Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1992.81.15

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 marca 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 734/92
z dnia 25 marca 1992 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2290/83 ustanawiające przepisy w celu wykonania art. 50-59b i art. 63a oraz 63b rozporządzenia Rady (EWG) nr 918/83 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 918/83 z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3357/91(2), w szczególności jego art. 143,

a także mając na uwadze, co następuje:

powyższe rozporządzenie (EWG) nr 3357/91 przewiduje między innymi rewizję art. 52-56 oraz art. 63a i art. 63b rozporządzenia (EWG) nr 918/83 w celu usunięcia warunku nieekwiwalencji produktów wspólnotowych;

dlatego należy odpowiednio zmienić przepisy wykonawcze ustanowione w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2290/83(3), ostatnio zmienionym rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 1843/89(4), i usunąć wszystkie odniesienia do warunku nieekwiwalencji produktów wspólnotowych;

w stosowaniu rewizji rozporządzenia (EWG) nr 918/83 wydaje się być istotne zniesienie w możliwym stopniu kosztownej i złożonej procedury podejmowania przez Komisję decyzji w niektórych przypadkach, po konsultacji z grupą ekspertów ze wszystkich Państw Członkowskich, zebranych w ramach Komitetu ds. Zwolnień Celnych;

dlatego należy skreślić wszystkie odniesienia do decyzji Komisji, a wszystkie decyzje powinny być podejmowane na poziomie krajowym;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Zwolnień Celnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (EWG) nr 2290/83 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zwolnienie z należności celnych przywozowych materiałów o charakterze edukacyjnym, naukowym i kulturalnym, określonych w art. 51, art. 52 ust. 1 i art. 53 rozporządzenia podstawowego, dalej zwanych »towarami«, pociąga za sobą obowiązki ze strony przedsiębiorstwa lub organizacji będącej odbiorcą:

- bezpośredniego wysłania wymienionych towarów do zadeklarowanego miejsca przeznaczenia,

- włączenia ich do zapasów,

- ułatwienia właściwym organom wszelkiej kontroli, którą organy te uznają za niezbędną do zapewnienia spełnienia warunków wymaganych do udzielenia zwolnienia z należności celnych przywozowych.

Ponadto, w przypadku towarów określonych w art. 52 ust. 1 i art. 53 rozporządzenia podstawowego, powoduje to ze strony przedsiębiorstwa lub organizacji, będących odbiorcami, obowiązek korzystania z wymienionych towarów wyłącznie do celów niehandlowych, w rozumieniu art. 54 tiret drugie rozporządzenia podstawowego";

2) 1 w art. 3 ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"2. Jeżeli przedsiębiorstwo lub organizacja, której towary zostały pożyczone, wynajęte lub odstąpione, znajduje się w państwie członkowskim innym niż to, w którym znajduje się przedsiębiorstwo pożyczające, wynajmujące lub odstępujące, wysłanie takich towarów do Państwa Członkowskiego wiąże się z wydaniem przez właściwy urząd celny wysyłającego Państwa Członkowskiego formularza kontrolnego T5 zgodnie z zasadami ustanowionymi w rozporządzeniu (EWG) nr 2823/87 w celu zapewnienia, że wykorzystanie towaru nadal będzie uprawniać do kwalifikowania go do zwolnienia z należności celnych przywozowych";

3) tytuł tytułu III otrzymuje brzmienie:

"TYTUŁ III

PRZEPISY SZCZEGÓLNE ODNOSZĄCE SIĘ DO ZWOLNIENIA PRZYRZĄDÓW I APARATURY NAUKOWEJ Z NALEŻNOŚCI CELNYCH PRZYWOZOWYCH NA MOCY ART. 52 I 54 ROZPORZĄDZENIA PODSTAWOWEGO";

4) artykuł 5 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 5

Do celów stosowania przepisów art. 54 tiret pierwsze rozporządzenia podstawowego za obiektywne parametry techniczne przyrządu lub aparatury naukowej uważa się parametry wynikające z budowy takiego przyrządu lub aparatury bądź z dostosowania do wzorcowego przyrządu lub aparatury, które umożliwiają osiąganie wyników na wysokim poziomie, które nie są normalnie wymagane do użytku przemysłowego lub handlowego.

