGR)--
0406 90 85- - - - - - - Kefalograviera,

Kasseri

23 (AGR)--
0406 90 89- - - - - - - pozostałe23 (AGR)--
0406 90 93- - - - - - przekraczającej

72 %

23 (AGR)--
0406 90 99- - - - - pozostałe23 (AGR)--
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.