Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1991.291.12

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 października 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 3085/91
z dnia 21 października 1991 r.
zmieniające rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2275/88 z dnia 25 lipca 1988 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87(1) w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 2857/91(2), w szczególności jego art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2275/88(3) ustanawia środki dotyczące klasyfikacji według Nomenklatury Scalonej, między innymi produktu znanego jako "mecadeck";

Wspólnota jest sygnatariuszem Międzynarodowej Konwencji w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów, zwanego Zharmonizowanym Systemem;

Rada Współpracy Celnej, na mocy uprawnień przyznanych jej na podstawie wyżej wymienionej Konwencji, wydała opinię w sprawie klasyfikacji według Zharmonizowanego Systemu w odniesieniu do produktu znanego jako "mecadeck";

Nomenklatura Scalona jest oparta na Zharmonizowanym Systemie; skutkiem tego taką opinię w sprawie klasyfikacji należy uwzględnić na szczeblu wspólnotowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W tabeli załączonej do rozporządzenia (EWG) nr 2275/88 skreśla się wpis odnoszący się do pozycji 9.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 października 1991 r.

W imieniu Komisji
Christiane SCRIVENER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1.

(2) Dz.U. L 259 z 16.9.1991, str. 1.

(3) Dz.U. L 200 z 26.7.1988, str. 10.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.