Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1991.168.60

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 czerwca 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 1872/91
z dnia 28 czerwca 1991 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 221/83 ustanawiające normy jakości dla cebuli i cykorii liściowej, w zakresie cech klasy II dla cykorii liściowej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1035/72 z dnia 18 maja 1972 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1623/91(2), w szczególności jego art. 2 ust. 2 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2213/83(3) ustanawia normy jakości cykorii liściowej dotyczące klasy III; rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1764/90(4) powoduje, że klasa III ma zastosowanie do cykorii liściowej do dnia 30 czerwca 1991 r.; fakt, że środek ten nie ma już zastosowania oznacza, że produkty, które nie posiadają cech jakościowych klasy II odnośnie do kształtu, są wyłączone z rynku; niezbędne jest dokonanie zmiany obowiązującej normy w odniesieniu do cykorii liściowej;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Owoców i Warzyw,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku II do rozporządzenia (EWG) nr 2213/83 wprowadza się następujące zmiany:

1. w części II "Przepisy dotyczące jakości" pod B "Klasyfikacja", po "iii) Klasa II" dodaje się, co następuje:

"ponadto, do klasy tej może być zaliczana cykoria o nieregularnym kształcie, pod warunkiem, że występuje ona oddzielnie w jednolitym opakowaniu oraz spełnia inne wymagania ustanowione dla tej klasy.";

2. w części V "Przepisy dotyczące wyglądu" pod B "Konfekcjonowanie" akapit ostatni otrzymuje brzmienie:

"Cykoria w klasie II o nieregularnym kształcie oraz cykoria w klasie III musi znajdować się w opakowaniach o wadze 7 kilogramów lub większej.";

3. w części VI "Przepisy dotyczące znakowania", pod D "Specyfikacje handlowe" tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"- Klasa, a w przypadku klasy II, wyrazy: »nieregularny kształt«, gdzie ma to zastosowanie, i do wyboru równoważny opis krajowy."

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1991 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 czerwca 1991 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 118 z 20.5.1972, str. 1.

(2) Dz.U. L 150 z 15.6.1991, str. 8.

(3) Dz.U. L 213 z 4.8.1983, str. 13.

(4) Dz.U. L 162 z 28.6.1990, str. 30.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.