Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.336.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 listopada 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3336/92
z dnia 16 listopada 1992 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 234/68 w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku żywych drzew i innych roślin, bulw, korzeni i podobnych, ciętych kwiatów i ozdobnych liści

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 42 i 43,

uwzględniając wniosek Komisji(1),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(2),

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie (EWG) nr 234/68(3) wyłącza ze wspólnej organizacji rynku żywych drzew i innych roślin, bulw, korzeni i podobnych, ciętych kwiatów i ozdobnych liści - cykorię oraz korzenie objęte kodem CN 0601 20 10; doświadczenie pokazuje, że właściwości handlowe tych towarów są bardzo podobne do tych dotyczących towarów z innych podpozycji rozdziału 6 Nomenklatury Scalonej; zatem powinny one zostać włączone do wspomnianej wspólnej organizacji z mocą od 1 stycznia 1993 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 234/68 skreśla się zdanie "z wyłączeniem cykorii i korzeni objętych podpozycją 0601 20 10".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1993 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 listopada 1992 r.

W imieniu Rady
J. GUMMER
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 166 z 3.7.1992, str. 16.

(2) Opinia wydana dnia 30 października 1992 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3) Dz.U. L 55 z 2.3.1968, str. 1, ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3991/87 (Dz.U. L 377 z 31.12.1987, str. 19).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.