W przypadku gdy na podstawie obiektywnych parametrów technicznych nie można jednoznacznie ustalić, czy przyrząd lub aparatura mogą być uważane za przyrząd lub aparaturę naukową, bada się przeznaczenie przyrządu lub aparatury, w stosunku do których wnioskuje się o udzielenie zwolnienia z należności celnych przywozowych. Jeżeli w wyniku badań okaże się, że taki przyrząd lub aparatura są wykorzystywane do prowadzenia działalności naukowej, to uważa się, że posiadają one charakter naukowy";

5) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wniosek określony w ust. 1 powinien zawierać następujące informacje dotyczące danego przyrządu lub aparatury:

a) dokładny, stosowany przez producenta opis handlowy przyrządu lub aparatury, ich przypuszczalną klasyfikację w Nomenklaturze Scalonej oraz rzeczywiste parametry techniczne, które mogą potwierdzać naukowy charakter przyrządu lub aparatury;

b) nazwisko lub nazwę i adres producenta oraz, o ile to możliwe, również dostawcy;

c) kraj pochodzenia przyrządu lub aparatury;

d) miejsce, gdzie przyrząd lub aparatura mają być wykorzystywane;

e) dokładne przeznaczenie przyrządu lub aparatury;

f) cenę lub wartość celną przyrządu lub aparatury;

g) ilość egzemplarzy takiego przyrządu lub aparatury.

Do wniosku należy załączyć dokumentację zawierającą wszystkie istotne informacje dotyczące parametrów i danych technicznych przyrządu lub aparatury";

6) artykuł 7 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 7

Właściwe organy Państwa Członkowskiego, w którym znajduje się przedsiębiorstwo lub organizacja będące odbiorcami, we wszystkich przypadkach bezpośrednio podejmują decyzję w sprawie wniosku, określonego w art. 6";

7) artykuł 14 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 14

Właściwe organy Państwa Członkowskiego, w którym znajduje się przedsiębiorstwo lub organizacja będące odbiorcami, bezpośrednio podejmują decyzję w sprawie wniosku, określonego w art. 13";

8) w art. 15a ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) dokładny, stosowany przez producenta opis handlowy przyrządu lub aparatury i ich przypuszczalną klasyfikację w Nomenklaturze Scalonej";

9) artykuł 15c otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 15c

Właściwe organy Państwa Członkowskiego, w którym znajduje się przedsiębiorstwo lub organizacja będące odbiorcami, we wszystkich wypadkach bezpośrednio podejmują decyzję w sprawie wniosku";

10) artykuł 15d otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 15d

Przepisy art. 15a i 15c stosuje się mutatis mutandis do części zapasowych, komponentów, specjalnych akcesoriów oraz narzędzi używanych do konserwacji, kontroli, kalibrowania lub naprawy przyrządów lub aparatury zwolnionych z cła zgodnie art. 63a ust. 2 lit. a) i b) rozporządzenia podstawowego";

11) artykuł 16 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 16

1. Każde Państwo Członkowskie przekazuje Komisji wykaz przyrządów, aparatury, części zapasowych, komponentów, akcesoriów i narzędzi, których cena lub wartość celna przekracza 5.000 ECU i którym udzielono lub nieudzielono zwolnienia z należności celnych przywozowych na mocy art. 7, 14 lub 15c.

Wykaz ten zawiera dokładny opis handlowy towarów określonych w akapicie pierwszym oraz ośmiocyfrowy kod Nomenklatury Scalonej. Wykaz zawiera również nazwę (nazwisko) producenta lub producentów, kraj lub kraje pochodzenia oraz cenę lub wartość celną danych przedmiotów.

2. Wykaz określony w ust. 1 przesyła się w pierwszym i trzecim kwartale każdego roku i zawiera on szczegółowe dane przedmiotów, które zostały zwolnione z należności przywozowych lub, którym nie udzielono zwolnienia w czasie ostatnich sześciu miesięcy.

3. Komisja przekazuje wykazy pozostałym Państwom Członkowskim";

12) artykuł 18 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 18

W celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów wspólnotowych wykazy określone w art. 16 są okresowo badane przez Komitet ds. Zwolnień Celnych";

13) w art. 18a ust. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:

"b) dokładny opis handlowy wyposażenia, jak również jego ilość i wartość oraz, o ile zaistnieje taka potrzeba, jego przypuszczalną klasyfikację w Nomenklaturze Scalonej";

14) artykuł 18c otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 18c

Przepisy art. 8 stosuje się mutatis mutandis";

15) w tytule IV skreśla się art. 9, 10, 15b i 17.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się z mocą od dnia 1 stycznia 1992 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 marca 1992 r.

W imieniu Komisji
Christiane SCRIVENER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 105 z 23.4.1983, str. 1.

(2) Dz.U. L 318 z 20.11.1991, str. 3.

(3) Dz.U. L 220 z 11.8.1983, str. 20.

(4) Dz.U. L 180 z 27.6.1989, str. 22.

1 Art. 1 pkt 2 zmieniony przez sprostowanie z dnia 16 kwietnia 2009 r. (Dz.U.UE.L.92.81.15/1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.