Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.150.17

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 czerwca 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 1429/92
z dnia 26 maja 1992 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2568/91 w sprawie właściwości oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod analizy

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady 136/66/EWG z dnia 22 września 1966 r. w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku olejów i tłuszczów(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) 356/92(2), w szczególności jego art. 35a,

a także mając na uwadze, co następuje:

z uwagi na postęp w badaniach naukowych właściwości oliwy z oliwek określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2568/91(3), ostatnio zmienionym rozporządzeniem (EWG) nr 3682/91(4), powinny zostać uzupełnione w celu zapewnienia czystości produktów wprowadzanych na rynek oraz powinny zostać przewidziane odpowiednie metody analizy;

aby nie zakłócać handlu, należy ustanowić przepis dla oleju pakowanego przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenie, który ma być zbyty w ograniczonym okresie;

dlatego rozporządzenie (EWG) 2568/91 powinno zostać zmienione;

Komitet Zarządzający ds. Olejów i Tłuszczów nie wydał opinii w terminie ustalonym przez przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załącznikach do rozporządzenia (EWG) 2568/91 wprowadza się zmiany, jak wymieniono w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek rozlanych do opakowań przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia i wprowadzonych na rynek do dnia 31 października 1992 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 maja 1992 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. 172 z 30.9.1966, str. 3025/66.

(2) Dz.U. L 39 z 15.2.1992, str. 1.

(3) Dz.U. L 248 z 5.9.1991, str. 1.

(4) Dz.U. L 349 z 18.12.1991, str. 36.

ZAŁĄCZNIK 

1. Druga tabela w załączniku I otrzymuje brzmienie:
RodzajSkład kwasuSuma izomerów transolei- nowych

%

Suma izo-merów translinolowych itranslinolenowych

%

K232K270K270 z tlenkiem glinu +Delta KTest panelowy
Miry-styno-wy

%

Linole-nowy

%

Arachi-dowy

%

Eikoza-nowy

%

Behe-nowy

%

Lignoceryno- wy

%

"1. Oliwa z oliwek pierwszego tłoczenia klasa ekstraM 0,1M 0,9M 0,7M 0,5M 0,3M 0,5< 0,03< 0,03M 2,40M 0,20M 0,10M 0,01> 6,5
2. Oliwa z oliwek pierwszegoM 0,1M 0,9M 0,7M 0,5M 0,3M 0,5< 0,03< 0,03M 2,50M 0,25M 0,10M 0,01>5,5
3. Zwykła oliwa z oliwek pierwszego tłoczeniaM 0,1M 0,9M 0,7M 0,5M 0,3M 0,5< 0,03< 0,03M 2,50M 0,25M 0,10M 0,01> 3,5
4. Oliwa z oliwek pierwszego tłoczenia typu lampanteM 0,1M 0,9M 0,7M 0,5M 0,3M 0,5< 0,10< 0,10M 3,70> 0,25M 0,11-< 3,5
5. Oliwa z oliwek oczyszczonaM 0,1M 0,9M 0,7M 0,5M 0,3M 0,5< 0,20< 0,30M 3,40M 1,20-M 0,16-
6. Oliwa z oliwekM 0,1M 0,9M 0,7M 0,5M 0,3M 0,5< 0,20< 0,30M 3,30M 1,00-M 0,13-
7. olej surowy z oliwy z wytłoczyn oliwekM 0,1M 0,9M 0,7M 0,5M 0,3M 0,5< 0,20< 0,10-----
8. oczyszczona olej z oliwy z wytłoczyn oliwekM 0,1M 0,9M 0,7M 0,5M 0,3M 0,5< 0,40< 0,35M 5,50M 2,50-M 0,25-
9. Oliwa z wytłoczyn oliwekM 0,1M 0,9M 0,7M 0,5M 0,3M 0,5< 0,40< 0,35M 5,30M 2,00-M 0,20-"

II. W załączniku X A wprowadza się następujące zmiany:

1. W pkt 4.1.2 dodaje się, co następuje:

"oraz indeks rozdziału, lr, określony za pomocą wyrażenia

gdzie:

a = wysokość najmniejszego piku mierzona od linii podstawowej;

b = wysokość najniższego punktu położonego między dwoma sąsiadującymi pikami, mierzona od linii podstawowej.".

2. Dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6. PRZYPADEK SZCZEGÓLNY - OZNACZANIE IZOMERÓW TRANS

Ustalenie zawartości izomerów trans w kwasach tłuszczowych o ilości atomów węgla między 10 i 24 jest możliwe na drodze rozdzielenia estrów metylowych za pomocą chromatografii gazowej z użyciem kolumn kapilarnych o określonej biegunowości.

6.1. Kolumna kapilarna wykonana z kwarcu i posiadająca średnicę wewnętrzną od 0,25 do 0,32 mm oraz długość do 50 m, pokryta cyjanopropylosilikonem, przy czym grubość warstwy pokrywającej wynosi od 0,1 do 0,3 μm (typ SP 2380, C. P. sil 88, silor 10 lub podobne).

6.2. Estry metylowe przygotowuje się z zastosowaniem procedury wymienionej w załączniku X B. Substancje tłuszczowe posiadające wolną kwasowość ponad 3 % muszą być zobojętnione zgodnie z załącznikiem VII pkt 6.1.

6.3. Ogólne warunki pracy chromatografu gazowego są następujące:

- temperaturę pracy kolumny ustala się między 150 i 230 oC (np. 165 oC przez 15 minut, a następnie programuje się wzrost temperatury z szybkością 5 oC na minutę do 200 oC),

- temperatura iniektora: 250 oC, jeżeli jest używany system podziału nastrzyku, lub początkowa temperatura pracy kolumny, jeżeli substancję dozuje się bezpośrednio do kolumny,

- temperatura detektora: 260 oC,

- przepływ gazu nośnego (hel lub wodór): 1,2 ml na minutę.

Ilość nastrzykiwaną należy dobrać w taki sposób, aby w określonych warunkach ustawienia poziomu czułości wysokość piku odpowiadającego estrowi metylowemu kwasu arachidowego była równa lub większa niż 20 %, licząc od dolnego poziomu skali.

6.4. Identyfikację rozmaitych estrów metylowych przeprowadza się na podstawie czasów retencji, które porównuje się z odpowiednimi czasami retencji dla mieszanin wzorcowych (jak wyjaśniono w pkt 2.3).

Estry kwasów tłuszczowych o konfiguracji trans są wymywane z kolumny przed odpowiadającymi im izomerami cis. Przykładowy chromatogram przedstawiono na rysunku 2.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika

Rysunek 2:

Chromatogram gazowy izomerów trans kwasów tłuszczowych otrzymany przy zastosowaniu kolumny kapilarnej.

6.5. Efektywność kolumny ustalona zgodnie z pkt 4.1.2 musi pozwalać na separację niektórych krytycznych par izomerów z indeksem rozdziału wyższym niż 2, np. pary utworzonej przez masywny garb kwasów trans-izooleinowych i piku kwasu oleinowego, trans C18: 1/cis C18: 1.

6.6. Procentową zawartość rozmaitych kwasów tłuszczowych oblicza się, odnosząc powierzchnię danego piku do sumy powierzchni wszystkich obecnych pików.

Uwzględnia się następujące zawartości procentowe:

- kwasy trans-oktadecenowe (T18: 1), wskazane w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, jako sumę izomerów trans-oleinowych;

- kwasy oktadekadienowe o konfiguracjach cis-trans i trans-cis [(CT/TC) 18: 2], wskazane w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, jako sumę izomerów trans-linolowych;

- kwasy oktadekatrienowe o konfiguracjach trans-cis-trans, cis-cis-trans, cis-trans-cis, trans-cis-cis [(TCT + CCT + CTC + TCC) 18: 3], wskazane w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, jako sumę izomerów trans-linolenowych.

Uwaga 8: Uwzględniając szczególną charakterystykę niniejszej metody, proszę podawać wyniki z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.".

3. Dawne pkt 6 i 7 odpowiednio otrzymują oznaczenie pkt 7 i 8.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.